Stenografický zápis 27. schůze, 23. března 2004


(Schůze zahájena v 14:04 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


132. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Petr Krill
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Zdeněk Koudelka


133. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 202/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Krill
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.57 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Zdeněk Koudelka


178. Návrh poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 554/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová


130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 341/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva


60. Vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Karel Sehoř


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Rusová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Tomáš Hasil
Místopředseda PSP Jan Kasal


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 28. května 2003 /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Jaromír Kohlíček


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 22. července 2003 /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Rafaj


89. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k 1) Úmluvě založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995, 2) Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), kterým se mění článek 2 a příloha této úmluvy, ze dne 30. listopadu 2000, 3) Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002 /sněmovní tisk 569/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


90. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 568/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Kavan


91. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství ze dne 23. července 1996 /sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Karel Šplíchal


160. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2004

Poslankyně Hana Orgoníková


168. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 558/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež


170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Hynek Fajmon
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Eduard Vávra
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 17.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP