(17.20 hodin)
(pokračuje Dub)

"Lhůta počíná běžet dnem předání spisu odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí (§ 88)."

V tomto ustanovení v návrhu se uvádí, že v odvolacím řízení vyvolá odvolací správní úřad rozhodnutí ve lhůtách uvedených v § 71. Lhůty pro rozhodnutí podle § 71 jsou počítány od zahájení řízení. V textu správního řádu však není nikde výslovně uvedeno, že odvolací řízení je zahájeno předložením odvolání odvolacímu orgánu. Podle mého názoru je vhodné, aby bylo přímo v zákoně jednoznačně uvedeno, že lhůta pro vydání rozhodnutí v odvolacím řízení počíná běžet od okamžiku předání spisu odvolacímu orgánu k vyřízení, a nikoli dříve, např. ode dne podání odvolání, jak by si mohl dovozovat účastník, a ani ne později, např. od faktického zahájení řízení, jak by si mohl dovozovat správní orgán.

Za dvanácté. § 109 návrhu vypustit. - Zavedením institutu exekuční výzvy se proces vymáhání zbytečně prodlužuje. Exekuční výzvou exekuční úřad povinnému subjektu stanoví náhradní lhůtu ke splnění, tedy znovu stanoví to, co již bylo vykonavatelným správním aktem stanoveno.

To jsou tedy všechny mé pozměňovací návrh a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Dubovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ladislav Mlčák, a připraví se pan ministr Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dva pozměňovací návrhy.

Načtu první pozměňovací návrh k § 7 odst. 1. Věta zní: "Dotčené osoby mají před správními orgány rovné postavení; v řízení mají rovná procesní práva a povinnosti."

Odůvodnění: Princip rovnosti osob dotčených činností orgánu veřejné moci je v právním státě obecnou zásadou všech odvětví procesního práva. Listina základních práv a svobod v čl. 37 odst. 3 stanoví, že všichni účastníci jsou si v řízení rovni. Občanský soudní řád v § 18 uvádí, že účastníci mají rovné postavení v řízení. Navrhuje se sjednocení terminologie nového správního řádu s citovanými právními předpisy. Navíc tento termín užitý v návrhu - "rovné postavení při uplatňování svých procesních práv"- je nejednoznačný a může být vykládán i zcela formálně v tom smyslu, že dotčené osoby mají při uplatňování určitého konkrétního práva rovné postavení, avšak jen pokud jim je toto právo úřadem vůbec přiznáno. Je třeba jednoznačně zakotvit ve správním řádu obecný princip rovnosti dotčených osob, pokud zvláštní předpis výslovně, jako např. v případě poškozeného v přestupkovém řízení, nestanoví jinak.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 42. V podstatě znění, které je uvedeno, zůstává stejné, za poslední větu nové znění: "Proti tomu, že neobdržel sdělení, nebo proti sdělení, že správní orgán neshledal důvod k zahájení řízení z moci úřední, je ten, kdo podal podnět, oprávněn podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. (§ 80 odst. 4 )"

Odůvodnění: V původním znění vládního návrhu - § 57 sněmovního tisku 201 - byla zakotvena možnost, aby ten, kdo podal podnět k zahájení řízení z moci úřední, podal proti způsobu vyřízení tohoto podnětu, případně proti tomu, že ve lhůtě neobdržel sdělení správního orgánu, jak s podnětem naložil, procesní stížnost. V komplexním pozměňovacím návrhu ÚPV se navrhuje zrušit institut procesní stížnosti jako takový. V souvislosti s tím byl bez náhrady vypuštěn procesní prostředek proti způsobu vyřízení podnětu k zahájení řízení z moci úřední. Nebylo by tedy možné, aby se ten, kdo podnět podal, účinně bránil např. proti nezákonné nečinnosti správního orgánu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mlčákovi. Hovořit bude pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl předložit pouze stručný pozměňovací návrh, který by mohl předejít možným procesním nejasnostem při postupu podle zákona o správě daní a poplatků.

Navrhuji, aby za prvé v § 1 odst. 3 se za slova "správními orgány" vložila slova "na postup při správě daní", a dále navrhuji druhý návrh k § 177 odst. 1, kde by se doplnila druhá věta, která zní: "Toto ustanovení se neuplatní při správě daní, poplatků a odvodů."

Návrh je vztažen ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ÚPV.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu - v tuto chvíli - poslanci Sobotkovi za jeho návrh. O slovo se přihlásil pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já předložil pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o správním řádu, který se týká skutečností odůvodňujících odvolání.

Navrhuji, aby v ustanovení § 82 odst. 4 ve větě první se slova "by po právní moci rozhodnutí odůvodňovaly obnovu řízení za předpokladu, že je" vypustila.

Tady jde o to, že nové důkazy mohly být při odvolání předloženy jen tehdy, pokud by odůvodňovaly obnovu řízení, ale to je zbytečné omezení; stačí, že jsou to takové důkazy, které ten účastník nemohl předložit v prvním stupni.

A druhý návrh je takový, aby v ustanovení § 80 odst. 2 písm. a) znělo takto: "a) jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem."

Tady jde o to, že správní orgán mohl vyloučit předčasný výkon rozhodnutí nebo vyloučit odvolání tehdy, jestliže to vyžadoval veřejný zájem. Myslím si, že to je slabší, že je potřeba říci, aby to byl naléhavý veřejný zájem, že když to naléhavě vyžaduje veřejný zájem, že pak je možné vyloučit odklad výkonu rozhodnutí toho odvolání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křečkovi. To byl poslední z těch, kdo chtěli vystoupit v podrobné rozpravě. Podrobnou rozpravu tedy končím.

Ptám se pana minstra a pana zpravodaje, hodlají-li vystoupit. Ne. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím správního řádu
/sněmovní tisk 202/ - druhé čtení

 

Připomínám, že návrh zákona jsme projednali ve druhém čtení také 24. června minulého roku, vrátili jsem ho ÚPV a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k novému projednání. Oba výbory návrh zákona znovu projednaly a jejich usnesení máme jako sněmovní tisky 202/2 a 202/3.

Prosím nyní, aby se slova opět ujal pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, jak z názvu předloženého zákona vyplývá, současně s přecházejícím bodem vláda předložila i zákon, který mění některé další zákony v souvislosti s novým správním řádem. V důsledku toho mohu být nyní daleko stručnější.

Snad bych řekl, že v souvislosti s přijetím komplexního pozměňovacího návrhu ÚPV byl také upraven tento původní návrh doprovodného zákona. V usnesení ÚPV došlo ke změně spíše technického charakteru, a já mohu konstatovat, že návrhy, které ÚPV přijal, podporuji.

Návrh zákona obsahuje novelizaci 33 předpisů, jeho části byly zpracovány na základě podkladů připravených jednotlivými ústředními orgány státní správy, které se podle své specializace věcmi zabývají, jednotlivými oblastmi veřejné správy.

Snad bych jen ještě řekl, že pokud bude přijat nový správní řád a i tento doprovodný zákon, pak to neznamená, že by byl úplně dokončen proces celkové unifikace správního řízení. Určitě ještě bude řada oblastí, které bude nutno na nový správní řád navázat. To je ale práce nadcházejících období a nadcházejících let.

Já v tuto chvíli mohu skončit své úvodní slovo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za pozornost a za čas, který věnovaly oba dva výbory, především ÚPV, projednávání tohoto tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP