(18.30 hodin)
(pokračuje Janeček)

Co se týká ještě dalších pozměňovacích návrhů, které zde vzešly z podvýboru, který se týká drobného a středního podnikání, tak bych dal svým kolegům z hospodářského výboru jeden námět. Když procházíme různé restaurace, tak se pravidelně setkáváme s tím, že alkoholický nápoj, konkrétně pivo, je vůbec nejlevnějším nápojem, který se v dané restauraci podává, což je samozřejmě velký problém, když takovou restauraci navštívíte s dětmi. Restaurace je zakouřená a nejlevnějším nápojem je pivo. Domnívám se, že bychom se nad tím měli zamyslet, měli bychom se zamyslet nad tvorbou cen a měli bychom se zabývat tím, zda není možné nějakým způsobem zařídit, aby rodiny s dětmi se mohly občerstvit a posilnit v nezakouřených restauracích za cenu rozumnější, tj. aby nebyly nuceny alkoholické nápoje konzumovat z důvodů cenových.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Vladimír Říha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, dovoluji si podat tři drobné pozměňovací návrhy.

Za prvé. V § 12 odst. 1 písm. f) se text "piva, ve kterém je obsah alkoholu nižší než 4 objemová procenta" vypouští a nahrazuje se tímto novým textem: "výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent".

Krátce odůvodním. V diskusi ve výboru jsme se snažili najít co nejpřesnější definici nízkostupňového piva, proto je tam procento alkoholu. Pak jsem byl upozorněn na to, že stávající legislativa již upravuje klasifikaci piv.

Ještě dodám, že za tímto novým textem následuje poznámka pod čarou. Poznámka pod čarou zní: Vyhláška číslo 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.

Za druhé. V § 16 odst. 3 se slovo "lékařskému" vypouští. § 16 hovoří o vyšetření a myslí se tam i vyšetření dechovou zkouškou, což není lékařské vyšetření.

Za třetí. V § 16 odst. 5 se v poslední větě za slovo "krev" vkládají slova "nebo moč". Dále pokračuje původní text beze změny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Vladimír Říha byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Já se ptám, zda se někdo další hlásí z místa. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se paní zpravodajky, zda padl v podrobné rozpravě návrh, o kterém by bylo možné teď hlasovat. Není tomu tak. Pokud nechce paní zpravodajka a paní ministryně vystoupit se závěrečným slovem, končím projednávání tohoto tisku, končím druhé čtení návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 12, kterým je

 

12.
Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších
na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení 37. schůze, kdy jsme po obecné rozpravě návrh vrátili výborům k novému projednání. Hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí návrh zákona znovu projednaly. Jejich usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisky 373/4 a 5.

Táži se zástupce navrhovatelů pana poslance Jiřího Hanuše, zda chce v úvodu druhého čtení vystoupit. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, znovu předstupujeme před vás s tiskem 373, tj. zákon o výstavbě dálnic atd. Tento zákon zde leží již od 25. června 2003. Proběhlo první čtení a v závěru minulého roku byl projednán tento tisk ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a v hospodářském výboru. V průběhu prvního čtení byly vzneseny některé připomínky, na které se snažili předkladatelé reagovat komplexním pozměňovacím návrhem. Druhé čtení, které proběhlo v březnu letošního roku, bylo přerušeno a na opět vznesené připomínky a na to, že byl schválen mezitím nový správný řád, reagovali předkladatelé druhým komplexním pozměňovacím návrhem, který byl předložen a projednán v hospodářském výboru, a máte ho ve svých materiálech jako usnesení hospodářského výboru.

Já bych si dovolil navrhnout jediné - aby tento tisk byl vzat jako základ pro další projednávání ve Sněmovně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaromír Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor tento návrh projednal, přijal k němu usnesení, které máte k dispozici, takže nic nebrání tomu, aby druhé čtení dnes proběhlo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Evžena Snítilého, aby se ujal slova.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, dámy a pánové, já jsem na začátku schůze žádal Sněmovnu, aby stáhla tento bod z projednávání této schůze, a v hlasování jsem neuspěl. Asi jsem byl trošku laxní nebo mimo sebe, protože jsem neobjasnil příčiny, proč jsem to jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí žádal.

Tento výbor neprojednal tento zákon proto, že by ho nechtěl projednávat. Tento výbor jasně uvedl, že projednává tento zákon potřetí a na každém zasedání projednává jinou verzi tohoto zákona. Protože to, co projednal hospodářský výbor, byla třetí verze znění zákona, se kterým se členové výboru pro veřejnou správu mohli seznámit noc před projednáváním. Proto výbor rozhodl a doporučil Sněmovně usnesení, které jsem přednesl. To nemá s meritem zákona nic společného. Výbor dal určité lhůty, a to takové, že do konce listopadu dává lhůty nám všem na pozměňovací návrhy, do 15. prosince potom dává lhůtu všem ministerstvům, a není to pouze jedno ministerstvo, které se musí k této matérii vyjádřit, a poté, až bude mít stanoviska zainteresovaných ministerstev, výbor zasedne a rozhodne.

Já si myslím, že to byla žádost logická, žádost oprávněná. Bohužel Sněmovna mé žádosti jako zpravodaje tohoto výboru nevyhověla. Přesto se nemohu zachovat nijak jinak jako zpravodaj než tak, že v obecné rozpravě navrhnu této Sněmovně přerušení projednávání tohoto zákona do konce tohoto roku, a to nejpozději. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan zpravodaj Evžen Snítilý. Mám přihlášku pana poslance Pospíšila, ale pan zpravodaj má přednost.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, děkuji za slovo. V obecné rozpravě přednesu návrh, který jsem avizoval. Důvody jsem sdělil, myslím, že je nemusím opakovat.

Navrhuji přerušit projednávání tohoto zákona do 31. 12. 2004. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, ještě prosím upřesněte svůj návrh. Chcete hlasovat o přerušení před ukončením obecné rozpravy?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP