(12.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty na projednávání o třicet dnů. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 304. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 103, proti 10. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb.,
o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 825/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády i tento návrh uvede ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, potřeba vypracování předkládaného zákona vyplynula ze změn uvedených v zákoně o spotřebních daních č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s nimiž zákon č. 136/1994 Sb. úzce souvisí, a z nových skutečností souvisejících s naším vstupem do Evropského společenství. Cílem předkládaného návrhu je uvést do souladu se zákonem o spotřebních daních, a tím snížit rizika možnosti daňových úniků u rafinérských produktů.

Tyto produkty jsou předmětem spotřební daně, v souvislosti s ne zcela jednoznačným výkladem pojmu "dovozce" v oblasti dopravy mezi státy Evropské unie. Předkládaná novela z tohoto důvodu zavádí pro potřeby zákona o barvení a značkování nový pojem "doprava paliv a maziv". Definuje pojem "příjemce" a jednoznačný výraz "barvení a značkování paliv a maziv". Dále upřesňuje výčet osob, které mohou nebo musejí zajišťovat barvení a značkování určených paliv a maziv s ohledem na členství České republiky v Evropské unii, a v souladu se zákonem o spotřebních daních jsou blíže stanoveny povinnosti těchto osob související s barvením a značkováním.

Na závěr chci podtrhnout, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, že předkládaný návrh zákona je v souladu se závazky České republiky vůči Evropské unii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, musím vám oznámit, že zpravodaj se velmi podrobně a zodpovědně zabýval předloženou úpravou a neshledal na ní nic, co by překáželo postoupení do druhého čtení, a proto zpravodaj navrhuje, zřejmě v souladu s prezidiálkou, aby tuto předlohu projednal hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otvírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se v tuto chvíli nikdo nehlásí, proto ji končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor a i pan zpravodaj navrhli přikázat tento návrh na projednání hospodářskému výboru. Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 305. Kdo je pro tento návrh - přikázat k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Ze 170 přítomných pro návrh 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb.,
o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 878/ - prvé čtení

 

I tentokrát prosím pana ministra Urbana, aby tento návrh uvedl. (V sále je rušno.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pokusím se do tohoto ruchu pronést úvodní slovo.

Smyslem předloženého vládního návrhu je v rámci daném současnou právní úpravou odstranit formální překážky, které prodlužují a prodražují reakce komoditních burz na okamžitou situaci na trhu. Vedle tohoto návrh obsahuje několik legislativně technických změn.

Problematiku současné právní úpravy komoditních burz a jejich praktického fungování na trhu podrobně posoudila Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství společně s odborníky z praxe. Na základě množství a rozsahu problémových okruhů, které je nutno v dosavadní právní úpravě učinit, dospěla k závěru, že jediným jejich efektivním řešením může být příprava zcela nového zákona o komoditních burzách. V rámci tohoto zákona bude též možno vzít v úvahu očekávanou legislativu EU pro tuto oblast. Zpracování nového zákona, včetně jeho věcného záměru, však obsahuje poměrně náročný proces. Práce na jeho přípravě již obě ministerstva společně zahájila. Účinnost nového zákona o komoditních burzách však lze reálně odhadnout až k 1. 1. 2007. Z uvedeného důvodu byla zpracována předložená "překlenovací" novela zákona č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší nápravu nedostatků, jejichž řešení nesnese odkladu. V souvislosti s tím jsou provedeny i některé formální úpravy zákona.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní by se měl slova ujmout zpravodaj pro prvé čtení, kterým je kolega Vlastimil Tlustý. Ten není přítomen. Chci se zeptat, zda některý z jeho kolegů rozpočtového výboru je případně schopen ho zastoupit. Tak se nám dnes nějak ztrácejí zpravodajové… Takže pan kolega Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, byť si myslím, že to rozpočtovému výboru vůbec nepřináleží, ale respektuji rozhodnutí organizačního výboru, takže rád zastoupím svého kolegu Tlustého i jako zpravodaj v této otázce. Musel jsem se s tím samozřejmě seznámit podrobněji, protože si myslím, že to je opravdu problematika víc zemědělská anebo i předkladatele ministra průmyslu a obchodu.

Jako zpravodaj bych chtěl zvýraznit, jak už zde uvedl pan předkladatel, že v podstatě smyslem tohoto návrhu jsou dvě změny, a to: a) rozšíření předmětu obchodování na komoditních burzách též o zemědělské vkladní listy, viz § 1 odst. 1., a b) rozšíření působnosti burzovní komory o nové pravomoci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP