(16.20 hodin)

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, mám tady pozměňovací návrhy k tisku 504 a tyto pozměňovací návrhy znějí takto.

§ 1 bude znít: § 1. Tento zákon upravuje některé právní vztahy v oblasti celnictví, pokud nejsou upraveny bezprostředně nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, publikované v úředním věstníku ESL 302, 19. 10. 1992, stránka 1 - 50, nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex společenství, publikované v úředním věstníku ESL 253, strana 1 - 776, nařízením Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983, o systému Společenství pro osvobození od cla, ve znění nařízení č. 3822/85, č. 3691/87, č. 1315/88, č. 4235/88, č. 3357/91, č. 2913/92, č. 355/94 a č. 1671/2000, nařízením Rady (EHS) č. 3330/91, o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy v platném znění, a nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987, o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku v platném znění, a dalšími závaznými předpisy Evropských společenství.

Dále potom mám druhý pozměňovací návrh. Navrhuji rozšířit text poznámky pod čarou č. 1, vztahující se k § 1, o další nejdůležitější právní předpisy Společenství, které jsou pro Českou republiku vstupem do Evropské unie přímo účinné, a to o nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla v platném znění, nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy v platném znění a nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku v platném znění.

Nyní zde mám jeden legislativní návrh, tak jak jsem ho avizoval, a to v § 52 odst. 3 se slovo "cla" vyskytuje na dvou místech. Je proto nutné před slovem "cla" nahradit slovo "slovo" slovem "slova".

To je všechno, děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Hojdarovi a nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Končím také projednání bodu č. 21 ve druhém čtení.

 

Zahajuji bod číslo 22. Máme před sebou návrh pana poslance Karla Vymětala totožný s bodem 21, to znamená zamítnutí. V případě, že neprojde zamítnutí, vrácení výborům k novému projednání. O tomto návrhu dám hlasovat s tím, že pokud tyto návrhy neprojdou, bude probíhat podrobná rozprava, ve které mám dvě přihlášky.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Věřím, že všichni, kteří mají zájem se účastnit zásadního hlasování ve druhém čtení po obecné rozpravě, to je návrhem na zamítnutí a v případě, že neprojde, vrácením výborům k novému projednání, už jsou v jednacím sále.

 

Proto zahajuji hlasování pořadové číslo 69 a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 163 pro 75, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém návrhu, to je, vrátit zmíněný tisk 505 výborům k novému projednání. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 70 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 164 pro 79, proti také 79. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat podrobnou rozpravou a jako první je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec a předseda hospodářského výboru Josef Hojdar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan Ladislav Šustr.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jsem tady opět s legislativně technickými návrhy. Jsou to legislativně technické návrhy k tisku 505 a budu je formulovat.

K § 1 odst. 3 by měla být - v závorce je trojka - a potom "Územní působnost celních ředitelství zřízených podle dosavadních právních předpisů je vymezena v příloze č. I."

Za druhé, k § 1 odst. 4, nově formulovat takto: "Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů je uvedena v příloze č. II."

Za třetí, k § 1 odst. 5, vypustit slova "k tomuto zákonu".

(Stále velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud máte něco k projednání, prosím, opusťte jednací sál, ať může pan poslanec Hojdar v klidu přednést své pozměňovací návrhy, aby je mohl zpravodaj i pan ministr a místopředseda vlády sledovat. Ještě chviličku počkám. Děkuji.

Prosím, pokračujte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP