(16.10 hodin)
(pokračuje Palas)

Mou snahou je nastolit v tomto pro hospodařící subjekty zvláště zranitelném období takové podmínky, aby uspěly v konkurenci s členskými zeměmi Evropské unie.

Pro činnost pozemkových úřadů, o čemž je zde řeč v této interpelaci, zajišťuji v současné době finanční prostředky z jiných zdrojů. Současně předpokládám provedení ještě některých opatření v rozpočtové kapitole Ministerstva zemědělství.

Změnou rozpočtu Pozemkového fondu, a o tom jednal zemědělský výbor a Poslanecká sněmovna schválila změnu o rozpočtu Pozemkového fondu na rok 2005, počítáme s částkou 700 milionů Kč právě pro pozemkové úpravy a činnost pozemkových úřadů a také pro oblast vodního hospodářství. Další prostředky budou uvolněny v souladu s usnesením zemědělského výboru Poslanecké sněmovny z 24. 11. 2004 z nevyčerpaných prostředků na podpůrné programy agrokomplexu v roce 2005. Zde počítáme, že jako obvykle se nevyčerpá částka mezi 100 až 200 miliony Kč. Předpokládám, že se tak v průběhu roku podaří zajistit celkově přibližně 600 milionů Kč, což prakticky odpovídá situaci posledních let, a tak bude zajištěna určitá kontinuita s lety předešlými.

Uvádím současně, že pro rok 2005 se podařilo ve státním rozpočtu zajistit pro Ministerstvo zemědělství celkem 705 milionů Kč na přefinancování konkrétních, zejména investičních akcí spadajících do příslušných programů Evropské unie prostřednictvím operačního programu a programu SAPARD a týkajících se aktivit v pozemkových úpravách. Rovněž musím zmínit další částku 125 milionů Kč z rozpočtu Pozemkového fondu, která je určena speciálně na takové pozemkové úpravy, v nichž je řešena problematika katastrálních území postižených nedokončenými přídělovými a scelovacími řízeními.

Pozemkové úřady budou informovány o aktuálním stavu v zabezpečení finančních prostředků, které budou zajištěny ve výše uvedených objemech v průběhu roku. Jednotlivým pozemkovým úřadům budou stanoveny limity pro rok 2005 s tím, že úhrady bude možno provádět v převážné míře ve druhém pololetí tohoto roku. Tím dojde také k uklidnění zainteresované veřejnosti.

Vážený pane poslanče, já jsem pokládal za správné vám tuto situaci vysvětlit a předpokládám, že jsem ji vysvětlil uspokojivě. Chtěl bych vás ujistit, že pozemkové úpravy jsou nejen vaší prioritou, ale také mou prioritou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Papež má právo položit doplňující otázku. Chce toho práva využít. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, to, co jste popsal, je pouze nesystémové flikování. Peníze určené na činnosti, které jste vyjmenoval, mají být dle zákona vyčleněny ve Všeobecné pokladní správě. Tam prostě nejsou. Těch 705 milionů z operačního programu a z programu SAPARD - to jsou peníze evropské, které budou následně vráceny ze zdrojů Evropské unie do státního rozpočtu. Navíc jsou to peníze určené na investice, tedy na realizaci pozemkových úprav. To, co schází, jsou peníze na technickou přípravu, a jestli ty letos neuvolníte, zastavíte pozemkové úpravy na několik let. Ale to je zřejmě vaše politika vůči venkovu a vlastníkům, kteří oprávněně tento postup vlády vnímají jako pokus dokončení vyvlastňovacích snah z padesátých let minulého století.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana ministra, zda chce přednést doplňující odpověď. Je tomu tak. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane poslanče, chtěl bych vás znovu ujistit, že naše politika ve vztahu k pozemkovým úpravám je a bude v intencích roku předešlého i let předešlých, to znamená, že nebudou pokráceny finanční prostředky. A pokud projevujete starost o to, že bychom se špatně starali o vlastníky a o české zemědělce, ujišťuji vás, že se staráme o naše zemědělce a vlastníky pozemků příkladně, řekl bych lépe než Občanská demokratická strana.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, toto byla poslední odpověď na ústní interpelaci, protože čas vyhrazený pro ústní interpelace na jednotlivé členy vlády uplynul.

Nyní, v 16.15 hodin, podle našeho jednacího řádu zahájíme bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Takže minutku počkáme a budeme pokračovat v našem jednání. (Po chvíli:)

 

141.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Kolegyně a kolegové, na pořad jednání 41. schůze Poslanecké sněmovny jsou předloženy dvě odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 12 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Poslanecké sněmovny přítomen, nekoná se k odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání těchto odpovědí na písemné interpelace.

Ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci hrubého selhávání Ministerstva zahraničí České republiky a faktického souhlasu oficiální české diplomacie s rozsáhlým porušování mezinárodního práva, zejména ženevských konvencí, vládou Spojených států amerických v Iráku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 832. Nicméně v úvodu jsem zmínila, že v případě, že není interpelující poslanec na schůzi Poslanecké sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava. A protože pana poslance Grebeníčka nevidím, odkládám tento bod, tak jak mi ukládá zákon o jednacím řádu.

Vidím ale pana poslance Vymětala s faktickou, zřejmě procedurální, nevím jakou poznámkou.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych vás chtěl poprosit, abyste sdělila Poslanecké sněmovně, které písemné interpelace a v jakém pořadí půjdou, protože já jsem jeden z interpelujících a mám pořadí z Kanceláře Poslanecké sněmovny, a jako první je interpelace na předsedu vlády od pana místopředsedy Langera. Teprve potom byla interpelace na ministra zahraničních věcí od poslance Grebeníčka. Takže my vlastně dopředu nevíme, kdy kdo má přijít na řadu. Bylo by tedy férové, abychom se to dozvěděli dopředu, jak půjdou ty interpelace za sebou. (Poslanec Grebeníček vchází do sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dostalo se mi právě informace, že pan místopředseda Langer své interpelace stáhl, takže jsou pouze dvě, a to interpelace na ministra zahraničí pana Cyrila Svobodu, druhá interpelace je interpelace pana poslance Karla Vymětala na ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha.

Já budu velmi shovívavá, protože pan poslanec Karel Vymětal má pravdu v tom, že nebylo dopředu řečeno, v jakém pořadí a zda budou vyčerpány všechny písemné interpelace. Takže interpelaci, kterou už jsem vlastně začala, interpelaci na ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobodu zařazuji na program a otevírám nyní rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Miroslav Grebeníček, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Chci poděkovat, vážená paní předsedající, za shovívavost. Došlo skutečně k malému nedopatření, ale vše se v dobré obrací.

Já bych chtěl ve stručnosti rekapitulovat důvody, které mne vedly k žádosti o ústní projednání mé písemné interpelace na ministra zahraničí dr. Cyrila Svobodu.

Mým prvotním záměrem bylo získat od pana ministra pro občany, kteří se na mě opakovaně obracejí, jasné vyjádření pozice české vlády, která se od počátku aktivně angažuje na straně Spojených států v iráckém konfliktu, k mnohačetnému a opakovanému porušování mezinárodního práva válečného a ženevských konvencí na území okupovaného Iráku. Sdělil jsem panu ministrovi, že občané, kteří mě oslovili, považují za nepochopitelné, že on osobně a vláda jako celek až dosud mlčí ke všem porušením mezinárodního práva ze strany Spojených států amerických. Upozornil jsem na neudržitelnost stavu, kdy česká vláda a oficiální diplomacie svým mlčením, na rozdíl od řady představitelů jiných evropských zemí, fakticky schvaluje a podporuje akty teroru, prokázané válečné zločiny a porušení ženevských konvencí ze strany Spojených států amerických. Tlumočil jsem panu ministrovi také podezření některých občanů a odborníků, že jeho mlčení k porušování mezinárodních konvencí v kontextu s politickou a další podporou, kterou veřejně poskytuje vojenskému postupu Spojených států amerických v Iráku, může naplňovat znaky spolupachatelství agrese a podpory a krytí válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP