(16.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Podle těchto kritérií jsou přerozdělovány finanční prostředky, které jsou určeny na aktivní politiku zaměstnanosti.

A chtěl bych tady ještě zdůraznit to, že v letošním roce by měly být realizovány projekty, které by měly být financovány z prostředků Evropského sociálního fondu. Zde byla vyhlášena první grantová schémata a v průběhu měsíce dubna začnou úřady práce uzavírat smlouvy o přidělení finančních prostředků na vybrané projekty zaměstnanosti a následně je začnou naplňovat. Jedná se o významnou posilu stávající aktivní politiky zaměstnanosti a jen na spolufinancování letos předpokládáme užití dvou miliard korun právě z těch prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, o které tyto prostředky byly navýšeny oproti loňskému roku. Je to přibližně o ty 2 mld. korun. Proto tedy se v současné době připravuje ministerstvo na přípravu úřadů práce na realizaci projektů v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů.

Věřím, že se podaří i tyto případy na Chomutovsku vyřešit. Už jsem si nechal přes odbor služeb zaměstnanosti ověřit, jak že tato situace se má, a myslím, že je potřeba, aby možná v této věci byla větší aktivita i ze strany ředitelů úřadů práce, protože určitě v regionech, kde je vyšší nezaměstnanost, tak prostředky například na projekty veřejně prospěšných prací nebo na zřizování nových pracovních míst se určitě najdou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda chce položit svoji doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za odpověď. Jsem ráda, že se pan ministr přesvědčí o tom, jak jsou příspěvky rozdělovány. Můj doplňující dotaz zní: Byly už všechny prostředky schválené ve státním rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti rozepsány na jednotlivé úřady práce? Pokud ne, kdy se tak stane? Nebo byla rozepsána na jednotlivé úřady práce pouze část těchto prostředků? Máte, pane ministře, zájem si část těchto prostředků ponechat k jiným účelům? Jestliže ano, k jakým? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Tady bych upřesnil, já jsem o tom hovořil, dvě miliardy korun jsou určeny na kofinancování projektů, které by měly být v rámci operačního programu a v rámci Evropského sociálního fondu, které jsou určeny na financování projektů, kde bude možno čerpat z fondů EU.

Pokud jde přímo o prostředky, byly částečně přerozpočtovány, a jak jsem uvedl, máme rezervu asi 350 mil. korun, ze které můžeme řešit mimořádnou aktivitu úřadů práce, pokud budou mít připraveny projekty. Čili nechceme posílat peníze, ale chceme, aby nejdříve byly projekty, a pak budou i peníze. Ale je potřeba o ty prostředky požádat. Stejně jako v loňském roce, jsme připraveni i pro druhé pololetí v případě, že by těchto projektů bylo více, než budeme schopni zafinancovat z těch prostředků, které máme k dispozici, tak určitě najdeme další zdroje, abychom byli schopni zafinancovat i tyto projekty. Ale nejdříve musí být projekty, a potom přijdou i peníze. Máme momentálně rezervu, která se dá kvantifikovat 350 miliony korun.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Papež, který přednese svoji interpelaci na ministra zemědělství pana Jaroslava Palase. Připraví se, byť to zřejmě už nestačíme, ale uvidíme, pan poslanec Zbyněk Novotný, který by měl interpelovat paní ministryni Petru Buzkovou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, přestože má vláda podporu pozemkových úprav ve svém programovém prohlášení, opět na ně nevyčlenila téměř žádné finanční prostředky na letošní rok. To povede k pozastavení činnosti pozemkových úřadů jakožto správních úřadů, ale hlavně to způsobí pozastavení rozpracovaných a nezahajovaných nových plánovaných pozemkových úprav, komplikace v uspořádání vlastnických vztahů k půdě, znemožnění převodu náhradních pozemků oprávněným osobám z restitucí, pozastavení prací na přípravě podkladů pro realizaci společných zařízení z pozemkových úprav z prostředků operačního programu, pozastavení veškerých prací pro realizaci zákona o půdě, to znamená restitucí, znemožnění zjištění vlastnických hranic vydávaných pozemků, nevyhotovování podkladů pro náhrady oprávněných osob. Je zřejmé, že tento krok není ojedinělý, ale je součástí cíleného útlumu pozemkových úprav a likvidace pozemkových úřadů.

Tím, že dnes nejsou dostatečně známé hranice pozemků, nemohou vlastníci se svými pozemky svobodně nakládat. Plný obsah vlastnického práva naplní právě až pozemkové úpravy, které vyjasní vlastnictví, sloučí a zpřístupní pozemky a zlepší tak zároveň ekologickou stabilitu krajiny. Nedostatečný objem peněz pro pozemkové úpravy vede jednoznačně ke zpochybnění celého restitučního procesu. Je to další facka venkovu, ale to je zřejmě smyslem této vlády. Jde jednoznačně o další útok na vlastníky a jejich práva.

Jak tuto diskriminaci hodláte, pane ministře, napravit?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo ministr zemědělství pan Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, poslanci, a především vážený pane poslanče Papeži, odpovídám na váš dotaz, který se týká problematiky financování činnosti pozemkových úřadů, které vyplývají ze zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, a také zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění.

Poukazujete na skutečnost, že na tuto oblast nejsou v rozpočtu Ministerstva zemědělství vyčleněny potřebné finanční zdroje, hovoříte o tom, že by mohlo dojít k pozastavení činnosti pozemkových úřadů, k pozastavení pozemkových procesů, pozemkových úprav, dokonce k likvidaci pozemkových úřadů, a že to je snad facka a útok na vlastníky a vlastnická práva. Já mohu konstatovat, že si plně uvědomuji rizika, která zmiňujete, nicméně to, co jste zmínil, prostě nehrozí.

Ta rizika, která zmiňujete, ať už z hlediska vlastního řešení pozemkových úprav, řešení restitučních případů i v řadě dalších běžných aktivit pozemkových úřadů. Je pravdou, že je tady určitý nedostatečný objem celkového rozpočtu Ministerstva zemědělství, ale samozřejmě takováto situace mě nutí k určení především určitých priorit. Obecně potom vidím jako zcela zásadní, aby byly věnovány finanční prostředky v uspokojující výši zemědělským subjektům, které podle mého názoru vyžadují v období těsně po vstupu do Evropské unie zvláštní zájem a zvláštní zřetel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP