(16.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh novely zákona o finančním arbitrovi vychází - jak už jsem zde zmínil v prvním čtení - z usnesení Poslanecké sněmovny z 22. října 2002, kdy proběhla první volba finančního arbitra. Jedná se o zpřesnění ustanovení týkajících se institucí a jejich profesních sdružení oprávněných podávat návrhy kandidátů na volbu finančního arbitra a jeho zástupce, způsobu a doby určené pro podávání návrhu na volbu finančního arbitra a jeho zástupce a uvedení těchto funkcionářů do jejich funkcí.

Návrh novely zákona obsahuje nejen tato zpřesnění, ale současně na základě dosavadního působení a zkušeností arbitra obsahuje i určité rozšíření působnosti arbitra, a to o spory spojené s opravným zúčtováním a spory v případech inkasní formy placení při zachování limitu převáděné částky ve výši odpovídající 50 tis. eur.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 532/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Vladimíra Doležala, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 356 rozpočtového výboru z 27. schůze, konané 14. dubna 2004, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, sněmovní tisk 532. Po úvodním slově náměstka ministra financí Eduarda Janoty, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas s přiloženými připomínkami. Ty jsou obsaženy ve sněmovním tisku 532/1.

Pokud se týká témat a projednávání v rozpočtovém výboru, rozpočtový výbor se těmito pozměňovacími návrhy zabýval. Jedná se spíše o zpřesnění a technické úpravy z hlediska fungování a kvality práce příslušného orgánu. To znamená, že nebylo při projednávání žádných problémů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doležalovi a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Zde mám jedinou přihlášku. Přihlášen je pan poslanec Antonín Macháček. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přečetl jeden pozměňovací návrh, zhruba jednu stranu textu.

1. Název zákona se mění takto: "Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 313/2004 Sb., a změně zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

2. Pod slova "Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:" se vkládají slova "část první".

3. Za část první se vkládá nová část druhá a článek II, která zní: Část druhá. Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. V § 132 písm. d) a e), § 134 odst. 1 a 2 a v § 135 odst. 1, 3, 7, 8 a 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., se slova "nabídky a" zrušují.

4. Za část druhou se vkládá nová část třetí a článek III, která zní: Část třetí. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Článek III. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se mění takto:

Za prvé: V § 3 odst. 4 se písm. "d)" zrušuje.

Za druhé: V § 17 odst. 3 se v písmenu p) ruší slova "§ 3 odst. 4 písm. d).

5. Za část třetí se vkládá část čtvrtá, a stávající článek II se označí jako článek IV, která zní: Část čtvrtá. Účinnost. Článek IV. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou části druhé, článek II, a části třetí, článek III, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Macháčkovi za vzorný přednes pozměňovacího návrhu. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím.

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi, děkuji panu zpravodaji Doležalovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

5.
Návrh poslance Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv
a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení
působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv
a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Michala Haška, aby se, ač překvapen tím, že už je tento bod v tuto chvíli na pořadu jednání, ujal slova a uvedl svůj "nápad".

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje vystoupení bude poměrně stručné. Já odkazuji z hlediska obsahu zákona na vystoupení, které jsem měl jako předkladatel v prvním čtení.

Dále bych chtěl konstatovat, že při projednávání v podvýboru pro veřejnou správu a následně ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí došlo k poměrně zásadní úpravě návrhu zákona, a to přijetím komplexního pozměňovacího návrhu. Chtěl bych konstatovat, že tento komplexní pozměňovací návrh se plně vypořádal se všemi kritickými připomínkami, které k tomuto návrhu zákona vyslovila vláda ve sněmovním tisku 378/1. Chtěl bych také konstatovat, že tento komplexní pozměňovací návrh vznikl v dohodě všech zainteresovaných subjektů, zejména Agentury pro ochranu přírody a krajiny, které se ten zákon bezprostředně týká, dále Ministerstva životního prostředí i Ministerstva financí ČR.

To je vše, co bych chtěl říci úvodem ke druhému čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Haškovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 378.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka, paní poslankyně Marta Bayerová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP