(18.20 hodin)
(pokračuje Koudelka)

Samozřejmě, jinak jsou postihovány fyzické osoby, které jsou nepodnikateli. Původní návrh vycházel z toho, že by jinak byly posuzovány fyzické osoby, které podnikají, a jinak právnické osoby, které by mohly podnikat a pravidelně podnikají. Z toho důvodu by se vytvářelo protikonkurenční, protirovné postavení v rámci podnikání ve stejném oboru a ve stejné oblasti, což je nemožné.

Všechny mé pozměňovací návrhy směřovaly ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, tak jak jej přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ladislav Býček, připraví se paní poslankyně Alena Páralová a potom pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil několik pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o opatřeních v ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, k obsahu textu, který projednal a schválil výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a který byl Sněmovnou potvrzen jako výchozí dokument.

Tedy za prvé - § 2, nový text, písmeno e), prodejna, provozovna; § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

za druhé určená k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního předpisu 3, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním zákonu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

za čtvrté mimo provozovny velkoobchodu včetně Cash and Carry, určené pro prodej konečnému spotřebiteli.

V § 2 nový text písmeno f) velkoplošnou prodejnou provozovna splňující podmínky, písmeno e), ve které se uvádí do oběhu zboží na ploše větší než 200 m čtverečních, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 vložit nové písmeno g), specializovaným oddělením velkoplošných prodejen i stavebně neoddělených, zjevně a viditelně označených prostor provozovny určených k nabídce alkoholických nápojů. Následně změnit označení dalších písmen.

Za druhé § 3, nový text, tabákové výrobky a tabákové potřeby je zakázáno prodávat v ubytovacích zařízeních určených k ubytování dětí a mládeže (odkaz 6), další omezení a zákazy prodeje tabákových výrobků a tabákových potřeb stanoví zvláštní právní předpis (odkaz 7).

Za třetí § 8, nový text, písmeno b) ve vnějších a vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení, zařízení společného stravování, provozování základní hostinské činnosti (odkaz 5), pokud tato zařízení nemají prostory vyhrazené pro kuřáky a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem 8, vyhláška č. 133/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Za čtvrté § 10, nový text, písmeno b) ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen i stavebně neoddělených určených k prodeji alkoholických nápojů.

Za páté změna zákona č. 320/2002 Sb., § 30, určení, na konci odst. 1, tečka se nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeny k) až p), které včetně poznámky pod čarou znějí, nový text, písmeno m) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku nebo tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, nebo výrobek podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky.

Za šesté změna účinnosti zákona od 1. 1. 2006.

Několik poznámek. Asi bude předneseným množstvím pozměňovacích návrhů v zákoně vytvořen dokonalý chaos. Možná nezbude nic jiného, než aby zpravodajka, pokud nazná, po důkladném zpracování legislativy, vrátila návrh zákona do druhého čtení, aby se mohly doformulovat ty věci, které jsou tak kostrbaté, že možná ani legislativně technicky nepůjdou upravit.

Samozřejmě vznikne problém, že mezitím ty odkazy se výrazně změnily na pozdější předpisy a ty původní odkazy nebudou odpovídat ani té verzi, kterou zpracoval výbor.

Pokud se týká mého návrhu na posunutí účinnosti, jsem veden tím, že když chceme zavést registrační pokladny s fiskální pamětí, tak si dáváme čas na to koncové zavedení 1,5 až 2 roky atd. Ale když jde o provedení stavebních úprav zařízení sloužících k poskytování veřejných služeb, tak trváme na účinnosti k 1. 5., a to ještě nevíme, kdy ten zákon vstoupí v platnost, po peripetiích, které mohou být. V přechodných ustanoveních nikdo nerozdělil věci, které by měly být z hlediska stavebního, změna provozovny, kolaudace atd., prostě ty věci, které se týkaly změn stavebních, měly být v přechodných ustanoveních posunuty. Na to však nikdo nereagoval.Domnívám se, že je třeba, k mé velké lítosti, navrhnout posunutí účinnosti k 1. 1. 2006.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Alena Páralová, připraví se pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést jediný pozměňovací návrh.

V § 17 odst. 3 se na konec odstavce doplňuje věta: Strážník obecní policie zabezpečuje dopravu v rámci územní působnosti obce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. a nyní bude hovořit pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Kolegyně a kolegové, rád jsem vyslechl velkou část rozpravy. Musím s potěšením říci, že mě nezklamala, neboť je to klasický souboj mezi ekonomickými zájmy na straně jedné a medicínskými zájmy na straně druhé. Vždycky se hledá nějaká rovina, která by byla průchodná tímto Parlamentem.

Chtěl bych říci, že naše zdravotnictví na léčení nemocí způsobených kouřením vydává kolem 30 mld. Kč ročně. Máme obrovský počet lidí, kteří se stali účastníky a oběťmi silničních nehod v důsledku alkoholismu. Chtěl bych říci, že všichni víme, že jsme jedním z největších spotřebitelů alkoholu na hlavu na světě. Proto se domnívám, že návrh, tak jak je předložen, byť ve formě nedokonalé, by měl být přijat.

U těch konkrétních věcí bych rád pozměnil ten komplexní pozměňovací návrh k § 12 odst. 1 písmeno f), které by mělo znít: ... na sportovních akcích ... a další text by se vynechal, to je ona výjimka, že by se tam mohlo podávat nějaké x-stupňové pivo. A v § 4 odst. 2 bych onu číslovku deset, která se týká počtu cigaret v jednom balení, rád nahradil číslovkou dvacet.

Chtěl bych říci, že je to doporučení, které vychází ze zkušeností Světové zdravotnické organizace. Nejedná se o omezování osobních svobod, jak zde jeden z předřečníků uvedl, ale je to pragmatické opatření, které má zabránit tomu, aby si takzvané kusovky kupovali teenageři, protože většinou děti začínají nikoli tak, že si začnou kupovat celé balíčky cigaret, ale právě začínají s oněmi kusovkami. Je to takový odrazující ekonomický moment, který by měl zabránit, aby naše děti začínaly kouřit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP