(17.40 hodin)
(pokračuje Melčák)

4. V § 16 odstavec 8 se předposlední věta doplňuje o slova: "- a k dosud neuplatněným vyměřeným daňovým ztrátám".

Zdůvodnění: Důvodem navrhované změny je to, že správci daně při doměření daně z příjmů nesnižují doměřený základ daně o neuplatněné ztráty, které by si poplatník mohl uplatnit v případě, že by daňové přiznání nebylo správcem daně zpochybněno. To, že správci daně nesnižují doměřené základy daně o neuplatněné ztráty, zpravidla vysvětlují tím, že zákon o správě daní a poplatků jim to neukládá za povinnost a protože poplatník si může fakultativně rozhodnout, jestli ztrátu uplatní, či nikoliv. V případě doměření daně však poplatník nic takového rozhodnout nemůže a nemůže si na to podat ani dodatečné daňové přiznání. Podle dostupných informací, pokud se poplatníci obrátí na soud, tak některé soudy rozhodují v jejich prospěch a stanoví povinnost správce daně při doměření daně vzít v úvahu neuplatněnou ztrátu. Jiné soudy rozhodují ve prospěch správce daně. V právním státě by měly být podmínky pro všechny poplatníky stejné a neměla by být v podstatě uplatňována presumpce viny. Tato jednoduchá změna nebo tento jednoduchý doplněk by to zajistil.

5. V § 17a odstavec 1 se slovo "může" nahrazuje slovem "doručuje" a slovo "doručovat" se nahrazuje slovem "také".

Zdůvodnění: Doporučuje se změnit oprávnění správce daně doručovat písemnosti elektronicky na adresátem uvedenou elektronickou adresu na povinnost. Navrhované doplnění textu zákona zvýší elektronickou komunikaci mezi poplatníkem a správcem daně, což přispěje k větší flexibilitě vzájemné interakce mezi těmito dvěma subjekty. To bude znamenat ulehčení činnosti podnikatelů a rozumné přiblížení státní správy, resp. správců daně subjektům, které kontroluje. Aby se však předešlo možným komplikacím při elektronickém doručování písemností, navrhuje se doplnění textu pozměňovacího návrhu slovem "také". Na základě tohoto doplnění bude správce daně zasílat písemnosti jak poštou, tak elektronicky, což by nemělo dělat zvláštní potíže.

Dosavadní bod č. 2 původního návrhu se označuje jako bod 6.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Dámy a pánové, ještě než se pustíme do dalšího bodu, kterým bude bod č. 17 našeho schváleného pořadu schůze, o kampeličkách, stručně řečeno, mám pro vás následující informaci. Vím, že se zítra ráno chystala řada z vás přednést návrhy na doplnění pořadu naší schůze. Jednalo se o návrhy většinou ve druhém a třetím čtení. Takže pro ty z vás, kteří jste tak hodlali učinit, nemám dobrou zprávu, protože mám v ruce dopis poslaneckého klubu ODS panu předsedovi Poslanecké sněmovny Zaorálkovi, kde se praví, že poslanecký klub ODS podává veto na zařazení nových bodů na program 27. schůze Poslanecké sněmovny podle § 54 odstavec 6, s výjimkou zařazení sněmovního tisku č. 554. Takže ten, kdo chce zařadit sněmovní tisk 554, tak může učinit; ostatní, ať chtějí s čímkoliv přijít, tak mají smůlu, protože to je vetováno v souladu s jednacím řádem.

 

Myslím, že bylo důležité toto upozornění, a v tuto chvíli prosím, abyste si vzali k ruce

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 429/ - druhé čtení

 

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vládou předložená novela zákona zapracovává hlavní principy práva Evropských společenství, které se vztahují k úvěrovým institucím, a zároveň jsou zde zohledněny jednak novely, které byly provedeny u právních předpisů, které s dotčeným zákonem souvisí, jednak změny, které byly zejména vyvolány přijetím principů zakotvených v evropských směrnicích.

Novela zejména harmonizuje strukturu a výši kapitálu družstevní záložny a harmonizuje nabývání kvalifikované účasti na družstevní záložně, zavádí princip jednotné licence, umožňující družstevní záložně působit na území členských států Evropské unie po vstupu České republiky do Evropské unie, harmonizuje principy výměny informací mezi dozorovými orgány v této oblasti a také harmonizuje podmínky vzniku nároku na náhradu, její výši a procesy její výplaty ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen.

Dovoluji si požádat o to, aby návrh zákona byl propuštěn do třetího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Jeho usnesení byste měli mít jako sněmovní tisk 429/1. Zpravodajem výboru byl určen pan poslanec Miloslav Vlček, takže prosím pana poslance Vlčka, aby i on se ujal slova.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dovolte, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl usnesení rozpočtového výboru z 25. schůze z 11. 2. 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Šulce, zpravodajské zprávě poslance Vlčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas s těmi připomínkami, které jsou uvedeny v tisku 429/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloslavu Vlčkovi, zpravodaji výboru. Otevírám obecnou rozpravu. Mám prozatím jednu přihlášku, a to od pana poslance Svatomíra Recmana. Takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, pane ministře, dovolte mi, abych se k některým aspektům předložené vládní novely vyjádřil v obecné rozpravě. Především chci podtrhnout tu skutečnost, že vládní návrh zákona je nejrozsáhlejší změnou současně platného zákona o družstevních záložnách od jeho schválení v roce 1995. Z toho důvodu je to materie velice složitá, a vnímám ji rovněž, že je to jeden z posledních kroků, který je potřeba v této oblasti udělat, abychom sladili české právo, tzn. o družstevních záložnách, s předpisy z oblasti finančního práva, s právem Evropského společenství.

Bohužel musím říci, že jsem poněkud zklamán, že se české vládě nepodařilo vyjednat udělení výjimky z příslušných směrnic, že finační družstevnictví nezískalo určitý prostor a čas pro svou transformaci. Transformace, která má proběhnout, a vládní návrh zákona o tom hovoří, nejpozději k 1. květnu letošního roku, je v podstatě šibeniční a znamená likvidaci většiny družstevních záložen. Jednou z podmínek, která tam je, je otázka výše základního kapitálu, který ze současných 500 tis. Kč vláda navrhuje zvýšit na 35 mil. Kč. Během takovéhoto krátkého období nejsou schopny družstevní záložny na to efektivním způsobem zareagovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP