Neautorizováno !


 

(13.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojířovi. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme - ještě pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, já bych poprosil, aby na monitoru byl upraven čas, protože nás zbytečně mate. Je již 13 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Věřím, že se to podaří bez zásahu, který znemožnil včera pokračovat. - Už je to v pořádku.

Ještě pan poslanec Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já se domnívám, že to, co předložil pan kolega Aubrecht, má smysl a je nezbytné, aby Fond národního majetku na tento požadavek nějakým způsobem reagoval. Jelikož se podpora na odstranění ekologických zátěží, které vznikly před rokem 1991 nebo 1992, kdy doly byly státní, týká více regionů, a abychom se navzájem neobviňovali z toho, že jeden dostal více a druhý méně, navrhoval bych, abychom tento bod přerušili a předložili ho na příští schůzi s tím, že všechny regiony, kterých se týká tato pomoc, která by měla odstranit ekologické škody vzniknuvší před rokem 1992 - by byla doplněna a takto by byl materiál schválen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Břetislavu Petrovi. Byl to procedurální návrh, o kterém bych dal hlasovat bez rozpravy, ale já skončím nejdříve obecnou rozpravu a nechám vyjádřit navrhovatele, případně zpravodaje, k tomuto návrhu, a potom bychom nezahajovali, pokud by bylo odhlasováno, podrobnou rozpravu, protože padl návrh na přerušení.

Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, to, co tady trochu řekl kolega Petr, je "úplně mimo mísu" a myslím si, že by více měl sledovat, co se děje a jaká je věc. Já nejsem navrhovatelem. Já jsem tady na začátku oznámil, že výbor pro veřejnou správu a životní prostředí navštívil určitou část, určitý segment, a dal doporučení k vládnímu usnesení. Chceme-li to o něco, o cokoliv, rozšiřovat, musíme vycházet z nějakých podkladů a to tady bohužel není. Jediná trošku relevantní je ta věc, kterou tady zmínil kolega Gongol, protože obdobné usnesení je pro Moravskoslezský kraj, takže je možné to navázat.

Kdybychom teď chtěli mapovat veškeré činnosti po této republice, tak to můžeme přerušit asi na půl roku a dostaneme se k úplně něčemu jinému. Pak by se muselo rozlišovat, co je staré důlní dílo, co je škoda státních podniků. Ono to opravdu není jednoduché.

Myslím si, že chceme-li to nějakým způsobem uzavřít, můžeme se zmínit pouze o záležitostech severomoravských, protože ty jsou v obdobném režimu, jako je tento režim.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem chtěl skončit ve 13 hodin a udělat vám pauzu na oběd, ale také jsem chtěl ukončit tento bod. Chápu boj předkladatele návrhu, ale nic jiného mi nezbývá než nechat o procedurálním návrhu pana poslance Břetislava Petra hlasovat. Nemám možnost, aniž by on svůj návrh stáhl, hlasování nerealizovat.

Já vás všechny odhlásím a pokusím se přivolat ostatní kolegy. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na přerušení do příští schůze, který předložil pan poslanec Břetislav Petr, rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 707, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 707 z přítomných 87 pro 28, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě před polední přestávkou nechám proběhnout podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale evidoval jsem ve vystoupení pana kolegy Gongola, že chtěl něco přednést. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane místopředsedo, děkuji. Chtěl bych přednést pozměňovací návrh k usnesení č. 265, to je usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ze 48. schůze dne 26. května 2005. Jedná se o bod I., kde by se doplnil text takto: "doporučuje Sněmovně, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby uvolnila další tranši ve výši 3 mld. Kč pro roky 2005 a 2006 na odstranění škod po činnosti státních hnědouhelných společností dle vládního usnesení č. 50/02 a 180/02. Současně doporučuje uvolnit 5 mld. Kč na posílení řešení důsledků ekologických zátěží a pro rekultivaci Moravskoslezského kraje dle vládního usnesení č. 295 ze dne 25. března 2002."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To byl pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat nejdříve. Má ještě někdo jiný návrh do podrobné rozpravy? Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 708 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Gongola. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 708 z přítomných 90 pro 48, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy o původním návrhu usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který tu byl také přečten.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 709 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 709 z přítomných 91 pro 61, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji zpravodaji. Končím bod číslo 142.

Končím dopolední jednání. Ještě předtím pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Já bych, dámy a pánové, jenom pro protokol chtěl říci, že v hlasování číslo 696 mám křížek, a hlasoval jsem pro. Prosil bych uvést tuto změnu do protokolu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Vyhlašuji polední přestávku do 14 hodin. Prvním bodem po polední přestávce bude bod číslo 114, to je zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost pro osoby v akci Mlýn. Potom budou následovat body 124, 125 a další podle schváleného pořadu schůze.

Ještě pan kolega Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych chtěl požádat pana předsedajícího, aby zajistil na odpolední jednání alespoň nějakého člena vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Vyřídím to předsedům vládních politických stran. Dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP