(14.50 hodin)
(pokračuje Motejl)

Zdůrazňuji, že se skutečně nejedná o žádnou malichernou záležitost. Podle inventarizace Ministerstva dopravy nevypořádané jsou nároky vlastníků 57 milionů čtverečních metrů obložených těmi stavbami dálnic a silnic prvé, druhé a třetí třídy. Podle odhadů Ministerstva dopravy v cenové relaci z roku 2002 se jedná o celkový objem, kdy český stát, ať už na úrovni České republiky nebo krajů, dluží majitelům těchto pozemků více než 7,6 miliardy Kč. Z toho na úrovni krajů se jedná o částku 5,6 miliardy, zbytek je na úrovni České republiky, neboť se jedná o pozemky zabrané dálnicemi a silnicemi prvé třídy.

Ubezpečení, že se touto věcí bude Česká republika zabývat v rámci reformy veřejných financí, protože ten problém se vlastně znovu otevřel z pohledu ze shora v rámci převodu majetku mezi Českou republikou a kraji, kdy na kraje právě přešel onen závazek náhrad za silnice druhé a třetí třídy, je ubezpečení, které je legitimní, a jsou kroky vlády, které naznačují, že je na programu řešení. Ale to řešení je už dlouhodobě pouze na programu a celkem legitimně neobstojí v očích těch, kteří na splnění toho závazku nebo toho dluhu skutečně reálně a právem očekávají. To jsou lidé, kteří se na mě se svými stížnostmi na nedostatečné výkony v oblasti státní správy obracejí.

Já jsem proto použil této příležitosti, kterou mi zákon v § 24 odstavec 1 zákona o veřejném ochránci práv dává, abych vás na tento problém touto zprávou upozornil. Vycházím především z toho, že jsem se tou věcí začal zabývat na základě konkrétních stížností konkrétních občanů a apeloval jsem opakovaně na respektování principů nedotknutelnosti vlastnického práva jako imanentního rysu konceptu právního státu ve smyslu článku 11 Listiny základních práv a svobod. Tyto dokumenty - Listina základních práv a svobod zavazuje orgány státu ctít a respektovat vlastnické právo všech osob bez rozdílu a ukládá i povinnost zajištění jejich nerušeného užívání. Dojde-li potom k narušení tohoto nerušeného užívání, vyvstává automaticky povinnost poskytnout příslušnou náhradu.

Obracím se proto na vás touto zprávou v přesvědčení, že přinejmenším v nejbližší možné době učiníte přiměřená opatření k tomu, aby se tento problém konečně začal v rámci budování nebo existence právního státu řešit. Ta nejbližší příležitost se neodvratně blíží, protože se začne brzy připravovat rozpočet na rok 2006. V této souvislosti by v každém případě měl být tento problém, který je právně velice jednoduchý, ale ekonomicky velice složitý, řešen.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji veřejnému ochránci práv dr. Otakaru Motejlovi. Nyní žádám, aby se slova ujala zpravodajka výboru petičního Hana Orgoníková, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, petiční výbor projednal zprávu veřejného ochránce práv ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků pod dálnicemi a silnicemi první, druhé a třetí třídy a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu veřejného ochránce práv ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků pod dálnicemi a silnicemi I., II. a III. třídy a žádá vládu, aby do 30. června 2005 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh řešení ve věci vypořádání pozemků pod dálnicemi a silnicemi I., II. a III. třídy. Za třetí: Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodajku výboru, aby vás s tímto usnesením seznámila. - Což jsem právě učinila.

Navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, které jsem citovala, které je uvedeno v usnesení č. 183 ze schůze petičního výboru z 30. listopadu 2004. Toto usnesení vám bylo rozdáno na lavice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, pan poslanec František Beneš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci mluvit dlouho k tomuto problému, ačkoli je to problém velmi vážný. Je to problém, který má svou historii, která je delší než šest či sedm desítek roků, protože v té době začaly problémy, které se táhnou až do současné doby.

Já nemám důvod pochybovat o tom, že současný katastrální operát obsahuje správně situaci, která byla zaměřena, poté co byly silnice a dálnice vystavěny. Ale skutečně veliký problém nastává tenkrát, pokud budeme shánět majetkové vztahy, pokud budeme shánět listiny, kterými by byly tyto dokumenty podloženy. Mám zkušenost, že mnoho takových dokumentů by se našlo například v operátech o územním řízení. Ale já doufám, že Ministerstvo dopravy v tomto činilo to, co činit mělo, a že ten údaj, že dnes je třeba majetkově vypořádat asi šest tisíc hektarů, je správný. Skutečně o něm nechci pochybovat, jenom chci připomenout, že jednotková cena v takovém případě podle toho, co jsme slyšeli, činí asi 100 Kč za jeden metr čtvereční. Nechám na Sněmovně, na poslancích, aby uvážili, zda je to cena za zemědělskou půdu, anebo zda je to cena za zastavěný pozemek.

Já vystupuji hlavně proto, abych upozornil na jednu situaci, která je velmi vážná, která se týká skutečně nejenom toho vypořádání, ale která se týká i budoucí výstavby silnic a dálnic na území republiky. A to jsou spoluvlastnické podíly. Díky tomu, že na našem území dlouhou dobu platilo to, co mnozí možná znáte pod pojmem zemědělský nedíl nebo rolnický nedíl, kdy nebylo možné rozdělit pozemek na menší části, než by bylo pro rolnictví nebo pro zemědělství využitelné, není situace na našem území až tak špatná. Dělení, ke kterému dochází při převodu pozemků v rámci dědických řízení nebo generačními směnami, není až tak tragické. Přesto ovšem existuje například na katastrálním území Lanžhot pozemek, který má dneska 1200 spoluvlastníků, a až budou dopsáni všichni spoluvlastníci, kteří tam patří, tak těch spoluvlastníků bude 2600. Pokud mi nevěříte, ten pozemek najdete na LV 2055. Pardon - 3557.

Takže já navrhuji, aby při úvahách, jak se vypořádat s náhradami za tyto pozemky, na kterých skutečně dneska stojí silnice a dálnice a které nelze využívat, tak jak původně bylo zamýšleno, například pro zemědělskou výrobu, aby prioritně za tyto pozemky byly vydávány pozemky náhradní. To říkám proto, že to bude levnější pro stát a také to může vyhovovat situaci, kdy bude velmi těžké dohledávat některé spoluvlastníky, a tímto způsobem bude možno zachovat to vlastnické právo, které bude nedotknutelné. Pouze bych chtěl upozornit, že by si stát měl uvědomit, že za tím účelem bude nutné, aby si potřebný počet pozemků v určité lokalitě, v určitých katastrálních územích nebo řekněme na okresech, zachoval.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Františku Benešovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám žádnou přihlášku. Věřím, že nemusím, protože všichni máte rozdanou zprávu o usnesení petičního výboru číslo 183, opakovat návrh na usnesení, které přednesla zpravodajka ve své zpravodajské zprávě. Ptám se, kdo další má vystoupení v podrobné rozpravě, případně si přeje usnesení doplnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP