(17.30 hodin)
(pokračuje Kraus)

Především bych chtěl říct jednu věc a ta se týká otázky názvu vyšetřovací komise. Domnívám se, že prakticky stejně důležité pro průběh privatizace Unipetrolu, ať už první nebo druhé, je zjistit, jakým způsobem Unipetrol vznikl, protože od toho se samozřejmě odvíjely všechny otázky spojené s první nebo druhou privatizací. Pokud bychom schválili název pouze při privatizaci společnosti Unipetrol, úplně by nám z toho vypadl blok, který se týká vzniku. Z toho důvodu jsem nucen trvat na svém původním návrhu, který lépe charakterizuje otázky, které jsem navrhl a které by měly být zodpovězeny.

Co se týče termínu, za předpokladu, že nebudeme původních dvanáct otázek doplňovat dalšími šesti otázkami, mám za to, že termín 31. 1. 2006 je dostatečný, ale nebráním se diskusi o případném prodloužení, jak bylo navrženo v alternativách pana místopředsedy Langera.

Co se týká doplňujících otázek, mám za to, že všechny věci, které navrhl kolega Říman, jsou za prvé v určité obecnější rovině obsaženy v otázkách, které doporučuji, a za druhé mám za to, že některé otázky nepomohou odpovědět na otázku, která vyplývá z názvu komise.

Tolik na závěr rozpravy. Mohli bychom nyní hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, ale o slovo se přihlásil předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, v rozpravě padly návrhy otázek, které podstatně rozšiřují to, na co se komise musí zaměřit a ptát. V současné chvíli bych chtěl požádat, abychom mohli dobře posoudit všechny otázky a kvalifikovaně pro ně hlasovat, abychom je dostali písemně. Potřebuji se také poradit s poslaneckým klubem ještě před hlasováním o těchto otázkách.

Proto bych v tuto chvíli doporučil přerušit projednávání tohoto bodu. Poté co dostaneme na stůl všechny návrhy písemně, poradíme se v poslaneckých klubech a hlasování by mohlo být potom. Neumím přesně říci, zda to písemně dostaneme do půl hodiny a ještě dnes bychom mohli hlasovat, nebo až zítra, ale prosím, abyste v této chvíli zvážili můj návrh na přerušení projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Jeho návrh shledávám smysluplným, takže dám o něm neprodleně hlasovat. Jedním hlasováním bychom mohli v případě vašeho souhlasu odsouhlasit přerušení projednávání tohoto bodu. Předpokládám, že pro projednání v klubech bude potřeba zhruba 30 minut. Nevzdával bych se v tuto chvíli naděje, že to stihneme.

Přerušujeme tedy projednávání tohoto bodu do doby, než se poslanecké kluby budou moci poradit nad písemným materiálem obsahujícím návrhy textu usnesení. Myslím, že to vyhovuje jednacímu řádu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 47. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, 148 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím pana poslance Krause, případně pana poslance Římana, aby ve spolupráci s organizačním odborem zajistili neprodleně tisk návrhu na usnesení.

 

Nyní se můžeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
/sněmovní tisk 996/ - druhé čtení

 

Jako další bod je vládní návrh o státním dluhopisovém programu. To bude zatím stačit.

K avizovanému bodu, kterým je sněmovní tisk 996, který se nachází ve druhém čtení, zvu k řečništi pana ministra financí Bohuslava Sobotku.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v rámci druhého čtení stručně připomněl, o čem je tento vládní návrh zákona.

Tento návrh primárně sleduje záměr dílčího zjednodušení schvalovacího procesu při převodech vybraného majetku státu do vlastnictví nestátních subjektů a u některých majetkových položek a současně odstraňuje zdroj určitých aplikačních problémů v souvislosti s určováním okruhu majetku, při jehož převodu je schválení smlouvy podmínkou její platnosti. Je to novela, která je útlá, ale podle mého názoru nesmírně užitečná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 996/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Svoboda. - V zastoupení odůvodní usnesení výboru pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych zastoupil kolegu Svobodu s tím, že tady přečtu návrh na usnesení. Je to usnesení č. 610 z 47. schůze ze dne 7. září k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tisk 996.

Po úvodním slovu náměstka ministra financí Karla Goldemunda, zpravodajské zprávě poslance Svobody a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tisk 996, vyslovila souhlas s těmito legislativními připomínkami.

Jsou zde dvě legislativní připomínky:

Na konci novelizace k zákonu číslo 219/2000 Sb. v úvodním článku 1 doplnit slova "a zákona číslo 217/2005 Sb.,".

2. v článku 1, bod 1, v nahrazujícím textu upravit překlep "nebývá" na "nabývá".

Dále zmocňuje zpravodaje… atd.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy v písemné formě nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl dva krátké pozměňovací návrhy. Bude to k článku 1.

Na počátek článku 2 (?) se vkládají nové body 1 a 2, které zní:

V § 11 odst. 1 písmeno e) zní: e) s telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou, výpočetní technikou a dopravními prostředky propadlými nebo zabavenými v trestním přestupkovém a jiném obdobném řízení, jakož i s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, přísluší Ministerstvu vnitra.

Poznámky pod čarou číslo 13, 14 a 15 se ruší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP