(9.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Jedna z položek počítá i se startem nové formy podpory neziskové výstavby nájemních bytů, která ovšem bude muset být upravena novým zákonem, na kterém Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně pracuje.

Mám za to, dámy a pánové, že návrh rozpočtu vytváří dostatečný prostor pro nový pozitivní vývoj bytové politiky státu, a proto žádám, aby Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu schválila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře. Nyní žádám zpravodajku paní poslankyni Miroslavu Vlčkovou, aby se ujala slova a informovala nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na 40. schůzi dne 10. listopadu 2004 přijal následující usnesení.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 40. schůzi po odůvodnění Ing. Jiřího Paroubka, ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslankyně Miroslavy Vlčkové a po rozpravě přijal doprovodné usnesení, kterým

1. předkládá Poslanecké sněmovně návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pověřuje výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby v případě nepřijetí potřebné legislativy nebo v případě nedočerpání položek schváleného rozpočtu projednal a schválil přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.

2. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu.

3. Pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Eduard Vávra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, už při projednávání tisku 621, tj. roční účetní závěrky roku 2003, která nebyla Poslaneckou sněmovnou schválena, jsem poukazoval na neplnění schválených rozpočtů Státního fondu rozvoje bydlení a konstatoval jsem, že rozpočet fondu na rok 2005 bude opět navržen tak, že nemůže být splněn. Můj názor je podpořen i zápisem ze zasedání dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení, kde se v bodě 2 konstatuje: V návrhu rozpočtu jsou formulovány položky, které nejsou kryty právním předpisem. Je tak nastavena jakási rezerva bez pevného určení, a proto jsem přesvědčen, že s takto navrženým rozpočtem nemůžeme pracovat. Dále bylo upřesněno, že tři položky návrhu rozpočtu, které jsou a) podpora výstavby družstevních bytů, b) podpora neziskové výstavby, c) úvěry mladým manželům, zatím nejsou skutečně kryty právním předpisem.

Vládou jsme byli přitom ubezpečováni, že nařízení vlády a další normy jsou připravovány, měly být přijaty, měly být předloženy apod. Jelikož se tento tisk projednává až nyní, přestože byl doručen poslancům 4. října, došlo již k určitým změnám. Byla přijata novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, ale prozatím jen Poslaneckou sněmovnou. Od 6. 12. je v Senátu. Bylo také vydáno nařízení vlády o levných půjčkách pro mladé rodiny.

Začátkem prosince média přinesla zprávu o obchodu s dotacemi. Tyto zprávy je nutno důsledně prošetřit a vyvodit ze získaných zjištění závěry.

Myšlenka o přesunu dotačních peněz na obce se mi zdá dobrá a určitě sníží riziko korupčního prostředí. Aby bylo toto riziko nižší, navrhoval jsem ve zmíněné novele o Státním fondu rozvoje bydlení lhůtu pro uzavření smlouvy mezi obcí a Státním fondem rozvoje bydlení na 14 dní proto, aby mezi schváleným pořadníkem výborem fondu a podpisem smlouvy nebyl prostor pro manipulaci těch, kteří to takzvaně umějí. Můj návrh nebyl Sněmovnou schválen. Jsem přesvědčen, že se Senátu podaří upravit novelu zákona tak, aby byla využitelná.

Již opakovaně nám vzkazují mezinárodní organizace, jako je např. Světová banka, Mezinárodní měnový fond a v poslední době Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, abychom uvolnili nájmy. Vláda ale navrhuje další nástroje, které jen posilují deformaci trhu s byty, zvedají cenu nemovitostí, omezují pronájmy na volném trhu a zvyšují nezaměstnanost.

Nyní je čas k předkládání žádostí na levné půjčky pro mladé rodiny. Při té příležitosti pan ministr Paroubek prohlašuje, že jestli nebudou stačit peníze fondu, tak se obrátí na komerční banky, kterým chce garantovat úrokový rozdíl. Tím vlastně sděluje, že není potřeba Státní fond rozvoje bydlení, že vše dobře obslouží banky, podobně jako je podpora státu hypoték a stavebního spoření.

V tisku se dále dovídáme, že stát nebude plýtvat - ale právě stát a nynější vláda jsou ti, kteří nejvíce plýtvají, jak dokazuje např. stav veřejných financí. Konkrétní plýtvání dokazuje dotace z Fondu národního majetku ve výši 1 miliardy korun a momentální zastavení podpory likvidace ekologických závad z Fondu národního majetku.

Poslanecká sněmovna podpořila ve třetím čtení novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, a to rozdílem jednoho hlasu. Tím umožnila sestavení právě takového rozpočtu, který je nám předložen a není vůbec závazný. Důvodem jeho nezávaznosti je přijetí pozměňovacího návrhu, který říká, že v případě naléhavé potřeby může výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na návrh ministra provádět změny v rozpočtu fondu. To umožňuje schvalovat tzv. nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Rozpočet tak může být sestaven jakkoli a (bez?) zodpovědnosti, jelikož si ho ministr upraví tak, jak bude chtít, jak bude momentální politická objednávka. Tím vlastně mohou být nastartovány permanentní změny v rozpočtu fondu.

Závěrem sděluji, že dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení projednala návrh rozpočtu a z pětičlenné dozorčí rady hlasovali tři členové pro, jeden se zdržel a jeden byl proti. Toto jednání se uskutečnilo 21. září.

Na úplný závěr mohu konstatovat, že ODS takto sestavený rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení nemůže podpořit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Eduardu Vávrovi. To byl jediný písemně přihlášený do rozpravy. Hlásí se paní zpravodajka, potom pan poslanec Kvapil a poslanec Vojíř.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážení přítomní, návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005 obsahuje některé pozitivní, ale i kritické prvky. Na jedné straně je nezbytné ocenit navýšení jeho výdajové stránky, postupný přechod na revolvingový systém a zejména pokus změny charakteru bytové politiky státu. To je podpora bydlení středních vrstev domácností s nižšími příjmy. Na druhé straně může i v roce 2005 jít opakovaně o pouhou fikci, pokud Parlamentem České republiky a vládou Českou republiky nebude přijata příslušná prováděcí legislativa. Příslib ministra zazněl, ale už ve Sněmovně při schvalování roční uzávěrky, že příslušná legislativa bude zčásti -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, já vás přeruším a požádám opět Sněmovnu o klid. Prosím, aby zejména před řečništěm se netvořily hloučky, aby stenografický záznam mohl být pořízen v potřebném klidu. Děkuji vám.

Můžete pokračovat.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Přes všechna uvedená rizika, ale s ohledem na nezbytnost zákonného vyčlenění finančních prostředků na státní podporu bydlení doporučuji Sněmovně vládní návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005 podpořit. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP