(10.30 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

A pak bych jen ráda poprosila v tuto chvíli pana zpravodaje, aby paragraf týkající se snížené trestnosti toho, co nazýváme zjednodušeně eutanazie a co znamená usmrcení podle paragrafu, který byl vložen do trestního zákoníku, usmrcení na žádost, nechal hlasovat zvlášť. Ústavněprávní výbor poslanců velmi těsnou většinou vypustil tento paragraf z trestního zákoníku a já jsem přesvědčena, že to je věc, o které by měla rozhodnout celá Poslanecká sněmovna. Byť pan ministr, resp. jeho ministerstvo ve vyjádřeních tiskových prohlásilo, že již netrvá na prosazování tohoto paragrafu, jsem přesvědčena, že to je velmi citlivá záležitost a že o tom, zda v České republice máme směřovat postupně k právu na důstojný odchod člověka z tohoto světa, má rozhodnout celé plénum Poslanecké sněmovny. O nic víc vás v tuto chvíli neprosím.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyně Dundáčkové. Nyní vystoupí pan poslanec Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chci poděkovat za podnět paní doktorce Dundáčkové. Myslím si, že způsob hlasování bude i předmětem onoho jednání ústavněprávního výboru, o kterém jsem hovořil, které by mělo nastat poté, co všechny pozměňovací návrhy sumarizujeme a budeme jaksi diskutovat o tom, nakolik jsou či nejsou v rozporu s koncepcí trestního zákoníku. Takže budu rád, pokud vedle diskuse o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Budeme též diskutovat o tom, jakou formou by se mělo hlasovat, zda o usnesení ústavněprávního výboru v zásadě hlasovat v celku, či po částech, ale to nechci v tuto chvíli předjímat.

Dámy a pánové, já chci též načíst pozměňovací návrh. Můj pozměňovací návrh je velmi drobný, v zásadě reaguje na usnesení ústavněprávního výboru a doplňuje jednu věc, která nám vypadla. Týká se to oblasti přestupků.

Jak jsem zde včera avizoval v obecné rozpravě, ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala takové změny v navrhovaném trestním zákoníku, tak aby přestupky při recidivě v tuto chvíli nepodléhaly soudní moci. Vysvětloval jsem důvod. Došlo by v tuto chvíli k obrovskému zatížení české justice, kdy české soudy místo složitých hospodářských kauz a kauz proti životu a zdraví by řešily takovéto banální trestní případy. Ovšem došlo k tomu, že nám vypadla jedna skutková podstata, kde v zásadě by tato recidiva přestupku zůstala, a z mého pohledu a též pohledu navrhovatele a z pohledu pana prof. Šámala by tak došlo k nesystematické úpravě.

Proto doporučuji, aby došlo k pozměnění návrhu - pardon - došlo ke změnění bodu 56 usnesení ústavněprávního výboru, sněmovního tisku 744/2, a to v následujícím bodě:

V § 280 odst. 1 písm. b) zní: "b) byl za podobný čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,".

V § 280 odst. 2 se na konci písm. a) doplňuje slovo "nebo".

V § 280 odst. 2 se na konci písm. b) slovo "nebo" zrušuje.

Poslední úprava: V § 280 odst. 2 se písm. c) zrušuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi a ptám se, zdali ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Pokud ne, tak podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Přistoupíme k projednávání následujícího bodu, který je související bod, neboli

 

16.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na 45. schůzi, kdy jsme po obecné rozpravě návrh vrátili ústavněprávnímu výboru k novému projednání. Ústavněprávní výbor návrh zákona znovu projednal a jeho usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 746/2.

Já se ptám pana místopředsedy vlády Pavla Němce, zda chce vystoupit. Vidím, že ano, takže má příležitost.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já si myslím, že popis toho sněmovního tisku je obsažen už v úvodu, o kterém hovořil pan místopředseda Poslanecké sněmovny, tedy že to je sněmovní tisk, kterým se novelizují, navrhují novelizovat zákony související s novým trestním kodexem. Tento sněmovní tisk sleduje osud, legislativní osud nového trestního kodexu, a jenom bych chtěl připomenout, že ústavněprávní výbor navrhl usnesení, kterým reaguje také na to, že Poslanecká sněmovna propustila do dalšího projednávání návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Tento sněmovní tisk počítal také se změnami vyvolanými případným přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, což v tuto chvíli není potřeba. Takže ústavněprávní výbor na to reagoval a já mohu konstatovat, že usnesením ústavněprávního výboru a s navrženými změnami ve třetím čtení vyjadřuji souhlas.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti. Ptám se, zdali hodlá vystoupit pan zpravodaj. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já pouze řeknu z pozice zpravodaje, že ústavněprávní výbor pozměnil sněmovní tisk 746 na svých posledních dvou projednáváních pouze nepatrným způsobem. V zásadě ta úprava je v té původní podobě, jak jste se již mohli seznámit před opakovaným projednáváním ústavněprávního výboru.

Snad nejvýznamnější změna, která nově nastala při posledních dvou projednáváních tohoto doprovodného tisku, je ta, že pomluva, která byla ústavněprávním výborem vrácena do kodexu trestního práva jako trestný čin, byla vypuštěna z návrhu 746 z roviny přestupků. Protože ta prvotní úprava vládního návrhu počítala s tím, že pomluva nebude trestným činem, a tudíž by byla přestupkem, a protože ústavně právní výbor se jaksi shodl na tom, že pomluva by měla být trestným činem, tak se zpětně takto pomluva z přestupkového práva, z přestupkového zákona vypouští. To je asi nejvýraznější změna.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Zde mám přihlášky hned tři. Jako první vystoupí pan poslanec Antonín Seďa, druhý Petr Kott, třetí František Beneš.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych načetl pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu v usnesení ústavněprávního výboru, který je uveden v tisku 746/2.

Část dvanáctá, změna zákona o soudech a soudcích, čl. XII.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudu a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 349/2005 Sb. se mění takto:

1. V § 37 se slova "§ 201 trestního zákona" nahrazují slovy "§ 252 trestního zákoníku".

2. V příloze 7 se vkládá nový bod 4., který zní: "Bod 4. Okresní soud v Uherském Hradišti - pobočka v Uherském Brodě. V obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti se zřizuje pobočka v Uherském Brodě. Sídlem pobočky je město Uherský Brod."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Prosím, aby se ujal slova Petr Kott, a připraví se pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec Petr Kott: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jak už jsem avizoval při předkládání pozměňovacího návrhu při projednávání bodu 15 trestní zákoník, nyní předložím další pozměňovací návrh, který logicky navazuje na ten předešlý, aby celý komplex tvořil logický celek.

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, část první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP