(10.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Po úvodním slově ministra práce a sociálních věcí a zpravodaje bod přeruším a zahájím bod č. 91 podle vašeho rozhodnutí.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Na dnešním jednání Poslanecké sněmovny máme v prvním čtení projednat vládní návrh zákona o zaměstnanosti a úprav zákonů, které s ním souvisejí. Na jeho přípravě se po stránce věcné i legislativní podíleli nejen zástupci subjektů, které budou tento zákon uvádět do praxe, jako jsou úřady práce, personální agentury, územní samosprávné celky, ale i teoretická fronta, sociální partneři a organizace zastupující zdravotně postižené občany. Podoba zákona, kterou máte před sebou, je ostatně výsledkem spolutvůrčí účasti jednotlivých ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, které se na něm podílely svými přínosnými připomínkami. V podstatě se dá říci, že jde o návrh, na kterém se shodli sociální partneři.

Nebylo by účelné, abych zdůrazňoval účel návrhu zákona. Všechno podstatné je uvedeno v obecné části důvodové zprávy k zákonu. Jenom připomenu, že návrhem tohoto zákona dokončujeme proces harmonizace s právem Evropské unie v oblasti trhu práce a zaměstnanosti a po jeho schválení budeme na tomto úseku s právem Evropské unie plně kompatibilní.

Svým pojetím a koncepcí nový zákon o zaměstnanosti zasahuje nejen do aktivní politiky zaměstnanosti a trhu práce, ale vedle harmonizačních prvků s právem Evropské unie obsahuje řadu nových nebo pozměněných institutů, které by měly vést ke snížení nezaměstnanosti nebo k potírání nelegální práce. Podle mého názoru návrh zákona přichází v pravou chvíli, neboť je do určité míry i navazujícím předpisem na některé zákony, které vedou k větší flexibilitě práce. Obsahuje totiž celou řadu nových institutů, které by měly současně se snížením nezaměstnanosti vytvořit legislativní podmínky ke snížení nákladů, které stát vynakládá na zaměstnanost. Jde zejména o vytvoření legislativních opatření pro potírání tzv. černé práce, zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti a pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, stanovení závazných pravidel při zprostředkování zaměstnání agenturami práce, rozšíření možnosti rekvalifikace i na zájemce o zaměstnání, zavedení individuálních akčních plánů pro některé kategorie uchazečů o zaměstnání, které jsou používány i v rámci Evropské unie, povinnost uchazeče o zaměstnání podrobit se lékařskému vyšetření z podnětu úřadu práce a v neposlední řadě i zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jako např. nové příspěvky zaměstnavatelům a podnikatelům na vytvoření pracovních míst, které mají přispět ke zvýšení úrovně zaměstnanosti.

Přesné snížení nákladů není v současné době možné provést, ale už teď je možné říci, že nezapočítávání doby studia absolventů škol jako náhradní doby pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti představuje zhruba půl miliardy korun. Tato částka bude investována na zřizování míst pro absolventské praxe či na programy rekvalifikace. Přitom je ovšem třeba zdůraznit, že absolventi škol budou moci i nadále využívat všechny služby poskytované úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, přičemž rekvalifikace a podpory při rekvalifikaci.

Do návrhu zákona o zaměstnanosti a do novely zákoníku práce, která je součástí tzv. doprovodného zákona, byla začleněna jedna z posledních oblastí zaměstnanosti, kterou je nutné harmonizovat i s právem Evropské unie, a to je právní úprava dětské práce. Zařazení působnosti úřadů práce při povolování činnosti dětí v umělecké, kulturní, sportovní a reklamní oblasti do návrhu zákona je výsledkem dlouhodobého legislativního procesu, hodnocení různých východisek a systémů. Nejde o úpravu hmotně právní, ale procesní, neboť úřadům práce se tím rozšiřuje jejich působnost a stanoví se procesní oprávnění pro povolování této činnosti. Zákon o zaměstnanosti spolu se zákoníkem práce budou umožňovat, aby děti mohly vykonávat vymezené činnosti při dodržování ochranných podmínek, ale práce dětí ve věku do 15 let bude výslovně zakázána.

Závěrem bych chtěl, vážené kolegyně a kolegové, vyslovit přesvědčení, že tento návrh zákona podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi a žádám pana zpravodaje poslance Antonína Zralého, aby přednesl zpravodajskou zprávu k tisku 527. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Zralý: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, paní a pánové. Začínáme projednávat velmi důležitý vládní návrh zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č. 527, který dle programového prohlášení vlády má přispět k dosažení plné a efektivní zaměstnanosti, ke snížení nezaměstnanosti, ke zvýšení motivace lidí hledat a udržet si práci a v neposlední řadě též k zabezpečení kompatibility prostředků státní politiky zaměstnanosti českého státu se systémy států Evropské unie.

V této souvislosti si dovoluji připomenout, že průměrná evidovaná nezaměstnanost dosahuje za deset měsíců letošního roku 520 970 osob a že dynamika jejího růstu je za celé čtrnáctileté období transformace společnosti na osmém místě.

Nový zákon o zaměstnanosti vláda předkládá v souladu se svým programovým prohlášením. Má totiž nahradit současný zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, včetně jeho čtyř novel, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, včetně jeho tří novel. Dále bude novým zákonem o zaměstnanosti nahrazeno jedno nařízení vlády a sedm vyhlášek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z věcného hlediska návrh obsahuje 19 zásadných systémových změn, ze kterých za nejvýznamnější považuji významné rozšíření působnosti úřadů práce, zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, dále agenturní zaměstnávání, kdy tato praxe má například v sousedním Německu rozporuplné výsledky, a v neposlední řadě také významné okleštění současného práva na zaměstnání, i když pod rouškou zvýšené flexibility pracovní síly.

O navrženém prodloužení doby pobírání podpor v nezaměstnanosti ze šesti až na dvanáct měsíců nechci polemizovat. Jako parlamentní zpravodaj však považuji za svou povinnost vážené kolegy a kolegyně informovat, že kratší dobu pobírání dávek v nezaměstnanosti než 12 měsíců mají v Evropské unii pouze Španělsko a Itálie, a co se týče výše podpory, nižší než Česká republika má pouze Irsko, Řecko, Itálie a Velká Británie. Současně je nezbytné k českému nastavení sociálního zabezpečení nezaměstnaných ještě dodat, že průměrná podpora v nezaměstnanosti činila v září 3 256 Kč, což je o 844 Kč méně než životní minimum osamělé osoby, a také že za dobu existence pojistného oproti nezaměstnanosti, tj. za 11 let, si zaměstnanec s průměrnou mzdou účelově naspořil 51 791 Kč, tedy na 9 měsíčních dávek ve výši 5 755 Kč nebo na 12 měsíčních dávek ve výši 4 316 Kč.

Závěrem si dovoluji upozornit, že předložím některé pozměňovací návrhy k projednání ve výboru, jako například otázku podporovaného zaměstnání, jež označuje specifickou službu poskytovanou nezaměstnaným lidem, a další návrhy. Přesto doporučuji s výhradami, aby zákon dostal v tomto prvém čtení podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a přerušuji bod č. 90 a zahajuji bod č. 91. A protože navrhovatel a zpravodaj jsou stejní, požádám o krátké úvodní slovo pana ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, který uvedený návrh předloží z pověření vlády České republiky.

 

Jde o bod

 

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
/sněmovní tisk 528/ - prvé čtení

 

Prosím, pane ministře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP