(12.20 hodin)
(pokračuje Braný)

Všechny ostatní navrhované změny mají jen čistě technickou povahu. Rovněž tyto navrhované změny jsou rozumné a jde v podstatě o to, že burzovní komora by se nově měla také, viz § 12 odst. 2 rozšířený o 3 písmena, usnášet na burzovních pravidlech, rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti členských příspěvků a zápisného a za poslední stanovit výši burzovních poplatků.

Já si myslím, jak už tady zaznělo od pana ministra, že bude nutné tomu věnovat zvýšenou pozornost, a podle mne zejména v zemědělském výboru a hospodářském, protože se jedná o burzy, které mají i různou kvalitu, objemy vstupu na trh. A u zemědělských burz, které jsou čtyři, jak je vám známo, tak fungují pouze dvě - Kladno, Karlovy Vary. Další dvě burzy - Ostrava, Brno - nevyvíjejí nějakou de facto činnost. A tak bych mohl hovořit i o dalších.

Já si myslím, že bude ještě vytvořen prostor v dalším našem rozhodování, abychom za účasti všech mohli tuto problematiku upřesnit. Doporučuji jako zpravodaj, abychom jí věnovali pozornost, a podporuji propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zastupující zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan kolega Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jednak bych se chtěl omluvit, že jsem tu nebyl u bodu 25. Mé vystoupení by možná zdrželo jednání Sněmovny o půl hodiny. Takže tím pádem je dobře, že to prošlo do druhého čtení a že si ty věci probereme ve výboru. Možná že je problém trochu se zkrácením lhůty, ale uvidíme, jestli se nám ten bod číslo 25, obchodování z hlediska bezpečnosti, podaří ve výboru pospravovat.

Teď k tomuto tisku, který se týká komoditních burz. Já se zase nedivím panu kolegovi Tlustému, že tady není, protože opravdu tato problematika komoditních burz nepatří do rozpočtového výboru vůbec. Nevím, jak na to přišel organizační výbor, že by to měl rozpočtový výbor projednávat. Snad to slovo burza zatemnilo mysl organizačnímu výboru, ale k tomu posouzení by stačilo vědět, že podle kompetenčního zákona a dalších zákonů je ústředním orgánem státní správy ve věci komoditních burz Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tečka. A nikdo jiný. Taky to předkládá pan ministr průmyslu a obchodu, a nikoli ministr financí. Takže já bych se velice přimlouval, abychom nezatěžovali rozpočtový výbor. Pokud chce, nechť se tím zatíží, ale docela bych plédoval, aby to rozpočtový výbor ani nedostal přikázáno, ale je třeba to přikázat hospodářskému výboru, což navrhuji, a samozřejmě je možno to přikázat i zemědělskému výboru, protože se tam jedná také o obchodování se zemědělskými skladovými listy, ale to by podle mého názoru mělo úplně stačit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chci vás ujistit, že organizační výbor rozhoduje vždy na základě velmi pečlivého uvážení, posouzení všech okolností a s naprosto čistou, nikoli zatemněnou myslí jednotlivých členů. Dobře tedy věděl, proč navrhl k projednání tento návrh zákona rozpočtovému výboru. Nicméně platí, že každý z poslanců a poslankyň může navrhnout jiný návrh.

Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Pan kolega Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Jak řekl kolega Vymětal, pane místopředsedo, já bych navrhoval, aby to bylo přikázáno hospodářskému výboru, a zároveň, i když je to netradiční, změnu zpravodaje na Karla Vymětala. Všechno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se - hospodářský výbor a zemědělský. A navrhujete… Nicméně ten návrh padl a musí se o něm hlasovat, také rozpočtový výbor. Takže podle hlasování se rozhodne, jestli se rozpočtový výbor tímto návrhem bude také zabývat, či nikoli. To jsou tři návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Nejprve nechám hlasovat o rozpočtovém výboru. Zahájil jsem hlasování číslo 306. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 18, proti 81. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji hlasování číslo 307. Ptám se, kdo je pro, přikázat tento návrh hospodářskému výboru. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 308. Ptám se, kdo je pro, přikázat tento návrh k projednání zemědělskému výboru. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 85, proti 9. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému a zemědělskému výboru.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, já jsem ještě navrhoval, aby zpravodajem pro Sněmovnu byl Karel Vymětal. Může se to řešit i opravou usnesení organizačního výboru, ale čistější by to bylo tady rozhodnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je, pane kolego, již věcí jednotlivých výborů. Vy jste svou historickou úlohu už splnil.

 

Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat v projednávání dalších bodů. Tím následujícím je bod číslo

 

48.
Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a Radima Chytky na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb.,
o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 836/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 836/1. Prosím, aby uvedený návrh odůvodnil pan kolega Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych relativně stručně odůvodnil předložený sněmovní tisk, který novelizuje v zásadě trestní řád a s tím související právní předpisy. Jedná se o relativně nepříliš rozsáhlou novelu, která upravuje některé procesní instrumenty našeho trestního soudního řízení, a některé instrumenty, které se v Evropě či v jiných demokratických prvních státech osvědčily, nově zavádí.

Tato novela vznikla na základě konzultací s odborníky z praxe. Podíleli se na ní soudci, advokáti, státní zástupci, kteří s platným trestním řádem pracují a kteří znají jednotlivé slabiny a nedostatky platné právní úpravy, která sice byla po roce 1989 několikrát novelizována, ale novelizována spíše z pozic akademických, odborných teoretických, nikoli praktických.

Hlavním cílem předloženého návrhu je urychlit a zjednodušit trestní řízení. To je filozofie všech drobných úprav, které náš návrh přináší. My se domníváme, že rychlost soudního trestního řízení je stejně důležitá jako rychlost civilního soudního řízení, a možná ještě důležitější, a to z jednoho prostého důvodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP