Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)
(pokračuje Exner)

Jednak se domnívám, že zpráva poukazuje na to, že orgány, které mají oprávnění k cenové kontrole, vykonávají toto své právo velice nedostatečně a nedůsledně. Za druhé se domnívám, že údaje, které jsou ve zprávě uvedeny, ukazují na to, že cenová kontrola má celkově nízkou úroveň, ale také zjištění z cenové kontroly ukazují, že celkově je velmi mizerné dodržování zákona o cenách v naší zemi.

Na základě toho si dovolím navrhnout následující doplnění usnesení:

1. Navrhuji nový bod III. s tím, že body dosavadní III a IV. se přečíslují, a to tohoto znění: Poslanecká sněmovna - to je návětí - vyslovuje nespokojenost s úrovní cenové kontroly v České republice.

2. Navrhuji, aby v současném bodě III., kde žádáme vládu o určitá opatření, bylo doplněno písmeno d), které zní: žádá vládu o přijetí opatření ke zvýšení úrovně cenové kontroly a k celkovému zlepšení stavu dodržování zákona o cenách.

Dále navrhuji, aby o navrženém bodu IV. se hlasovalo odděleně z toho důvodu, že se nedomnívám, že v té situaci, jaká v oblasti cenové kontroly v ČR je, je správné, abychom rezignovali jako celá Poslanecká sněmovna na to, že bychom projednávali zprávy o cenové kontrole a pověřili jenom rozpočtový výbor projednáním s tím, že by jenom ve zvláštních případech předkládal zprávu k projednání Poslanecké sněmovně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Chci se zeptat pana ministra Urbana, zdali chce vystoupit se závěrečným slovem. (Nechce.) Ne, takže poprosím pana zpravodaje Martina Kocourka, aby - až bude připraven po té změně, kterou navrhuje pan poslanec Exner, to není úplně jednoduché, tomu rozumím - aby předstoupil a informoval nás o návrzích a o způsobu, jak o nich budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Pokud tedy budeme vycházet z usnesení rozpočtového výboru jako základu a případně dále se potom budeme vyjadřovat k dalším doplňujícím návrhům kolegy Exnera, tak bychom mohli postupovat následujícím způsobem:

Za prvé bychom hlasovali o usnesení I. - Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu vlády o cenové kontrole za první pololetí 2004 podle sněmovního tisku 890.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Máte za to, že mohu dát hlasovat? (Ano.) Já proti tomu nemám námitky.

 

Nejsou-li námitky od kolegů, zahajuji hlasování pořadové číslo 85. Kdo souhlasí s římskou jedna, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 108 přítomných bylo pro 47, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh, který by již nebyl II., ale I. - Poslanecká sněmovna konstatuje, že se záměr zákonodárce podle § 14 odst. 3 zákona č. 484/2004 Sb. minul účinkem, neboť vláda není schopna v termínu definovaném v zákoně, do 31. ledna následujícího roku, předložit Poslanecké sněmovně kompletní zprávu za uplynulý rok.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 86. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 108 poslanců, 93 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh by byl od kolegy Exnera. Já bych poprosil, zda by bylo možné, aby on sám ho přednesl, protože já ho sám nemám přesně poznamenaný a z jeho záznamu to přesně nejsem schopen přečíst.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, samozřejmě. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Nyní by to byl bod II. - vyslovuje nespokojenost s úrovní cenové kontroly v České republice.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 87. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 109 poslanců, 54 pro, 34 proti. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším bodem by byl teď, po nepřijetí předchozích návrhů, bod II., který by zněl - žádá vládu, aby: a) předložila Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole za rok 2004 v nejkratším termínu nutném ke zpracování výkazů; b) připravila návrh novely zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, kterým bude zohledněna faktická lhůta nutná k vypracování zprávy za uplynulý rok, c) předkládala do doby nabytí účinnosti takto novelizovaného zákona Poslanecké sněmovně i kompletní zprávu o cenové kontrole za uplynulý rok v nejkratším možném termínu.

Pokud nebudou námitky, já bych doporučoval o tomto celém bodě a jeho třech písmenech hlasovat dohromady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Námitky, zdá se, nejsou, nicméně jsem vás odhlásil a poprosím o novou registraci.

 

A rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 88 a které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 100 poslanců, 94 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní tam máme od kolegy Exnera nové písm. d), které bych zase poprosil, jestli by mohl zde naformulovat sám, jak zaznělo v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hovoří pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Za návětím "žádá vládu, aby" písmeno d) - přijala opatření ke zvýšení úrovně cenové kontroly a k celkovému zlepšení stavu dodržování zákona o cenách.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 89. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 103 poslanců, 30 pro, 13 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pokud shrnu Sněmovnou přijatá usnesení, tak je to usnesení konstatovací a usnesení žádací, které je pouze v těch třech písmenech. Já myslím, že musíme hlasovat o usnesení jako celku, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 90. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 104 poslanců, 96 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu ministru Urbanovi a panu zpravodaji Kocourkovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod

 

57.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2004
/sněmovní tisk 913/

 

Prosím, aby se slova ujala předsedkyně petičního výboru Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, Zpráva o peticích za 2. poletí roku 2004, kterou máte obsaženu v tisku 913, informuje o počtu a druhu petic přijatých Poslaneckou sněmovnou v tomto období a o způsobu jejich vyřízení.

Petice velmi často reagují na legislativní proces a vnášejí do něj nové náměty, jindy se týkají lokálních problémů nebo připomínek k činnosti orgánů státní správy.

Pokud jde o způsob vyřízení, liší se podle charakteru petice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP