(18.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 347. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 347 z přítomných 170 pro bylo 43, proti 107. Návrh nebyl přijat. Věřím, že nikoli kvůli tomu, že by byl návrh nekvalitní, ale že se do tohoto návrhu zákona příliš nehodil.

 

Jsou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Ano, pane místopředsedo. Můžeme hlasovat o zákonu jako o celku s tím, že název bude rozšířen o to, jak jsem avizovala - a zákona číslo 95/2004 Sb. atd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona číslo 186/2004 Sb., a zákon číslo 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, podle sněmovního tisku 741, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 169 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.

Hlásí se předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Talíř. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, já chci jen využít této příležitosti a všechny vás srdečně pozvat na tradiční pozvání, které klub KDU-ČSL pořádá v tomto adventním čase zítra ráno v 7.30 ve Státních aktech. Nařiďte si své budíky trochu dříve, jste srdečně zváni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KDU-ČSL.

Já jsem sice poděkoval paní ministryni i paní zpravodajce, ale požádám je, aby obě zůstaly u stolku zpravodajů, protože dalším bodem jednání je bod

 

59.
Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 265/ - třetí čtení

 

Paní ministryni i paní zpravodajku tady máme. Konstatuji, že jste obdrželi sněmovní tisk 265/5, který obsahuje návrh na zamítnutí, a pak návrh pozměňovacích návrhů.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Prvním přihlášeným je pan poslanec Plachý. Prosím, pane poslanče máte slovo. Eviduji přihlášku paní zpravodajky.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, stahuji své pozměňovací návrhy uvedené pod body G1 a G2. Pozměňovací návrh pod bodem G3 zůstává v platnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je návrh na stažení. Protože jde o návrh ve třetím čtení, budeme o něm muset rozhodnout.

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, chtěla bych upozornit v tuto chvíli poměrně neobvyklou formou, tedy v rozpravě, na to, co nás v nejbližších okamžicích bude čekat. Vzhledem k tomu, že ve druhém čtení bylo k tomuto vládnímu návrhu zákona předloženo tak obrovské množství pozměňovacích návrhů, musíme se vypořádat s velmi složitou a obtížnou procedurou. Jenom samotné načtení procedury bude trvat několik minut. Následné hlasování bude minimálně o šedesáti jednotlivých návrzích. Dovoluji si vás tímto upozornit, že můj odhad jako zpravodaje je hodina času na tento zákon.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Protože toho jsem si vědom, když jsem si prohlédl pozměňovací návrhy, budu muset nechat hlasovat, jestli budeme pokračovat v hlasování o zákonech po 19. hodině, protože bez vašeho souhlasu bychom tak pokračovat nemohli.

Hlásí se předseda rozpočtového výboru pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, nejsem si úplně jist, do jaké míry v předrozpočtovém kvasu jsme se na tento návrh zákona dokázali podívat i z dopadu na maloobchodní tržby a efekty s tím související. Jisté pochybnosti, které nad tím mám, mě dovádějí k návrhu, aby byl tento návrh vrácen výborům k novému projednání do druhého čtení, aby vedle příslušného garančního výboru byl přikázán i výboru hospodářskému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás upřesním. Navrhujete vrácení do druhého čtení, případně ve druhém čtení by se muselo rozhodnout, že se to vrátí výborům a hospodářskému výboru. Postup nemůže být jedním hlasováním. To je ale o něčem jiném, než na co upozornila paní zpravodajka.

Kdo další se hlásí do rozpravy? Není tomu tak, že bychom měli dalšího do rozpravy, proto rozpravu ve třetím čtení končím.

Ještě předtím, než bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí, budeme hlasovat o předneseném návrhu na vrácení do druhého čtení tohoto návrhu. Pokud tento návrh neprojde, požádám Sněmovnu o rozhodnutí, zda budeme hlasovat o tomto zákonu i po 19. hodině, protože paní zpravodajka měla určitě pravdu.

 

O návrhu na opakování druhého čtení tisku 265 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 349, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 349. Z přítomných 168 pro 118, proti 12.

 

Hlásil se pravděpodobně s námitkou proti postupu předsedajícího pan kolega Karel Vymětal. Hlasovali jsme o návrhu pana kolegy Kalouska o opakování druhého čtení. To bylo rozhodnutí, které jsem předřadil návrhu na zamítnutí. Předpokládám, že pan kolega Karel Vymětal mě obviní z toho, že jsem měl nechat hlasovat o zamítnutí návrhu.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, pane předsedající. Bohužel jste se dopustil porušení jednacího řádu, protože podle § 95 Třetí čtení se říká jasně, že na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, teprve potom o všem ostatním. To znamená, že by se muselo hlasovat nejdříve o zamítnutí, potom teprve o opakování druhého čtení. Je mi to líto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím panu kolegovi Karlu Vymětalovi. Hned vám sdělím, podle jakého pravidla jsem postupoval. A to nikoliv pouze podle § 95, protože jsem postupoval podle § 63. V rozpravě ve třetím čtení se použije § 63 tak, že se podávají k projednávané věci návrhy. Mají se k věci vztahovat a má z nich být patrno, o čem se má Sněmovna usnést. Přitom první je návrh na odročení. Druhý je návrh na zamítnutí, teprve třetí je návrh na odkázání jinému orgánu Sněmovny, návrh jiné předlohy, návrh pozměňovací. To je postup podle § 63, proto jsem postupoval podle § 63 odstavec 1 písm. a) a navrhl jsem místo zamítnutí odročení, resp. nové projednání podle návrhu kolegy Kalouska. Pokud se mnou Sněmovna nesouhlasí, samozřejmě se Sněmovně omlouvám, ale nechám svůj postup případně schválit.

Slovo má pan kolega Vymětal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP