(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Všichni jsme viděli, že to bylo bezúplatně.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Omlouvám se - registruji přihlášku pana ministra práce a sociálních věcí Škromacha.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, víte, že já jsem příznivcem grafů, ale myslím si, že je potřeba, aby ty grafy skutečně odpovídaly realitě, protože největší možnost práce s demagogií a různými postupy je samozřejmě vytrhnout z kontextu některá data a pak je používat a říkat - toto je pravda.

Pravda je totiž někde jinde. Je třeba brát ta jednotlivá opatření ve prospěch rodin s dětmi a malými dětmi tak, aby byla posuzována v kontextu, a v kontextu, tak jak je tento návrh předložen a jak bylo nakonec i dokumentováno panem ministrem financí, je tento návrh vyvážený. Na jedné straně zvýrazňuje a podporuje rodiny, kde lidé pracují i za nízký příjem, což formou tzv. bonusu bude přínos pro tu rodinu až 500 Kč měsíčně za každé dítě. To je potřeba si spočítat. Pokud jde o společné zdanění manželů, tady se jedná o zvýhodnění hlavně středněpříjmové skupiny rodin, protože jestliže dnes se průměrné výdělky pohybují kolem 14 až 18 tisíc Kč, je potřeba jednoznačně říci, že tyto skupiny rodin s malými dětmi jsou nejvíce postiženy různými inflačními trendy a podobně, protože tyto rodiny kromě poměrně nízkých dětských přídavků fakticky nemají nárok na žádné další sociální dávky. Vzhledem k tomu, že je tady snaha zvýraznit a podpořit - zdůrazňuji - středněpříjmové rodiny, tak tento návrh právě v této oblasti bude největším přínosem.

Pokud jde o matky samoživitelky, v této věci se nic nezmění, naopak, jejich zvýhodnění bude jinými formami, které jednak už jsou navrženy a jednak jsou připravovány. Čili rodiny s dětmi budou v konečné fázi platnosti všech zákonů - a tady si myslím, že pan poslanec Gongol by neměl vytrhovat z kontextu jen jednotlivá opatření, která mu vyhovují, ale měl by brát tato opatření tak, jak jsou navrhována, v celku, nikoliv jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. O slovo požádal zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedající, dámy a pánové, jen velmi stručně, protože onen redistribuční charakter popsal přehledně i ministr financí, i ministr práce a sociálních věcí.

Rád bych zdůraznil ještě jeden argument, který zde nepadl. Daň nemá jen účel vybírat a zvýhodňovat, či nezvýhodňovat, ale vyjadřuje určité principy, které společnost chce implementovat do svého právního řádu. Společné zdanění manželů s dětmi jasně říká jeden princip - že rodinu chceme vnímat jako jednu ekonomickou jednotku a jako takovou ji chceme zdaňovat. To je hodnota mnohem širší než pouze hodnota sociálního rozměru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo, proto obecnou rozpravu končím. Mám pocit, že nezazněl žádný návrh. Zazněl? Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Během obecné rozpravy padl jediný návrh, a to návrh na zamítnutí navrhované novely. Tento návrh nepodporuji jako zpravodaj. - Pardon, pane kolego, návrh na přepracování?

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, chci to upřesnit, zřejmě neposlouchal ani zpravodaj, když jsem hovořil, takže proto dochází k těmto zmatkům. Já jsem předložil dva návrhy, a sice návrh na vrácení k přepracování a v případě, že toto neprojde, návrh na zamítnutí. Přesně podle jednacího řádu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se vám, pane kolego, upřímně omlouvám, samozřejmě jsem vám bedlivě naslouchal. Pravděpodobně už se dostavuje stařecká hluchota. Takže padl návrh na přepracování, a pokud nebude přijat, návrh na zamítnutí. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže po upřímné omluvě budeme hlasovat. Prosím všechny, kteří mají zájem účastnit se tohoto hlasování, aby se dostavili do jednacího sálu. Já vás na žádost z pléna odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat nejprve o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 57. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 39, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat (o návrhu) na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahájil jsem hlasování číslo 58. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 171 pro 32, proti 90. Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se nebudeme zabývat návrhem na přikázání. - Ale vyslechneme si pana ministra práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Já mám jen technickou, protože při hlasování jsem zaregistroval, že při předchozím hlasování mi svítilo ano. Kdyby to tak náhodou bylo i na listinách, tak jsem nehlasoval pro vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže vaše případné ano není ano, ale ne.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení. Zazněly dvě alternativy, a to na 15 a na 30 dnů. Pojďme si ještě jednou upřesnit tu předložku. Jedná se o "na" 15.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já to zopakuji, pane předsedající. Ministr financí navrhl zkrácení projednávání alternativně na 15 dní, nebude-li přijat návrh na 15 dní, tedy na 30 dní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže alternativa. Potom budeme muset absolvovat nejprve orientační hlasování, pokud to není podmíněné. Jestli to platí na 15, a nebude-li 15, pak 30.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se to nedomnívám. Myslím, že nejdříve můžeme hlasovat o variantě na 15, nebude-li přijata, tak na 30.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechci do toho vnášet příliš složitou proceduru, ale pokud je to podmíněný návrh, potom v tomto pořadí, pokud by to byly alternativy, nejdříve by muselo být orientační hlasování.

Je tu procedurální návrh zkrátit lhůtu projednávání na 15 dnů, nebude-li přijat, na 30 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP