(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 383 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 383 z přítomných 154 pro 129, proti 5. Návrh byl přijat. Odpoledne budeme po bodu 33 projednávat body 55 a 56.

 

Další návrh byl návrh pana poslance Stanislava Křečka, aby před pevně zařazené body byl zařazen bod Zpráva vyšetřovací komise ve věci sporu Česká republika - CME.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 384 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 384 z přítomných 156 pro 133, proti 1. Návrh byl přijat. Před pevně zařazené body zařadíme zprávu vyšetřovací komise CME.

 

Dalším návrhem, o kterém je třeba hlasovat, je návrh pana poslance Pavla Hojdy, předsedy volební komise, na zařazení druhé volby kandidáta na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 385 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 385 z přítomných 164 pro 136, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem je návrh pana kolegy Šustra, aby součástí bodu 101 byl ještě bod doprovodné usnesení k tomuto bodu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 386 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 386 z přítomných 165 pro 134, proti 2. Návrh byl také přijat.

 

Dovolte mi ještě oznámit náhradní karty. Pan ministr Škromach má náhradní kartu číslo 8 a pan poslanec Nájemník náhradní kartu číslo 10.

 

Podle našeho schváleného pořadu jako první bod dnešního rána je

 

103.
Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností
v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika

 

Prosím pana předsedu vyšetřovací komise Stanislava Křečka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, komise, o které se hovoří, se sešla ráno na své schůzi. Teprve před několika dny jsme obdrželi některé podklady od Ministerstva financí, které chceme do zprávy zapracovat. Já potom v podrobné zprávě podám návrh, aby Sněmovna prodloužila činnost komise do konce února příštího roku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi komise. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. - Ano, hlásí se předseda zahraničního výboru pan poslanec Laštůvka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji. Dámy a pánové, já se domnívám, že samozřejmě je třeba podpořit tento záměr, nicméně si nejsem zcela jist, zda jeden měsíc, který je před námi, stačí. Ten problém je velmi vážný, protože na začátku této příhody nějací taškáři něco ukradli, pak to parta překupníků levně koupila, protože věděla, že je to kradené, teď to draze prodala, a já tomu celému opravdu velice nerozumím. Docela rád bych se zeptal, jestli by nebylo možné také v rámci projednávání objasnit, jak bychom se my občané dostali k některým drobnostem, které se v této kauze objevily. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě je možné vést debatu, zařadili jsme tento bod. Ale neslyšel jsem, pane poslanče, jestli máte jiný návrh k termínu, než přednesl předseda komise. Nemáte, dobře. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Křeček. Prosím, zopakujte ještě ten návrh.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Sněmovna souhlasí s prodloužením činnosti komise, která je jmenována, do konce února roku 2005.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, do 28. 2. 2005. Návrh je zřejmý.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 387 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 387 z přítomných 173 pro 144, proti 1. Návrh byl přijat a vyšetřovací komise má prodlouženu lhůtu k podání závěrečné zprávy do 28. 2. příštího roku.

 

Tím končím tento nově zařazený bod a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo 53. Bod číslo 53 je

 

53.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005
/sněmovní tisk 788/

 

Předložený návrh uvede ministr pro místní rozvoj pan Jiří Paroubek. Předložený tisk projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jehož usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 788/1 a 788/2. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala také poslankyně Miroslava Vlčková jako zpravodajka výboru. Zároveň žádám, aby se pan ministr ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Dámy a pánové, pane předsedající - jen bych prosil, kdyby se ty skupinky mohly rozptýlit. (V sále je neustále značný hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pane ministře, zrovna jsem vás chtěl přerušit, myslel jsem si, že se to ztiší, když vám udělím slovo. Nestalo se tak. Žádám všechny poslance, aby své rozhovory, které se netýkají bodu 53, rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, vedli mimo jednací sál. Týká se to odleva doprava všech poslaneckých klubů. Ještě chviličku počkáme. Děkuji.

Pane ministře, můžete pokračovat.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Dámy a pánové, Státní fond rozvoje bydlení v pátém roce své existence, po letech, kdy se vysokými objemy investičních dotací podílel na realizaci programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu obcí při výstavbě nájemních bytů, již druhým rokem předkládá rozpočet, který je výrazněji orientován na návratné formy podpory investic do bydlení v rámci postupného přechodu fondu na revolvingový způsob hospodaření. Tato orientace je zcela v souladu s programovým prohlášením vlády, se záměry státní bytové politiky i se záměry reformy veřejných financí a znamená pozitivní změnu, která umožní Státnímu fondu rozvoje bydlení využívat moderní a efektivní úvěrové nástroje, které svým charakterem podstatným způsobem sníží budoucí požadavky na státní rozpočet. Příjmová stránka předpokládá poslední převod prostředků z Fondu národního majetku ve výši 1 mld. Kč, který z větší části kryje nenávratné výdaje fondu tak, aby se pokud možno již nesnižoval a la longue objem prostředků určených pro budoucí revolvingový způsob financování fondu.

Celkový souhrn výdajových položek je stejně jako v loňském roce plně v souladu s požadavky limitu finančního cílení, který je stanoven v rámci reformy veřejných financí. Jednotlivé položky navrhovaných výdajů respektují záměry programového prohlášení vlády, především umožní poskytování nízkoúročených úvěrů mladým lidem na pořízení bytu a podporu družstevní bytové výstavby, která odlehčí tlak na investiční iniciativu obcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP