(18.10 hodin)
(pokračuje Plachý)

"m) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku nebo tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, nebo výrobek podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky".

Dovolte mi, dámy a pánové, abych tímto zároveň zmocnil legislativu, aby mé pozměňovací návrhy směřované k původnímu vládnímu návrhu upravila na znění komplexního pozměňovacího návrhu přijatého za základ dalšího jednání.

Nyní mi dovolte, abych krátce zdůvodnil tyto pozměňovací návrhy.

K prvnímu a druhému pozměňovacímu návrhu. V předloženém návrhu je pro účely tohoto zákona definována prodejna, a nikoliv smíšená prodejna. Potřebnost této definice je zřejmá, jak vyplyne z dalšího. Vládní návrh počítá totiž s tím, že alkoholické nápoje lze prodávat kromě jiného též v prodejnách potravin. Zejména na venkově však existuje celá řada prodejen, kde kromě potravin je doplňkově prodáváno tzv. ostatní nepotravinářské zboží. Při striktním výkladu by mohlo dojít k pochybnostem, zda i v těchto prodejnách je možno alkohol prodávat, či nikoliv. Při tomto výkladu by jinak mohlo dojít k situaci, že zejména ve venkovských prodejnách nebude možno alkohol prodávat. Domnívám se, že navrhovatel předloženým zněním tento záměr nesledoval. Předložený pozměňovací návrh chce těmto výkladovým problémům předejít.

K třetímu pozměňovacímu návrhu. Paragraf 11 předloženého návrhu zakazuje výhradně prodej a dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů, a nikoliv alkoholický nápoj ve formě potravinářského výrobku. Navrhovaný text § 30 odst. 1 písm. m) zákona o přestupcích je třeba dát proto do souladu s § 11 zákona.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jaroslav Gongol. Připraví se pan poslanec Tom Zajíček, potom pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Chtěl bych rovněž předložit jeden pozměňovací návrh, a sice upravit znění komplexního pozměňovacího návrhu takto: § 4 odst. 2 zní: Bod 2. Prodávat lze pouze uzavřená balení cigaret označená kolky a příslušnými náležitostmi.

Příslušné zdůvodnění: Vycházím-li z ustanovení tohoto zákona, že prodej tabákových výrobků osobám mladším než 18 let je zakázán, tak ustanovení tohoto bodu, kde se stanoví, že jedno balení musí mít nejméně deset kusů, je podle mého názoru irelevantní. Jako dospělá osoba mám právo si zakoupit pouze jednu cigaretu. A to říkám i přesto, že jsem nekuřák a vůči kouření na veřejnosti zastávám kritické stanovisko a jsem pro další zpřísnění zákona. Ustanovení § 4 odst. 2 pokládám tedy naopak za zcela, ale zcela kontraproduktivní.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Tom Zajíček, který právě zřejmě telefonuje. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka, potom vystoupí pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám krátký pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 265/4. Týká se hlavy páté a § 21.

V odst. 5 písm. c) se vypouštějí slova v závěru věty, a to slova "v rozsahu svého podílu na jejich financování".

Dále navrhuji, aby se ve stejném paragrafu, tedy § 21 vypustily bez náhrady odstavce 6 a 7.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, poté pan poslanec Zdeněk Koudelka a potom pan poslanec Ladislav Býček.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si přednést několik pozměňovacích návrhů ke sněmovnímu tisku 265/4, komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru.

Za prvé. V § 8 se vkládá nový odst. 4, který zní: "Ve veřejné drážní dopravě musí být v každém vlaku zařazena alespoň polovina vozů bez prostor vyhrazených ke kouření."

Ten důvod je jasný. Je to z toho důvodu, že zejména v dálkové dopravě jsou řazeny vozy, které jsou částečně kuřácké, částečně nekuřácké, a ten návrh směřuje k tomu, aby byly vyhrazeny vozy nekuřácké a vozy kuřácké.

Za druhé: V § 17 odst. 3 nově zní: "Dopravu osob do záchytné stanice zabezpečuje osoba, která podle § 16 odst. 3 k vyšetření vyzvala. V případě, že touto osobou je příslušník obecní policie, dopravu zabezpečuje Policie České republiky."

Odůvodnění: Obecní policie podle zákona o obecní policii má působnost pouze na území obce. Záchytné stanice často bývají na území jiné obce, a proto by nebylo možné, aby obecní policie dopravu osob do záchytné stanice zajistila v souladu se zákonem. Proto v souladu s § 1 odst. 4 zákona o obecní policii se v takovém případě vyžaduje, aby obecní policie spolupracovala s Policií České republiky, která dopravu zabezpečí.

Třetí pozměňovací návrh. Za prvé: V § 12 odst. 1 písm. e) zní: "e) v prostředcích výlučně určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob s výjimkou železničních vozů, palub letadel a určených prostor plavidel veřejné lodní dopravy,".

V § 12 se vkládá nový odst. 4, který zní: "V železničních vozech s výjimkou jídelních vozů je povolen prodej pouze piva a vína."

Odůvodnění: V původním znění by se vyloučila možnost prodeje alkoholických nápojů s výjimkou destilátů ve vlacích formou minibarů a nebyl by tak možný prodej ve vlacích, kde nejsou řazeny jídelní vozy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Koudelka. Připraví se pan poslanec Ladislav Býček a poté paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, z důvodu toho, že tento zákon klade výrazné povinnosti na obce, si dovoluji navrhnout pár pozměňovacích návrhů, které tyto povinnosti zmenší, případně zruší.

Za prvé. V § 21 odst. 6 se ruší písm. a).

Je to z toho důvodu, že zvláště malým obcím nelze nařídit podíl na financování programu, jestliže stát sám není schopen těmto obcím zvýšené náklady zabezpečit. Navíc i když paní poslankyně Konečná toto ustanovení už upravila, tak financování obcí patří do samostatné působnosti obcí, je pod ochranou ústavy tato samostatná působnost a nelze toto financování charakterizovat v odstavci, který řeší přenesenou působnost soudce.

Z těchto důvodů se také v § 21 odst. 6 písm. d) vypouštějí slova "pověřenému obecnímu úřadu a".

Dále se v tom samém paragrafu ruší odst. 7.

Poslední pozměňovací návrh se vztahuje k § 23 odst. 4, kdy první věta zní: "Za správní delikt podle odst. 3 lze uložit fyzické osobě, která je podnikatelem, a právnické osobě pokutu do 500 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu dvou let."

Je to z toho důvodu, že současné právní předpisy přistupují ke všem podnikatelům stejně bez ohledu na to, jestli podnikají jako fyzické osoby, či si pro formu svého podnikání zvolí jakoukoliv formu právnické osoby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP