(16.30 hodin)
(pokračuje Kraus)

17. v bodu 16, v dosavadním bodu 17, se slova "za bod 45" nahrazují slovy "za bod 43", slova "nový bod 46" se nahrazují slovy "nový bod 44", slovo "čtyřicátý šestý" slovem "čtyřicátý čtvrtý".

Věta "Body 45 až 54 označit jako body 47 až 56." se vypouští.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalu Krausovi. Hovořit bude pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych i já na základě toho, co zde zaznělo hlavně z úst pana ministra, navrhl následující pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, a to změnu části deváté týkající se změny zákona o České konsolidační agentuře, a to v § 3 odst. 4 číslovku 2006 nahradit ve variantě č. 1 číslovkou 2005 a ve variantě č. 2 nahradit číslovkou 2004.

Pozorně jsem poslouchal, co zde říkal pan ministr, takže doufám, že to, co zde řekl, nebyla jen planá slova a teď ukáže, jak umí slova přeměnit ve skutky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení této vládní předlohy.

Děkuji panu ministru Sobotkovi, panu zpravodaji Miroslavu Kalouskovi.

 

Dovolte mi, abych otevřel další bod ve druhém čtení, kterým je

 

3.
Návrh poslanců Jarmily Boháčkové, Anny Čurdové, Evy Novákové, Hany Šedivé
a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 348/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Boháčková. Pana ministra ani pana zpravodaje a předsedu rozpočtového výboru samozřejmě z místa, kde strávili zcela nepochybně příjemné chvíle, nechci vyhodit, ale připomínám, že už jsme uprostřed projednávání nebo téměř uprostřed projednávání dalšího bodu.

Hovoří paní poslankyně Boháčková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem na vydání zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sněmovní tisk 348.

Předkládaný návrh novely zákona č. 250/2000 Sb. se týká pravidel hospodaření u příspěvkových organizací, které jsou zřizovány územními správními celky. Upravuje tvorbu a používání prostředků ve fondu odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb těchto organizací. V neposlední řadě tento návrh odstraňuje diskriminaci zmíněných příspěvkových organizací oproti těm příspěvkovým organizacím, které zřizuje přímo stát. Tato diskriminace spočívá v odlišné maximální výši, kterou lze převést z hospodářského výsledku do fondu odměn, možnosti sdružování prostředků ve fondu sociálních a kulturních potřeb a v nutnosti žádat o souhlas svého zřizovatele při poskytování všech úvěrů z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Návrh obsahuje následující body. Možnost převést z 80procentního hospodářského výsledku do fondu odměn, kde bylo maximálně 20 %. Za druhé rozšíření použití u fondu odměn na odměny zaměstnanců. Ač to zní samozřejmě a logicky, tak to dnes nelze. Za třetí souhlas se sdružováním prostředků ve fondu kulturních a sociálních potřeb, což pomůže zvláště malým organizacím. Zrušení nutnosti žádat souhlas zřizovatele v případě poskytnutí úvěru zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy. Podstatou předloženého návrhu je sladit právní úpravu státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací územních správních celků a odstranit případy, které vedou k důsledkům hraničícím s absurditou. Například fond odměn nelze použít na odměny.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy v jejím celku. Návrh si klade za cíl zprůhlednit stávající právní stav a umožnit efektivnější využití veřejných prostředků.

Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem, je rovněž v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, neboť mezinárodní smlouvy tuto problematiku neřeší. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty není žádný. Dopad na hospodářské subjekty, zejména na malé a střední podnikatele, není žádný. Sociální dopady budou pozitivní, neboť zaměstnanci územní správy budou mít více možností. Dopady na životní prostředí nejsou žádné, neboť zákon nemá na životní prostředí žádný vliv.

Děkuji za pozornost a prosím poslance a poslankyně o podporu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Boháčkové. Připomínám, že jsme tento návrh přikázali v prvním čtení k projednání rozpočtovému výboru a usnesení tohoto výboru nám byla rozdána jako sněmovní tisky 348/2, resp. 348/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Pane místopředsedo, rozpočtový výbor se této problematice věnoval intenzivně od ledna letošního roku. Byl si vědom, že je potřeba sladit tuto problematiku s normami Evropské unie, proto svým usnesením č. 315, které vzniklo na 23. schůzi 21. ledna 2004, přerušil projednávání tohoto bodu a vyžádal si ještě některé podrobnější materiály a zpřesnění jak z řad předkladatelů, tak samozřejmě i z řad Ministerstva financí.

Podruhé se touto problematikou rozpočtový výbor zabýval na své 27. schůzi, která se uskutečnila 14. dubna letošního roku, a rozpočtový výbor přijal usnesení č. 357, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 348/3. Podstatné v tomto usnesení je to, že rozpočtový výbor vyslovil souhlas s návrhem předloženého zákona s těmito připomínkami. Tyto připomínky jsou uvedeny v článku I a souhlasí s nimi předkladatelka i zástupci Ministerstva financí a získaly podporu napříč celým politickým spektrem. Součástí tohoto usnesení je i změna data účinnosti tohoto zákona, protože v původním návrhu zákona je účinnost navržena 1. lednem 2004, což je v této chvíli již půl roku neaktuální, takže rozpočtový výbor doporučuje, aby tento zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

Jsem přesvědčen o tom, že tento návrh zákona je potřebný, a stanovisko zpravodaje je shodné se stanoviskem rozpočtového výboru, to znamená - podpora tohoto zákona ve druhém i ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Recmanovi. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které také nemám písemné přihlášky. Z místa se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím a končím druhé čtení této poslanecké předlohy. Děkuji paní poslankyni Boháčkové i panu poslanci Recmanovi.

 

Nyní se budeme, dámy a pánové, věnovat bodu, kterým je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
/sněmovní tisk 532/ - druhé čtení

 

Chtěl bych poprosit pana ministra Sobotku, aby přispěchal do Poslanecké sněmovny a návrh ve druhém čtení odůvodnil.

Prosím, pokud někdo ve své blízkosti vidí pana ministra financí Bohuslava Sobotku, sdělte mu, že po něm vyhlašuji pátrání v tuto chvíli a že bude v jeho vlastním zájmu, pokud se co nejrychleji dostaví. (Ministr přichází.) Děkuji za to, že v tuto chvíli se již má očekávání naplnila, a mohu udělit panu ministrovi slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP