(18.30 hodin)

Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s důvody, které vedly Senát k tomu, aby přijal pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Navržené změny se týkají doplnění opatření v systému ochrany kytovců proti vyhynutí a úprav dvou znění dalších ustanovení, a to o registraci a o bezúhonnosti pro vydání povolení k dovozu či vývozu ohrožených druhů.

Vládní návrh zákona ve znění přijatém zde v Poslanecké sněmovně omezuje komerční dovoz a obchodování s kytovci a výrobky z nich. Jako účinný nástroj k ochraně kytovců stanovují další mezinárodní úmluvy také regulaci jejich lovu pouze na nezbytné vědecké účely. Ve smyslu celkového cíle ochrany kytovců proto Senát doplnil návrh zákona o systém těchto opatření. Loďařské společnosti České republiky a jejich plavidla lov velryb fakticky neprovádějí. Doplnění ustanovení o zákazu lovu kytovců umožní České republice, aby přistoupila k těmto celosvětovým úmluvám, které mohou Českou republiku z hlediska ochrany kytovců velmi dobře reprezentovat.

Druhý pozměňovací návrh se týká registrace chovu ohrožených živočichů. Registrace je jedním z účinných nástrojů boje proti nelegálnímu obchodu s ohroženými živočichy. Registrace je podle návrhu povinností pro občany České republiky i pro občany zemí Evropské unie. Z povinnosti registrovat a oznamovat změny v chovu ohrožených druhů živočichů a sledovaných exemplářů byli však z návrhu, zřejmě omylem, vyňati občané třetích zemí. Z tohoto důvodu navrhuje Senát změnit § 23 odst. 2 tak, aby i pro občany třetích zemí, kteří přechovávají sledované exempláře na území České republiky, platila stejná povinnost registrace jako pro občany České republiky a občany Evropské unie.

Třetí část pozměňovacích návrhů se týká spíše procesního postupu při vydávání povolení k vývozu a dovozu sledovaných exemplářů. Náš návrh umožňuje, aby orgán veřejné správy, který vydává takováto povolení, měl možnost nevydat povolení v případě, že osoba byla trestně stíhána a dopustila se trestných činů na úseku ochrany přírody, ochrany rostlin a živočichů.

Změny a doplnění zákona navržené Senátem a postoupené k rozhodnutí Poslanecké sněmovně jsou plně v souladu se záměrem a cíli předložené právní úpravy. S jejím zněním, tak jak ji přijal Senát, vyslovil souhlas, jak zde již bylo řečeno, přímo pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní senátorce Jitce Seitlové. V otevřené rozpravě se ptám, kdo dále hodlá vystoupit. Pokud nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Odhlásím vás a prosím o novou registraci.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), podle sněmovního tisku 117/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 117/4.

 

Nejsou-li námitky, zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 184 hlasujících bylo pro 169, proti nebyl nikdo. Usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji a blahopřeji paní senátorce Jitce Seitlové a loučím se s ní.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
/sněmovní tisk 281/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme dostali jako sněmovní tisk 281/5. Vítám mezi námi pana senátora Josefa Pavlatu a ptám se představitele navrhovatelů pana poslance Janečka, zdali chce v tuto chvíli vystoupit. Je tomu tak. Má slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Já nechci mít žádný dlouhý projev. Podporuji obě verze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Ptám se pana poslance Záruby, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a připomínám, že v této rozpravě nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Prosím, aby vystoupil pan senátor Pavlata, chce-li. Je tomu tak. Dávám mu slovo.

 

Senátor Josef Pavlata: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, senátní výbor a poté i plénum se shodly na stejných pozměňovacích návrzích, které jsou dva. Začnu od toho druhého. Je to vypuštění přídomku při významném Dnu holocaustu, neboť je to jenom taková sémantická změna, protože ten přídomek tam nebyl lingvisticky správný.

Velká rozprava proběhla při té skutečnosti rozhodnout o tom, zda by Mezinárodní den žen měl být významným dnem České republiky. Jak výbor, tak plénum se jednohlasně shodly na tom, že v českých souvislostech z nedávné minulosti by tento den neměl patřit mezi významné dny. Proto vás jménem Senátu prosím o to, abyste s těmito pozměňovacími návrhy vyslovili svůj souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Kdo další chce vystoupit v rozpravě? Nikdo, takže rozpravu končím.

Dámy a pánové, můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Já vás odhlásím a prosím o novou registraci.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovních klidu, podle sněmovního tisku 281/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 281/5.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 42. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 190 hlasujících bylo 85 pro, 98 proti, takže senátní verzi jsme nepřijali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP