Stenografický zápis 35. schůze, 24. září 2004


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Hojda


70. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Jan Kasal


42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Senátor Ladislav Macák
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Kavan


41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/2/ - zamítnutý Senátem

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Senátor Josef Vaculík
Poslanec Jiří Papež


43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Senátor Josef Vaculík


44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 348/5/ - vrácený Senátem

Poslankyně Jarmila Boháčková


45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Ivan Adamec


46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 542/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Libor Ježek
Senátor Martin Mejstřík


47. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR František Bublan
Senátor Rostislav Harazin


48. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 642/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Karel Vymětal
Senátor František Kopecký


49. Návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 560/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Václav Jehlička
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš


50. Návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Václav Jehlička
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Pleva
Senátor Václav Jehlička
Poslankyně Helena Mallotová


51. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona /sněmovní tisk 603/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


52. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/3/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik


53. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/4/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


86. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Vidím
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


88. Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radko Martínek


55. Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/ - třetí čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Hojda


67. Návrh na ustavení výboru pro evropské záležitosti

Poslanec Pavel Hojda


68. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Pavel Hojda


69. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Pavel Hojda


70. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


66. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při organizaci voleb podle zvláštních předpisů

Poslanec Pavel Hojda


69. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda


69. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Svoboda


40. Vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) /sněmovní tisk 768/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Pleva
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř


29. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování /sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Koudelka


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva ze dne 18. prosince 1997 vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami /sněmovní tisk 659/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomáš Dub


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství podepsaná ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 a Protokol k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství podepsaný ve Washingtonu dne 19. listopadu 1956 /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jan Kavan


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti /sněmovní tisk 696/ - druhé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Helena Mallotová


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo /sněmovní tisk 665/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Petr Šulák
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Schůze skončila v 15.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP