(10.50 hodin)

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, tento návrh zákona byl vládou předložen v dubnu tohoto roku jako reakce na některé nedostatky a potřeby doplnění přijatého zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Některé navrhované úpravy byly v době od posledního projednávání již přijaty současně s přijetím zákona o změně zákonů v souvislosti se zákonem o Vojenském zpravodajství, nicméně ve vládním návrhu dále přetrvávají další návrhy na změnu zákona o elektronických komunikacích a zákona o Bezpečnostní informační službě, které mají řešit nedostatečnost stávající právní úpravy. Tato nedostatečnost se týká zejména možnosti získávat data z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím.

Zákon o elektronických komunikacích umožňuje ve svém stávajícím znění požadovat od operátorů informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby pouze pro Policii České republiky. Možnost získávání informací z databází účastníků veřejně dostupné telefonní služby je pro zpravodajské služby zásadní při plnění jejich zákonných úkolů, a to zejména k efektivnímu využívání jejich dalších zákonných oprávnění, jako je provádění odposlechů. Je proto jaksi nelogické, že zpravodajské služby mohou provádět odposlechy, ale nemohou získat informace z veřejně dostupné telefonní služby.

Uvedený vládní návrh byl na základě vašeho požadavku dne 25. května 2005 projednán ve výboru pro obranu a bezpečnost a výbor doporučil svým usnesením Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem vyslovila souhlas. Součástí tohoto usnesení výboru pro obranu a bezpečnost jsou i pozměňovací návrhy týkající se zařazení celních orgánů mezi subjekty, vůči nimž budou mít operátoři povinnost poskytovat informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, a také změna úpravy hrazení nákladů za plnění povinností souvisejících s odposlechem a záznamem zpráv. Tyto návrhy výboru pro obranu a bezpečnost jsou zmírňující na tuto neudržitelnou situaci a já s nimi plně vyslovuji souhlas.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 960/1 a já prosím zpravodaje výboru pana kolegu Seďu, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, dne 25. května tohoto roku a vydal usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 213, se kterým vás chci seznámit.

Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 56. schůze ze dne 25. května 2005 k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o elektronických komunikacích/, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 960.

Po odůvodnění ministra vnitra pana Mgr. Bublana a náměstka ministra vnitra pana Mgr. Koudelného, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o elektronických komunikacích/, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 960, s následujícími připomínkami.

Já ty připomínky nebudu číst, máte je ve sněmovním tisku č. 960/1 rozdány.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se paní ministryně Bérová jako první do rozpravy, jako druhý posléze pan kolega Jan Klas.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak už zdůvodnil můj předřečník pan ministr Bublan, Ministerstvo informatiky se na zpracování novely nepodílelo, protože usnesení vlády ze dne 20. dubna pověřilo zpracováním a odůvodněním této novely právě ministra vnitra. Ráda bych proto dnes upozornila jen na jedno úskalí, které vidím v pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, který mění pravidla pro výpočet úhrad nákladů vynaložených operátory v souvislosti s plněním povinností, které jim zákon ukládá.

Současné znění zákon o elektronických komunikacích hovoří o úhradě efektivně vynaložených nákladů, tedy jasné a přesně definované ekonomické kategorii. Pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost zavádí paušální poplatek stanovený prováděcím právním předpisem, a právě příprava tohoto prováděcího právního předpisu může být podle názoru Ministerstva informatiky poměrně složitá.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Klas. Žádnou další přihlášku neregistruji.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, paní ministryně, kolegové, dovolte mi k tomuto předloženému zákonu v rámci obecné rozpravy také něco říci.

Po přijetí zákona o Vojenském zpravodajství, které jste dostali jako tisky č. 661 a č. 662, které jsme před několika měsíci schválili a které byly předloženy kolegy Nečasem, Vidímem a Kladívkem, jsme mimo jiné vyřešili problém, kvůli kterému byl předložen právě projednávaný vládní návrh zákona. To znamená, jeho další projednávání ztrácí podle mého názoru smysl. Neboli jinak řečeno, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který nabyl účinnosti 1. května tohoto roku, neumožňoval realizaci oprávnění pro BIS a Vojenské zpravodajství k odposlechu a záznamu zpráv. Jak jsem již řekl v úvodu, tento problém dnes již neexistuje.

Při projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru pro obranu a bezpečnost byl ale otevřen další problém, o kterém se tady pan ministr zmiňoval. Je to problém týkající se financování odposlechů. V § 97 zákona o elektronických komunikacích je totiž stanovena povinnost pro žadatele o odposlech a záznam zpráv plně tyto úkony právnických a fyzickým osobám, které vykonávají telekomunikační činnost, hradit. V praxi to znamená, že Policie České republiky, Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství musí za požadované odposlechy operátorům platit.

Výbor pro obranu a bezpečnost v této věci přijal dne 25. května usnesení č. 213, které obsahuje pozměňovací návrh, který je uveden v tisku č. 960/1. Stručně řečeno, pozměňovací návrh obsahuje zavedení jakéhosi paušálního příspěvku, který by stát - neboli rozumějme Policie České republiky, Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství - platil operátorům, s tím, že výši a způsob úhrady paušálního příspěvku stanoví prováděcí právní předpis. Touto úpravou se ruší princip plného hrazení nákladů spojených s plněním příslušných povinností telekomunikačními operátory žadatelem, to znamená příslušným orgánem, policií atd., a povinnost takové náklady hradit částečně přechází na soukromoprávní subjekty - telekomunikační operátory, ačkoliv ti vynakládají příslušné náklady zcela a pouze ve prospěch plnění úkolů orgánů státní správy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP