(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Doteď byla situace taková, že toto daňové přiznání podávali i nájemci těchto pozemků. V minulosti se to týkalo pozemků, jejichž vlastnictví bylo přesně vyznačeno, tzn. byl v zásadě tolerován stav, který přesně neodpovídal dikci zákona o dani z nemovitosti.

To, že dnes došlo k určitému zvýraznění vlastnické role, to je myslím přirozená věc a do budoucna se nevyhneme tomu, že ta vlastnická role bude stále zřetelnější. Tak jak bude pokračovat digitalizace v území, tak jak postupně budou tyto pozemky evidovány řádným způsobem, tak ta role vlastníků bude zřetelnější a do budoucna nelze vyloučit, že vlastník prostě ponese větší odpovědnost i v oblasti podávání daňových přiznání v oblasti daně z nemovitosti u pozemků.

Chtěl bych také říci, že pokud bychom hledali nějaké změny, které by se týkaly definice spoluvlastníků, například kdyby každý ze spoluvlastníků platil automaticky podle výše svého podílu, nepochybně by to vedlo ke zvýšení nákladů na správu daně z nemovitosti, a to především v důsledku nárůstu administrativy celého procesu.

Pokud jde o otázku, jak to vypadá z hlediska sankcí a penále, tak bych chtěl říci, že v letošním roce sankce a penále platit nebude nikdo, protože pokud jde o podávání daňového přiznání v roce 2005, tak rozhodnutím Ministerstva financí bylo upuštěno plošně od jakýchkoliv sankcí, které by mohly být uplatňovány v letošním roce. To znamená, i ti daňoví poplatníci, kteří podají daňové přiznání po 30. dubnu, do kdy byl prodloužen termín pro podání příslušného daňového přiznání, tak nebudou ze strany příslušných finančních úřadů sankcionováni. Toto rozhodnutí Ministerstva financí bylo vydáno proto, že ke změně dochází od 1. ledna letošního roku a my se domníváme, že v prvním roce náběhu nové legislativní úpravy je vhodné, aby Ministerstvo financí využilo těch institutů, které mu dává zákon o správě daní a poplatků. Využili jsme toho ve dvou případech. Za prvé - odložili jsme termín pro podání daňových přiznání o tři měsíce, a za druhé - prominuli jsme plošně sankce, které by v letošním roce mohly jakýmkoliv způsobem vyplývat z pozdního podání daňového přiznání.

Jinak platí, že termín pro zaplacení daně je 30. květen, ovšem i když bude daň zaplacena později, i na toto se vztahuje prominutí penále, to znamená, že tady by nemělo dojít k žádnému postihu těch poplatníků, kteří si budou muset vyřešit situaci, kdy jsou spoluvlastníky pozemku, který již je evidován tím novým řádným způsobem, který zakládá povinnost platit daň.

Jinak bych chtěl říci, že nájemci -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, musím vás upozornit na to, že čas pro vaši odpověď uplynul.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, čili já v tuto chvíli skončím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Petra Krilla, zda chce vystoupit se svojí doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji. Já musím jenom konstatovat, že pan ministr podrobněji než já popsal stávající stav, ale nicméně nenašel jsem odpověď na tu otázku například, jak bude zástupce vlastníků vymáhat z těch desítek spoluvlastníků patřičnou částku daně.

A potom bych chtěl položit doplňující otázku. Jestli jsem dobře rozuměl tomu, co pan ministr říkal, tak ten spoluvlastník půdy, který se první přihlásí ke své daňové povinnosti, bude automaticky zástupcem spoluvlastníků? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Já mohu pouze zopakovat, že skutečně platí, a to dvanáct let, princip, že jestliže jeden ze spoluvlastníků podá daňové přiznání, pak dochází k tomu, že je považován za společného zástupce.

Pokud jde o problémy mezi spoluvlastníky, případné neshody mezi spoluvlastníky, to není věc, která by byla řešitelná zákonem o dani z nemovitosti nebo zákonem o správě daní a poplatků, protože spoluvlastníci a vlastníci nemovitostí mají řadu dalších práv a povinností a platí zásada, že nikdo nemůže být nucen, aby setrval ve spoluvlastnickém vztahu, a může se kdykoliv domáhat, aby bylo jeho spoluvlastnictví zrušeno a vypořádáno. Také platí, že občanský zákoník v příslušných ustanoveních umožňuje spoluvlastníkům věci, aby v případě, že je spoluvlastnictví věci zatěžuje, vypořádali vlastnictví občanskoprávní cestou. Čili ta možnost, jakým způsobem řešit pozici spoluvlastníka, existuje, neřeší ji zákon o správě daní a poplatků, neřeší ji zákon o dani z nemovitosti. Ten to řešit nemůže, tuto situaci řeší občanský zákoník.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Alena Páralová, která vystoupí se svojí interpelací na místopředsedu vlády pana Zdeňka Škromacha. Připraví se pan poslanec Jiří Papež, který bude interpelovat ministra zemědělství pana Jaroslava Palase.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vám položila dotaz, který byl původně položen mně.

Jsem podnikatel se změněnou pracovní schopností a v současné době chci zaměstnat dlouhodobě nezaměstnanou matku bez vzdělání a kvalifikace v regionu s dvacetiprocentní nezaměstnaností. Chtěl jsem požádat Úřad práce v Chomutově o příspěvek na vytvoření nového pracovního místa, ale bylo mi sděleno, že Úřad práce v Chomutově v prvním pololetí 2005 nebude přijímat žádné žádosti na aktivní politiku zaměstnanosti, protože poskytnuté prostředky z rozpočtu postačují pouze na závazky z minulého roku.

Je vůbec možné, aby úřad práce v okrese s pátou nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice nepřispěl šest měsíců žádným způsobem na aktivní politiku zaměstnanosti? Můžete prosím, pane ministře, na tento dotaz odpovědět? To by byl první dotaz.

A dotaz číslo dvě. Domnívám se, že prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti schválené ve státním rozpočtu jsou dostatečné. Jak je možné, že nedorazily i na Úřad práce v Chomutově?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pokud jde o Úřad práce v Chomutově, ale stejně tak se to dá zobecnit i na další úřady práce v jiných částech republiky, pak relace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2005 se zaměřuje v souladu s cíli národního akčního plánu zaměstnanosti na následující skupiny uchazečů o zaměstnání: mladí do 25 let, starší nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní a samozřejmě i lidé se zdravotním postižením. Celkové finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti, v letošním roce úřady práce vynaloží minimálně 20 % na rekvalifikace a pracovní rehabilitace.

Pokud jde o Úřad práce v Chomutově, pak měl schválený rozpočet na aktivní politiku zaměstnanosti na letošní rok ve výši 85 milionů korun a tato částka - tedy je tady potřeba říct, že závazky z minulého roku, tzn. projekty, které už byly schváleny, ale budou realizovány v letošním roce, tzn. vlastně různé podpory zaměstnanosti, si vyžádají 53,7 milionu korun a zbytek samozřejmě je pro letošní rok. Pokud jde o tyto oblasti, tak i v loňském roce byly přijaty ve druhém pololetí, mimořádně byly schváleny další finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti.

Já si samozřejmě ověřím, proč úřad práce tímto způsobem prezentuje zájem o vytváření nových pracovních míst, protože máme samozřejmě určitou rezervu, a pokud vedoucí úřadu práce nebo ředitel úřadu práce požádá, že má připravené projekty, které by zajišťovaly zaměstnanost nebo tvorbu nových pracovních míst v těchto oblastech, určitě na to bude možné reagovat. Takže to je, pokud jde o tuto záležitost.

A samozřejmě jenom bych chtěl upozornit na to, že finanční prostředky jsou přerozdělovány podle určitého principu se zaměřením hlavně do oblastí, kde je vysoká nezaměstnanost. Čili jedním z hledisek je počet uchazečů, kteří jsou evidováni na úřadu práce, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů do 25 let, počet uchazečů nad 50 let, počet osob se zdravotním postižením, které jsou v evidenci úřadu práce, počet uchazečů na jedno volné pracovní místo a počet dlouhodobě nezaměstnaných.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP