(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zdeněk Koudelka jakožto zpravodaj ústavně právního výboru.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená sněmovno, ústavně právní výbor doporučuje přijetí předloženého návrhu zákona. Je zde vypracován komplexní pozměňovací návrh, takže i zde v podrobné rozpravě navrhnu, aby tento komplexní návrh byl podkladem dalšího projednávání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Toma Zajíčka, aby nám odůvodnil usnesení jejich výboru.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 177 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 29. schůze tohoto výboru, která se konala 12. února t. r. Vztahovala se k vládnímu návrhu zákona v souvislosti se správním řádem, sněmovní tisk 202.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 29. schůzi po odůvodnění dr. Pavla Zářeckého, náměstka ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně projednat sněmovní tisk 202 ve znění sněmovního tisku 202/2 s přijatým pozměňovacím návrhem, vztahujícím se k části sedmé. Část sedmá, čl. VII, slova "se v § 18 věty první a druhá zrušují" nahradit slovy "§ 18 se zrušuje". Za druhé - zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a za třetí - pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomu Zajíčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se zpravodaj Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já navrhuji, abychom dalším podkladem pro podávání pozměňovacích návrhů učinili komplexní pozměňovací návrh vypracovaný ústavně právním výborem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Odhlásil jsem vás a poprosím o novou registraci. Zhruba za minutu dám hlasovat o návrhu pana poslance Zdeňka Koudelky jakožto zpravodaje.

Dámy a pánové, na začátku podrobné rozpravy vystoupil pan poslanec Zdeněk Koudelka, zpravodaj ústavně právního výboru, a přednesl návrh, abychom za základ jednání vzali tisk, který máme doporučen ústavně právním výborem.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 132, které jsem zahájil. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 156 hlasujících bylo 122 pro, nikdo proti, takže se tak stalo.

 

Pan zpravodaj a poslanec Zdeněk Koudelka bude jako další pokračovat v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Podávám tyto pozměňovací návrhy. V části 18 se vypouštějí slova "a vykonatelných veřejnoprávních smluv". Týká se to změny občanského soudního řádu.

Za druhé se vkládá nová část 23, změna zákona o ochranných známkách, článkem XXIII, který zní: "Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), se mění takto:

§ 45 odst. 1 včetně poznámek pod čarou č. 11 - 11f zní: § 45. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení (odkaz 11), o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států (odkaz 11a), o přerušení řízení (odkaz 11b), o lhůtách pro vydání rozhodnutí (odkaz 11c), o ochraně proti nečinnosti (odkaz 11d), dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení rozkladu (odkaz 11e) a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se (odkaz 11f).

Odkaz 11 zní: § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu; odkaz 11a: § 53 odst. 4 správního řádu; odkaz 11b § 64 a 65 správního řádu; odkaz 11c: § 71 odst. 1 a 3 správního řádu; odkaz 11d: § 80 správního řádu; odkaz 11e: § 152 odst. 3 a 5 správního řádu; odkaz 11f: § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovoluji si podat pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, sněmovní tisk 202, návazně na právě přijaté usnesení o tom, že výchozím materiálem bude sněmovní tisk 202 podle příslušného usnesení.

Tento pozměňovací návrh se týká části šestnácté, změny zákona o správě daní a poplatků, čl. XVI, a to zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Mění se takto.

Za bod č. 1 návrhu se vkládají další body 2 až 5 v tomto znění. Bod č. 2: V § 10 odst. 2 se slova "může ustanovit" nahrazují slovem "ustanoví".

Zdůvodnění: Doporučuje se změnit oprávnění správce daně ustanovit zástupce na povinnost. Přijetím navrhované úpravy by se snížila vágnost tohoto ustanovení a v případech uvedených v první větě tohoto ustanovení by bylo zřejmé, jakým způsobem má správce daně postupovat. To znamená, že možnost určitého postupu by se změnila na povinnost postupovat určitým způsobem.

Bod 3 návrhu. V § 16 odst. 7 se předposlední věta doplňuje o slova: " , nejvýše však o dalších 30 dnů".

Zdůvodnění: Doporučuje se změnit oprávnění orgánu přímo nadřízeného správci daně prodloužit lhůtu na vrácení převzatých dokladů prakticky na neomezenou dobu a omezit ji dobou dalších 30 dnů. Přijetím navrhované úpravy by se snížila vágnost ustanovení, na jehož základě je možné prodloužit lhůtu k zadržení dokladů a jiných věcí podle odstavce 2 písm. g), které správce daně označí jako důkazní prostředky. Nedocházelo by tak k neúměrnému a neopodstatněnému zadržování těchto předmětů v souvislosti s prováděním kontroly finančního úřadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP