(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, jedna hodina uplynula, čas určený na přestávku pro jednání klubu byl vyčerpán, takže vás všechny zvu do sněmovny. Budeme pokračovat podrobnou rozpravou k tisku 419. Prosím, aby u stolku zaujali místo pánové Tomáš Kvapil a Jaroslav Krákora. Připomínám, že po ukončené obecné rozpravě bude probíhat rozprava podrobná. Do podrobné rozpravy mám prozatím jedinou přihlášku. Tato přihláška je od pana poslance Vladimíra Říhy. Ale prosím ho ještě, aby chvilku posečkal na všechny ty, kteří chtějí být přítomni projednávání podrobného čtení této novely, aby mohli přijít.

Pan zpravodaj už je zde, takže prosím, pane poslanče. (Předsedající přebírá přihlášky.) Takže jako první vystoupí pan poslanec Vladimír Říha, jako druhý pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Vladimír Říha: Pane místopředsedo, děkuji, že jste mi udělil slovo. Měl jsem v úmyslu se přihlásit, ale prosím, abyste tu přihlášku zachoval, ona je totiž ještě k tomu dalšímu tisku. Využiji toho, protože bych rád přednesl znovu pozměňovací návrh, který jsem přednesl již ve druhém čtení, minulém, 30. října.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji vám, pane poslanče, za toto vysvětlení. A teď tedy k tisku 419? Ano.

 

Poslanec Vladimír Říha: K tisku 419, pozměňovací návrh k článku I, bodu 5 - za prvé v bodu osm, národní registr cévní chirurgie - se ve větě první v závorce slova "příjmení, jméno, popřípadě jména" zrušují.

Za druhé v bodu 10, národní registr kloubních náhrad - se ve větě první v závorce "příjmení, jména, popřípadě jména" zrušují.

Za třetí v bodu 13, národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - se za větu první vkládá věta: "Data se vkládají se souhlasem pacienta."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vladimíru Říhovi. Hovořit bude pan poslanec Jaroslav Krákora. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám k dispozici.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dávám tyto pozměňovací návrhy. Jsou tři.

Za prvé v článku I v bodě 3 se v § 67d odst. 3 slova "bez souhlasu subjektu údajů" zrušují.

Za druhé v článku I se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní: "5. § 67f souhlas s poskytnutím údajů". Osobní a další údaje uvedené v § 67d odst. 3 lze v registrech vedených podle tohoto zákona zpracovávat výhradně se souhlasem subjektů těchto osobních a dalších údajů. Dosavadní bod 5 se nadále označuje jako 6.

A třetí pozměňovací návrh, článek II zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou článku I bodu 5, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Krákorovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže zdá se, že i podrobnou rozpravu mohu ukončit, a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi i panu zpravodaji Jaroslavu Krákorovi.

 

Paní a pánové, vzhledem k tomu, že se rozdává právě v tuto chvíli komplexní pozměňovací návrh poslance Jiřího Maštálky k tisku 446 (bod 2 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, druhé čtení), tak se k němu v tuto chvíli můžeme vrátit.

Mám za to, že bude chtít vystoupit pan poslanec Jiří Maštálka jako první, dále je přihlášen pan poslanec Vladimír Říha. Ale ještě předtím, než bude pan poslanec Maštálka hovořit, tak bych poprosil paní ministryni Součkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane místopředsedo. Mohu jenom konstatovat, že moje pozměňovací návrhy jsou právě teď rozdávány sněmovně. (Poslanec Křeček: Návrhy nemáme.) Jsou právě teď rozdávány.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím pana poslance Vladimíra Říhu.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si v podrobné rozpravě předložit drobný pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, a sice v tomto znění:

Za prvé. V § 10 se za odstavec 6 připojuje nový odstavec 7 tohoto znění. "Funkční období orgánů okresních sdružení, krajských čestných rad, krajských revizních komisí a orgánů komor je nejvýše čtyřleté. Funkcionáři komory nemohou být voleni do téže funkce na více než 2 po sobě následující funkční období. Pro tyto účely se jako funkční období funkcionáře započítává období, v němž funkcionář vykonával funkci alespoň 2 roky."

Za druhé. V § 10 se za odstavec 7 připojuje nový odstavec 8 tohoto znění: "Průběh voleb do všech orgánů ověřuje notář."

Za třetí. V článku II, přechodná ustanovení, se za odstavec 3 připojuje nový odstavec tohoto znění - předkládám ve dvou variantách.

Varianta A: "Délka funkčního období funkcionářů komory zvolených na kratší či delší funkční období, než je uvedeno v § 10 odst. 7 věta první, se mění na délku tam stanovenou. Funkční období funkcionářů komory, pokud v době nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají své druhé a další funkční období, končí nejpozději dnem 31. 12. 2004".

A varianta B tohoto odstavce: "Sjezd delegátů České lékařské komory zvolí prezidenta, viceprezidenta a představenstvo komory, revizní komisi a čestnou radu komory do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Okresní sdružení České lékařské komory zvolí zástupce na sjezd delegátů v počtu jeden delegát na každých započatých 100 lékařů v okresech."

Krátké zdůvodnění. V České lékařské komoře delegáti sjezdu sami sobě i ostatním funkcionářům prodloužili v posledních třech letech funkční období dvakrát. Nejprve ze tří na čtyři roky a letos dokonce na pět let. Pravidla by měla být stanovena v zákoně, jinak by příště sjezd mohl odhlasovat prodloužení funkčního období třeba na dobu neurčitou. Funkce v orgánu komory by měla být veřejnou službou. Proto by bylo vhodné, aby čelní představitelé byli po čase vždy ze zákona obměňováni, jako je tomu například u univerzitních hodnostářů podle zákona o vysokých školách. Podle tohoto návrhu nic nebrání dotčenému funkcionáři, aby po povinné pauze kandidoval do téže funkce znovu.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP