(18.00 hodin)
(pokračuje Konečná)

V § 21 odst. 6 písm. c) na konci textu slova "z rozpočtu obce".

§ 22 písm. a) nahradit tímto textem: "a) řeší úkoly v oblasti protidrogové politiky státu na úrovni kraje a poskytuje součinnost státních orgánů v oblasti protidrogové politiky".

Z původního textu totiž nevyplývá, že je jeho povinností spolupracovat se státními orgány. Přitom je zřizován v přenesené působnosti.

Dále v § 25 vypustit již zmiňovaný bod 3, což je mnou už v obecné rozpravě komentovaná vyhláška.

Byla bych opravdu velmi ráda, aby paní ministryně do doby, než přejdeme k třetímu čtení, mohla zjistit, jak tato problematika bude řešena. Nemyslím si totiž, že ji řeší tento zákon. Nemyslím si, že ji také vyřešíme nějakou vyhláškou, kterou vydáme za dva roky. Může se nám stát, že v této problematice a v této oblasti tato Sněmovna způsobí absolutní chaos.

Poslední pozměňovací návrh. V části 4 § 28 v novelizačním bodu 2 text: "lze uložit pokutu do 5 tisíc Kč" se nahrazuje textem "lze uložit pokutu až do výše 15 tisíc Kč".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Michal Kraus. Připraví se pan poslanec Karel Vymětal, potom pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji. Vážený paní předsedající, vážení kolegové, dovolte mi přednést dva, respektive tři velmi stručné pozměňovací návrhy, které nemění podstatu zákona, nicméně z hlediska slovosledu, případně českého jazyka, podle mého vytvářejí výklad, který bude jednoznačný bez možnosti obcházení.

Konkrétně. V § 3, který řeší prodej tabákových výrobků, navrhuji vypustit v první větě slova "bez možnosti samoobsluhy". Samoobslužný prodej v anglickém originále je myšlen jako prodej prodejních automatů, který však řeší § 4. Zatímco v českých zemích je samoobsluha pojem pro obchod, ve kterém se sice zákazník sám obsluhuje, nicméně je nucen procházet pokladnou, která samozřejmě zabezpečuje onu kontrolu, která neumožňuje prodej osobám mladším 18 let ve smyslu § 4. To znamená, že by zde vznikaly konkrétní problémy s výkladem, a proto doporučuji, aby věta zněla: "Tabákové výrobky a tabákové potřeby lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního právního předpisu, a to na vyčleněném místě." Dále by věta potom pokračovala.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 4 odst. 1. Prakticky stejný návrh se týká § 12 odst. 2, ve kterém je poněkud komplikovaným způsobem definována možnost prodeje v prvním případě tabákových výrobků, ve druhém případě alkoholických výrobků pomocí prodejních automatů. Smyslem zákona je zabránit prodeji obou komodit formou takových prodejních automatů, u nichž nelze technickým způsobem zajistit prodej osobám starším 18 let věku. Ovšem věta, která je tam připojena: "nebo v umístěných prostorách, do nichž mají vstup osoby mladší 18 let", umožňuje několikanásobný výklad. Současně umožňuje jednoznačné obcházení. Domnívám se, že pokud tuto část věty vynecháme a § 12 odst. 2 bude znít "prodej tabákových výrobků a tabákových potřeb" v případě § 4, v případě § 12 je to potom "prodej alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u nichž nelze technických způsobem zajistit prodej osobám starším 18 let věku, se zakazuje. Veškeré další formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, se zakazují."

Mám za to, že tento paragraf takto je zcela zřejmý. Není možné dávat různé výklady ani ho jinak obcházet. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Vymětal. Připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý a poté pan poslanec Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, často je kritizována minulost za to, že vydávala jenom samé zákazy. A tady nám je předložen návrh zákona, který také obsahuje samé zákazy. Povolení je tam velmi málo. Myslím si, že je to zákon, kterým zasahuje svoboda jednoho člověka do svobody druhého člověka, a že se nehledala hranice kompromisu, ale klidně se prostě zákazem jaksi ve prospěch jednoho člověka ubírá svoboda druhému člověku. Je to velice pozoruhodný zákon.

Pokusím se jedním pozměňovacím návrhem množství zákazů povolením trošičku vyrovnat.

Nicméně je pravda, že zákon už tady leží rok a půl nebo ještě víc. V březnu minulého roku jsme měli první čtení. Už tehdy jsem také ministryni zdravotnictví, ale jiné, vytýkal, že dávat zákaz kouření na nástupních ostrůvcích je nesmysl. Protože stačí, abych z obrubníku sestoupil na vozovku, a nejsem na nástupním ostrůvku, jsem na vozovce, tam kouřit můžu. Takovéhle nesmysly by v zákoně být neměly. Bohužel v komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví to tam máme zase.

V té souvislosti si tedy dovolím svůj první pozměňovací návrh, který zní: V § 8 odst. 1 písm. a) se slova "nástupiště a čekárny" nahrazují slovy "uzavřené čekárny". Takže tam nástupiště prostě vypustíme.

Tehdy jsem také říkal, že když kolem mě projede stojedenáctka nebo na nádraží diesel lokomotiva, tak sotva lapám po dechu, to nikomu nevadí, to je povoleno. Ale nedej bože, když by si tam někdo podle zákona zapálil a foukal to pánubohu do oken, tak to je prostě něco šíleného, nepřípustného, nemožného. Doufám, že takovýto pozměňovací návrh projde a že budeme mít rozum.

Druhý pozměňovací návrh už je z kategorie, kdy bych rád zákazy vyvážil povolením, a sice v § 9 odst. 1 se mezi slova "povinen umístit" vkládají slova "zajistit místo, kde je kouření povoleno, a …" Celý text bude znít, že provozovatel je povinen zajistit místo, kde je kouření povoleno, a umístit tabule, že se tam kouřit nesmí. Myslím si, že to je fér. Ať jsou chráněni jak kuřáci, tak nekuřáci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jaroslav Plachý. Připraví se pan poslanec Jaroslav Gongol, poté pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal tři avizované pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, tisk 265.

První pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, promiňte mi, jenom se pro upřesnění zeptám ještě předtím, než začnete přednášet své pozměňovací návrhy. My jsme tady přijali usnesení, kdy jsme si řekli, že budou pozměňovací návrhy předkládány ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Nevím, jestli vaše návrhy jsou ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: První pozměňovací návrh.V § 2 se doplňují písmena e) a f) tohoto znění: "e) velkoplošnou prodejnou prodejní prostory obchodních domů se specializovanými odděleními nebo pulty, f) smíšenou prodejnou prodejna se sortimentem potravinářského a ostatního zboží".

Druhý pozměňovací návrh. V § 10 písm. b) se za slova "ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických nápojů" vkládá čárka a slova "smíšených prodejnách".

Třetí pozměňovací návrh. V § 27 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nahradit § 30 odst. 1 písm. m) novým zněním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP