(16.50 hodin)
(pokračuje Opálka)

Druhý příklad. Zaplatil jsem si loni přes německou cestovní kancelář pobyt v Turecku. Přijel jsem do Lipska na letiště, prokázal jsem se českým pasem a nechtěli mě vpustit do gate, protože jsem neměl s Tureckem vízum, které bylo vymezeno pouze na dobu prázdnin. Samozřejmě že mě oblilo horko. Vše bylo zaplaceno, hledali jsme řešení. Vytáhl jsem diplomatický pas, který jsem zde dostal. Tímto průkazem jsem se mohl tohoto turistického výletu zúčastnit, protože se na mě nevztahovalo vízum.

Takže jsou dva režimy. Záleží, ve kterém režimu jste, podle toho, čím se prokážete. Jestliže se pan senátor prokázal jiným pasem než diplomatickým senátora, postupovalo se s ním v režimu, jak určoval režim daného dokladu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, to, co jsme nyní slyšeli, je zavedená praxe, která je v hrubém rozporu s Ústavou České republiky. Já se tady dovolávám i toho, že jsou zde právníci. Přečtu text ústavy: Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak. A zákon stanoví možnost volby.

Zkrátka můj pohled na ustanovení ústavy, a jsem o něm hluboce přesvědčen, je, že není možné, aby poslanec ukázal občanský průkaz a chtěl jiný režim. On může po novele našich příslušných předpisů si vybrat u přestupku, zda se chce podrobit řízení administrativnímu, nebo zda se dovolá toho, aby byla věc řešena na půdě Sněmovny mandátovým a imunitním výborem. Ale nemůže se vyvléci z toho, že by nebyl poslancem, protože ústava tuto výjimku nedává. Ústava, znovu říkám,říká, že poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak. Může ukazovat policii, co chce. Jestliže policie přistupuje na tento výklad, že já vytáhnu občanský průkaz a řeknu, že teď nejsem poslanec nebo senátor, tak se mnou zacházejte, jako bych jím nebyl, dovolávám se toho, že policista nezná dobře ústavu, protože má správně říci: Ne, pane, vy jste poslanec, vy jste senátor. Protože to není vázáno na to, jestli ukáži někomu poslanecký či senátorský průkaz, ale skutečností, že zvolen jsem.

Těm, co nás možná poslouchají v nočních hodinách, chci říci, co zde říkal pan ministr Škromach - opět porušuji jednací řád Poslanecké sněmovny - že policista nemusí poslance či senátora znát, tudíž jakoby je v dobré víře, že občanský průkaz je, že je disciplinární nebo správní řízení s někým, kdo není poslancem nebo senátorem. Ano, to se může stát, protože ne všichni policisté znají všechny poslance a senátory. Mám obavu, že občané České republiky znají tak 15 poslanců. Myslím, že kdybychom se zeptali českých občanů, aby vyjmenovali 200 poslanců Poslanecké sněmovny, skončili bychom u čísla 15, víc by asi nevěděli. Ale to je druhá stránka věci.

Chci tím říci něco jiného. Není možné argumentovat tím, že použitím toho či onoho cestovního nebo osobního dokladu se řeší nebo neřeší statusová záležitost, jestli jsem nebo nejsem poslancem nebo senátorem. Tím jsem dnem zvolení a jsem jím do skončení mandátu. O tom, jak končí mandát, nám říká jednací řád Poslanecké sněmovny, pokud jde o poslance, a jednací řád Senátu, pokud jde o senátory. Tam je upraveno, kdy náš mandát skončí. Z toho se nemůžeme vyvléci. Poslanci a senátory jsme 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S faktickou poznámkou postupně pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Možná že jsme poslanci na čtyři roky, někdo na delší dobu, každopádně jsme stále občany této republiky. Proto nám nebyl odňat občanský průkaz, jak se to stávalo, když jsme šli na vojnu. Tudíž se prokazujeme jako občané této republiky. Myslím si, že třeba právě ve styku přestupkovém s policií je žádoucí, abychom si nevymáhali některá privilegia a nechtěli třeba odpustit i některý prohřešek. Z toho důvodu vidím, že je to jinak.

Jinak - běžte na letiště a prokažte se průkazem, jestli vám uvěří. Budou zase chtít občanský průkaz.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Koníček byl před vámi, pane ministře, s faktickou. Zde neplatí vaše přednost.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pane ministře, já bych vám chtěl doporučit, abyste se s poslaneckým průkazem obrátil na Českou poštu a chtěl vydat doporučený dopis.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Jsem rád, že jste tu otázku položil, a hned vám řeknu svůj příběh u NBÚ, který se týká podobné situace, pak se dostaneme k poště. Napřed ještě k tomu, co říkal váš kolega.

Problém přece je v tom, že jde o nutnou podmínku poslaneckého a senátorského mandátu občanství České republiky. To je nutná podmínka. Samozřejmě nikdo - ani prezident republiky, ani členové vlády - zůstávají a jsou občany České republiky. Já nesouhlasím s tou tezí, a očekávám, že budete souhlasit se mnou, že když vytáhnu občanský průkaz, jako bych byl slušnější občan, který se nechce dovolávat výhod. Vidím to přesně opačně. Že neukážu ten poslanecký průkaz, aby to druhý den nebylo například v Blesku. Že to dělám proto, abych se skryl, aby se nevědělo, že jsem to já, poslanec, aby se to třeba někde nerozkřiklo. Říkám vám svůj pohled na věc samotnou. Proto nepovažuji to za otázku slušnosti, to, že ukazuji občanský průkaz a zapírám své postavení. To je můj pohled na věc, který nemusíte sdílet. Jenom abyste to slyšeli.

Nyní k tomu poslaneckému průkazu. Já jsem si byl dát udělat prověrku na NBÚ, protože mám prověření na přísně tajné, mám také prověření Severoatlantické aliance. U překážky po mně chtěli, abych prokázal svoji totožnost, a chtěli po mně občanský průkaz. Já jsem se dovolával toho, že zákon říká, že mám povinnost prokázat svoji totožnost hodnověrným způsobem. Nenajdete ustanovení, které říká, že to musí být občanský průkaz. Musím prokázat svoji totožnost hodnověrným způsobem. Otázka je, zda ta druhá strana totožnost vezme jako hodnověrně prokázanou, ale není povinnost prokazovat svoji totožnost občanským průkazem. Může být použit pas, řidičský průkaz, kombinace různých dokladů, ale není to vázáno na povinnost prokazovat toliko občanským průkazem. Proto jsem se toho dovolával. Nakonec po marném boji jsem vytáhl občanský průkaz a předložil jsem ho, protože s tou dámou u přepážky v tomto ohledu nebyla moc řeč, protože asi byla vyškolena v nějakém kursu, že se musí předkládat občanský průkaz. Já to znám ještě z doby, kdy jsem dělal státního notáře a netrval jsem na tom, aby lidé předkládali občanský průkaz, protože jsem si na rozdíl od nich přečetl zákon. Ani tehdy neplatila povinnost, že se musí prokazovat totožnost jenom občanským průkazem. Má se prokázat hodnověrným způsobem.

Dokonce si myslím, že v tomto ohledu měla být i větší důraznost nás všech, protože ať mi někdo předloží zákon, který říká, že jediný způsob, jak mohu prokázat svoji totožnost, je občanský průkaz. Takový zákon v České republice neexistuje. Podle mého názoru je třeba v kombinaci dvou dokladů, např. řidičského průkazu a poslaneckého průkazu, podobně je hodnověrně prokázána moje totožnost, a nikde není napsáno, že to musí být zrovna občanský průkaz. Takže se nezaklínejme pořád občanským průkazem jako jediným nositelem naší totožnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP