Neautorizováno !


 

(9.20 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B až M v pořadí, jak byly v opakovaném druhém čtení podány, s touto výjimkou:

Pozměňovací návrh D poslance Ostrého je nehlasovatelný, protože je totožný s pozměňovacím návrhem B.

S výjimkou pozměňovacího návrhu N poslance Recmana, který bychom hlasovali před pozměňovacími návrhy E poslance Doležala a F poslance Římana, neboť kolegové Doležal a Říman upravují části obchodního zákoníku v oblasti tzv. squeeze-out, který kolega Recman navrhuje z obchodního zákoníku zcela vypustit.

Dále bychom hlasovali pozměňovací návrhy v blocích pod jednotlivými písmeny s tím, že tyto bloky pod jednotlivými písmeny by byly děleny pouze v případě, že se týkají rozdílných pozměňovacích návrhů obsažených v pozměňovacích návrzích A1 až A75, respektive rozdílných částí, respektive úprav rozdílných zákonů v nich obsažených.

Po odhlasování takto seřazených a strukturovaných pozměňovacích návrhů B až N, které finálně upraví pozměňovací návrhy A1 až A75, bychom hlasovali o bloku pozměňovacích návrhů A1 až A75 jako o celku, přičemž respektuji právo každé kolegyně a každého kolegy vymínit si další individuální hlasování.

Konkrétní postup hlasování by byl tedy následující:

První bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B jako celku, poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C jako celku. Pozměňovací návrh D je nehlasovatelný. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrh N, který je v kolizi s pozměňovacím návrhem E jako celkem a F.I.1 až 3. Pokud bude přijat pozměňovací návrh N, hlasovali bychom dále jen o pozměňovacím návrhu FI.4 a F.II. Pokud nebude pozměňovací návrh N přijat, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu E jako celku a poté o pozměňovacím návrhu F jako celku.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu G jako celku, dále o pozměňovacím návrhu H jako celku, dále bychom hlasovali o části pozměňovacího návrhu I kolegy Koudelky s tím, že nejdříve bychom rozhodli, zda souhlasíme s tím, aby stáhl část pozměňovacího návrhu v této části A tohoto pozměňovacího návrhu. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu I a jeho části B kolegy Koudelky s tím, že opět bychom rozhodli nejdříve, zda souhlasíme se stažením části pozměňovacího návrhu, který přednesl.

Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu J, potom o pozměňovacím návrhu K, ale pouze k části 17, poté o pozměňovacím návrhu K pouze k části 18, poté o pozměňovacím návrhu L a nakonec o pozměňovacím návrhu M jako celku.

Tím by byly odhlasovány všechny pozměňovací návrhy z druhého čtení a poté bychom hlasovali o takto upravených pozměňovacích návrzích A1 až A75 jako o bloku a nakonec o celém návrhu zákona.

Tolik návrh mé procedury. Poprosil bych kolegy, zda s touto procedurou souhlasí a zároveň zda si vymiňují další individuální hlasování k blokům, které jsem navrhl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za návrh procedury, pane kolego. Zeptám se na to, zda je nějaká námitka proti tomu, abychom takto postupovali. Není. Je potřeba ještě nějaké vyladění procedury? Pokud ne, zeptám se ještě jednou, zda je někdo proti návrhu, který zazněl. - Není. Proto nechám odhlasovat to, že se budeme touto procedurou řídit.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 669 a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 669 z přítomných 159 pro 136, proti nikdo. Návrh procedury jsme si schválili.

 

Prosím pana zpravodaje, aby uvedl první návrh, o němž bude možno rozhodnout.

 

Poslanec Martin Kocourek: Chtěl bych navrhnout, abychom předtím, než začneme hlasovat o jednotlivých konkrétních návrzích, nejdříve odhlasovali legislativně technické změny, které zazněly v rámci rozpravy ve třetím čtení.

Nejdříve bychom rozhodli o návrzích kolegy Koudelky, který bere zpět u svého pozměňovacího návrhu I v části A bod 1 a bere zpět u návrhu I u bodu B 4 část věty. Zároveň provádí textové úpravy. Myslím si, že lze o těchto všech legislativních změnách kolegy Koudelky hlasovat nejednou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je proti tomu námitka? Kolega Koudelka nenamítá, aby bylo hlasováno najednou.

 

O této legislativně technické úpravě rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 670. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Přítomno 159, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

O slovo se hlásí pan ministr Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, po konzultaci se zpravodajem, aby věc byla zcela zřetelná, byl bych rád, abychom měli jasno ve věci procedury v tom smyslu, že o pozměňovacím návrhu pana poslance Koudelky pod písmenem B se bude hlasovat zvlášť o obou částech, které zůstaly po vypuštění třetí části. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan zpravodaj na toto kývá. Domnívám se, že je jasno.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom pokračovali v legislativně technických úpravách. Další legislativně technickou připomínku zde uplatnil pan kolega Václavek. Týká se úpravy textu v jeho pozměňovacím návrhu označeném jako G. Považuji tuto úpravu za možnou. Doporučuji, abychom tento legislativně technický návrh také přijali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 671. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 159 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další legislativně technickou připomínkou byl návrh kolegy Recmana, aby se v jeho pozměňovacím návrhu N změnila velká písmena u jednotlivých paragrafů na malá. Myslím, že tuto změnu můžeme vzít pouze na vědomí, není třeba hlasovat, pokud nikdo nic nenamítá.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Není námitka proti tomuto postupu? Není, bereme na vědomí a můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Poslední legislativně technickou připomínkou byla připomínka kolegy Vlčka, který ve svém pozměňovacím návrhu k části 18 změnil číslo 11 980 na číslo 11 840.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Myslím, že to bylo trochu jinak. Kolega Vlček upřesní a ještě jednou přečte svůj návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Upřesnili jsme si to. Netýkalo by se to čísla 11 980, ale číslo 9 950 by se nahradilo číslem 11 840. To je legislativně technická kolegy Vlčka. Myslím, že je také akceptovatelná, ale doporučuji rozhodnout hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 672, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 159 pro 153, proti 1. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP