Stenografický zápis 30. schůze, 7. dubna 2004


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


62. Vládní návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Ivan Langer


56. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kapoun
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Pavel Hojda


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Václav Frank
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Václav Frank


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o styku s dětmi, přijatá ve Vilniusu dne 3. května 2002 /sněmovní tisk 456/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Vilém Holáň


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě /sněmovní tisk 381/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec David Šeich
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


67. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, podepsané v Praze dne 31. července 2003 /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Pavel Hönig
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. července 2003 v Praze /sněmovní tisk 486/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec David Šeich
Poslanec Vlastimil Tlustý


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci ze dne 15. října 1997, podepsaná v Praze dne 17. června 2003 /sněmovní tisk 470/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Nováková


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze /sněmovní tisk 491/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Mládek


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze /sněmovní tisk 492/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jaromír Kohlíček


72. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci /sněmovní tisk 535/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Václav Exner


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Antidopingová úmluva (č. 135) a Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě (č. 188) /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Eva Nováková


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení

Poslanec Petr Bratský
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Václav Exner


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Ankaře dne 2. října 2003 /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Jaromír Kohlíček


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru sjednaná mezi Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou a Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie), Republikou Island, Knížectvím Lichtenštejnsko, Norským královstvím (státy Evropského sdružení volného obchodu) /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Mládek


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987 /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jaromír Kohlíček


78. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 577/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Kateřina Konečná


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 22. května 1998 v Lublani /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jaromír Kohlíček


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pobřežní mělčině /sněmovní tisk 591/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Jaromír Kohlíček


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem: 1) Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely, 2) Protokol ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství, 3) Protokol ze dne 12. března 1999 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkající se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy - Prohlášení, 4) Protokol ze dne 8. května 2003 vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů, a k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda ze dne 26. července 1995 o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie. /sněmovní tisk 606/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomáš Dub


120. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2002 /sněmovní tisk 427/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 15.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


93. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Antonín Zralý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Zralý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Jaromír Kohlíček


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Antonín Zralý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


120. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2002 /sněmovní tisk 427/

Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Ladislav Skopal


121. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2002 /sněmovní tisk 439/

Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Miroslav Grebeníček


122. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2002 /sněmovní tisk 441/

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Miloš Patera
Poslankyně Taťána Fischerová


125. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2002 a Hodnocení výročních zpráv jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2002 /sněmovní tisk 462/

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.42 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Krákora


126. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. května 2003 /sněmovní tisk 469/

Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Karel Vymětal


127. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 2003 /sněmovní tisk 479/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman


128. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2002 /sněmovní tisk 487/

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec František Pelc


134. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2003 do 31. 12.2003 /sněmovní tisk 584/

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP