(17.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Navrhované předčasné splacení státní záruky nezhorší schodek vládního sektoru v roce 2005, protože státní záruka již byla zahrnuta do vládního deficitu a do dluhu vládního sektoru již v roce 2007. Realizovaným předčasným splacením dojde pouze k restrukturalizaci dluhu vládního sektoru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. I tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1053/1 a 1053/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Doležal místo nemocného pana poslance Kocourka.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru číslo 637 z 49. schůze konané 29. září 2005.

Rozpočtový výbor projednal vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru ve prospěch České národní banky. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s touto připomínkou, která zní: doplnit znění, název zákona o větu "vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky na konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republiku ve prospěch České národní banky".

Dovolte, abych vás i krátce seznámil s projednáním v rozpočtovém výboru. Za prvé rozpočtový výbor projednával tuto záležitost nadvakrát, protože si vyžádal zprávu České národní banky o výsledcích stabilizace a konsolidace bankovního sektoru. Tato byla přednesena panem guvernérem na jednání rozpočtového výboru a poté byla rozprava, která se vedla hlavně v jednom duchu, a to je otázka, zda je nezbytné v daném okamžiku čerpat nové obligace z toho důvodu, že za prvé záruka je splatná až k roku 2007, s tím, že na účtech České národní banky je na jejích účtech uloženo 16 miliard korun už připravených na splátku těchto záruk a v rámci rozpočtu je možno například využít převody nebo prostředky na fondech státních záruk. To znamená, že rozprava byla spíše v duchu, jestli je nezbytně nutné jít do tohoto programu a tím pádem zvýšit dluhové zatížení České republiky, hlavně splátku dluhu řádově 1,5 miliardy do roku 2007.

Samozřejmě je nasnadě, že problém není tak úplně v tom, že ty prostředky tam jsou, ale vláda by v daném okamžiku měla přiznat, že prostředky nebyly čerpány jenom na konsolidaci bank, ale i na vypořádání dělení majetku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Samozřejmě by měla přiznat v daném okamžiku, že problém je v tom, že prostředky Fondu národního majetku nejsou teď k dispozici, to znamená, že chybějí prostředky na naplnění státních fondů. A tady je ten důvod a problém, kdy je potřeba vydat státní obligace.

To jenom krátce k projednání v rozpočtovém výboru a hlásím se tímto do podrobné rozpravy, kde bych chtěl doplnit pozměňovací návrh rozpočtového výboru, kde je jedna legislativní chyba. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže otevřu rozpravu podrobnou. Tam se hlásí pan poslanec Doležal.

Kolegyně a kolegové, chtěl bych vás seznámit s nastalou situací. Paní ministryně Bérová je řádně omluvena. Není možno projednávat dnes tisk 837, takže se propadá na konec druhých čtení, vládní tisky. Dalším bodem, kterému bychom se mohli věnovat, je vládní návrh zákona trestního, trestní zákoník, sněmovní tisk 744. Věřím, že už jsou aktéři připraveni a bude stačit tato informace, která zazněla na mikrofon.

Slovo má v podrobné rozpravě pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo. Dovolte, abych doplnil pozměňovací návrh rozpočtového výboru ještě o úpravu § 1 odst. 1 a ve stejném duchu, jako byl upraven i název tohoto tisku, to znamená, doplnit slova "a finančních dopadů z dělení majetku ČSFR mezi ČR a SR".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení vládního návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky… atd., tisk 1053.

Jak jsem již konstatoval, nelze projednávat tisk 837 z důvodu omluvené ministryně Bérové.

Dámy a pánové, pan ministr Němec v tuto chvíli je vzdálen zhruba půl hodiny od Poslanecké sněmovny. Ne že by se věnoval nějaké kratochvíli, ale nemůže zde být, prostě je nemocen. Podle mých informací je připraven nicméně přijít. Chtěl bych požádat organizační odbor, jak jsme daleko s přípravou usnesení, protože bychom to mohli spojit řekněme s tou přestávkou, která je vyžádána a odsouhlasena celou Poslaneckou sněmovnou. Takže prosím pracovníky organizačního odboru, aby mi poskytli neprodleně informaci o tom, jak jsou daleko s přípravou usnesení.

Hlásí se ještě pan poslanec Mencl. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, dovolte, abych v zastoupení klubu ODS požádal o přestávku na jednání klubu do 19 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže se sejdeme v 19 hodin. Klubům budou rozdány materiály k dispozici prostřednictvím sekretariátů klubů. Předpokládám, že v 19 hodin budeme moci podrobit hlasování návrh na usnesení týkající se vyšetřovací komise. Sekretariáty klubů nechť si zařídí příjem materiálů s návrhem na usnesení.

Setrvám zde do chvíle, než se mi dostane informace, kterou jsem si vyžádal z organizačního odboru, poté vám to sdělím na mikrofon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP