(Jednání pokračovalo ve 12.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že se všechny poslanecké kluby poradily dostatečně, tak jak potřebovaly, všichni mají tedy ve všem jasno a my můžeme pokračovat v přerušeném jednání, a to projednáváním bodu č. 25, kterým je

 

25.
Vládní návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky,
jejichž držení se v České republice omezuje
z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 766/ - prvé čtení

 

V průvodním dopise předsedy vlády, tak jak mám zde napsáno, je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nicméně podle § 90 odst. 2 jednacího řádu odůvodnění takového návrhu musí být uvedeno v důvodové zprávě a to se nestalo. Předpokládám, že se k této situaci vyjádří zpravodaj tohoto bodu, kterým je pan kolega Karel Vymětal.

V každém případě nyní uděluji slovo panu ministru průmyslu a obchodu Milanu Urbanovi, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pokusím se vás zaujmout velmi zajímavou technickou novelou zákona. Nevím, jestli se mi to podaří, v této chvíli je ve Sněmovně trochu jiná atmosféra než chuť projednávat tyto zákony. Nicméně pracovat musíme. Já se pokusím být velmi stručný ve svém úvodním slově.

Předstupuji před vás s návrhem vládního zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů. Současný zákon č. 62/2000 Sb. již nevyhovuje podmínkám, které nastaly v souvislosti se vstupem do Evropské unie, neboť zanikly vnitrostátní nástroje umožňující regulaci dovozu nebo vývozu u některých výrobků.

S přihlédnutím k legislativě Evropských společenství mohu říci, že i po vstupu do Evropské unie bude ve smyslu článku 296 Smlouvy o založení Evropské unie zachována možnost kontroly výrobků, jejichž držení a nakládání s nimi může být v České republice omezeno z bezpečnostních důvodů. I po vstupu do EU chceme zachovat kontrolu dovozu a vývozu některých druhů střeliva a střelných zbraní nevojenského charakteru.

Prvním principem navržené právní úpravy je dosažení souladu s právem Evropských společenství po vstupu, kdy již není možno aplikovat současná omezení možná na základě citované právní úpravy, která se navrhuje zrušit. Druhý hlavní princip vychází z příslušných zmocnění předpisů Evropské unie k národním opatřením členských států a klade si za cíl umožnit kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení a nakládání s nimi je v České republice omezeno z bezpečnostních důvodů.

V důsledku sjednocení správních poplatků v návaznosti na přijetí nového zákona o správních poplatcích lze předpokládat snížení příjmů do státního rozpočtu zhruba o 12 milionů Kč. Podle nové právní úpravy bude správní poplatek za vydávání povolení k dovozu nebo vývozu 500 Kč, a ne jako dosud za vydávání povolení k vývozu 0,5 % z objemu a k dovozu 500 Kč.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje, po kterém pátrám. Pokud se nepletu, a já s nepletu, tak zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan kolega Karel Vymětal a toho zde nevidím.

V každém případě tedy, než se dostaví, je třeba si vyjasnit situaci, která nastala. Platí mé konstatování, že v průvodním dopise předsedy vlády bylo navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nicméně § 90 odst. 2 jasně hovoří, že odůvodnění takového návrhu musí být uvedeno v důvodové zprávě. V situaci, kdy toto odůvodnění důvodová zpráva předloženého návrhu zákona neobsahuje, mi bohužel nezbývá než konstatovat, že není možné projednat tento návrh v rámci takzvaného zrychleného čtení, nicméně je možné v rámci proběhnuvší rozpravy a případného souhlasu navrhovatele projednat tento návrh v rámci zkrácených lhůt, tak jak se na tom zpravodaj, respektive někdo z vystupujících společně s panem ministrem dohodnou.

Chci se zeptat pana předsedy hospodářského výboru, zda by byl schopen a ochoten zastoupit pana poslance Vymětala a ujmout se role zpravodaje.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, je pochopitelně mojí povinností ujmout se této role, než pan kolega Vymětal dorazí, takže se hlásím k této pozici zpravodaje - zatímní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, že jste se přihlásil, a zpravodajujte tedy.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Návrh zákona, který vám byl předložen, je záležitost, která doplňuje naše normy z hlediska pozic Evropské unie. Není to norma složitá, je to ale norma velmi důležitá, tak abychom se dostali na pozice obchodu, které jsou v rámci Evropské unie platné. Právě proto, že ta norma není tak složitá, bych jako zpravodaj navrhoval zkrácení o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Vnímám vaše vystoupení jako vystoupení zpravodaje i jako osoby, která podala procedurální návrh, ať si to vyjasníme. Kdo další se hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím jiný návrh. Přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 303. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP