(17.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Za druhé. V § 11 odst. 1 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou číslo 14a zrušuje.

Třetí pozměňovací návrh k článku I bod 2, nově k článku I bod 4.

V § 22 se na konci navrhovaného odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: j) uskutečňovaný za úplatu v případě nemovité věci, bytu a nebytového prostoru, s nimiž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odkaz 15a, a jejichž cena podle účetnictví nebo operativní evidence nepřesahuje jednotlivě tří milionů korun českých.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Další přihlášky do rozpravy v písemné formě nejsou, z místa se hlásí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím načíst pozměňovací návrh k tisku 996, který jsem předkládal i v rámci rozpočtového výboru. Tento návrh nebyl přijat. Týká se příspěvku na individuální bytovou výstavbu.

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tisk 996.

Za prvé. Doplňuje se nový bod, který zní: "V § 34 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou číslo 57a zní: (4) V případě prominutí, odkaz na poznámku pod čarou 57, dluhu vzniklého porušením podmínek smlouvy o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu, odkaz na poznámku pod čarou 57a, neplatí ustanovení odstavců 2 a 3. Tento dluh lze prominout i z jiných důvodů než z důvodů uvedených v odstavci 1. Nelze však prominout dluh vzniklý v souvislosti s trestnou činností nebo dluh u dlužníka, který má pohledávku vůči státu.

Poznámky pod čarou: 57 - § 574 občanského zákoníku. 57a - Vyhláška číslo 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci bytových domů ve vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů."

Za druhé. Dosavadní článek I a II návrhu se označují jako "Část první - Změna zákona o majetku České republiky" a doplňuje se nová Část druhá čl. III, která zní:

"Část druhá - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Čl. III. V zákoně číslo 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona číslo 426/2002 Sb., zákona číslo 518/2002 Sb., zákona číslo 354/2003 Sb., zákona číslo 22/2004 Sb., zákona číslo 99/2004 Sb., zákona číslo 356/2003 Sb., zákona číslo 41/2004 Sb., zákona číslo 237/2004 Sb., zákona číslo 326/2004 Sb., zákona číslo 436/2004 Sb., zákona číslo 586/2004 Sb., a zákona číslo 587/2004 Sb., se v části sto sedmnácté článku LXVII (správně má být CXVII) doplňuje bod 14a, který včetně poznámky pod čarou číslo 1 zní:

14a. Příslušnost hospodařit s pohledávkami vzniklými porušením podmínek smluv o poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu, které byly uzavřeny podle zvláštního právního předpisu, odkaz na poznámku pod čarou 1, a která dosud nepřešla podle bodu 14., jakož i sledování dodržování podmínek těchto smluv přechází dnem 1. 1. 2006 na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Poznámka pod čarou 1: Vyhláška číslo 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci bytových domů ve vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů."

Přijetí návrhu se promítne do změny názvu zákona.

Za třetí. Dosavadní článek III návrhu se označuje jako Část třetí, čl. IV, která zní: "Část třetí - Účinnost. Čl. IV. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. III, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2006."

Krátké odůvodnění. Pozměňovací návrh se týká problematiky vyplývající ze smluv o poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu, kterou s občany uzavíraly národní výbory a po jejich zrušení okresní úřady a Magistrát hlavního města Prahy, dále jen příslušný úřad. Státní příspěvky byly poskytovány od 1. ledna 1986 na základě vyhlášky číslo 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků ve vlastnictví, dále jen vyhláška. Vyhláška byla v dalších letech několikrát novelizována, přičemž se měnily podmínky pro poskytování těchto státních příspěvků a jejich případného vymáhání.

Já jsem tuto záležitost tady už podrobně přednášel při návrhu poslanecké novely zákona, která měla tuto problematiku řešit, proto se na tento zákon, který byl předložen a vrácen k dopracování, odkazuji. Ty pozměňovací návrhy vyplývají vlastně z tohoto zákona. A omlouvám se, že vám nebyly předem rozdány na lavici, protože ten návrh byl obsáhlejší. Ale bohužel ten vývoj při zapracování změny programu dospěl tak daleko, že jsem již nebyl schopen reagovat na námitky, které jsem obdržel písemně, proto jsem tak učinil teprve ústně a za to se Sněmovně omlouvám.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže končím podrobnou rozpravu. Není o čem hlasovat, nemýlím-li se. Děkuji zastupujícímu panu zpravodaji i panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí Bohuslavu Sobotkovi.

 

Budeme se věnovat následujícímu bodu, kterým je bod číslo

 

12.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci
bankovního sektoru ve prospěch České národní banky
/sněmovní tisk 1053/ - druhé čtení

 

Chci upozornit kolegy z Unie svobody, že dalším bodem by měl být vládní návrh zákona o informačních systémech, že tady je poznamenáno, že se paní ministryně z dnešního jednání omlouvá, ale je možné, že je třeba už v úřadu. Způsobilo by nám určité problémy, kdybychom to museli přesouvat, protože by asi paní ministryně nejméně do zítřka přišla o pořadí. Tak to, kolegové, zkuste nějak vytelefonovat. Bylo by fajn, kdyby přišla.

Jinak má slovo pan místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka ke sněmovnímu tisku 1053, který je ve druhém čtení.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Již v rámci prvního čtení jsem vás seznámil s návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru ve prospěch České národní banky.

Návrh zákona projednal rozpočtový výbor. Já musím říci, že jsem na jednání rozpočtového výboru souhlasil s tím, aby byl rozšířen a doplněn název tohoto zákona tak, aby lépe odrážel účely, na které byly vynaloženy prostředky ze strany České národní banky a které nyní v rámci státní záruky pokrýváme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP