(10.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

Tuto problematiku jiné resorty samostatně ve své působnosti zákonným předpisem neupravují. Vyskytuje se obdobně jako požární ochrana ve všech resortech či odvětvích - strojírenství, chemický průmysl, lesní hospodářství apod. Avšak vždy je jako součást pracovního zákonodárství v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. (Hluk v sále).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, ještě vás přeruším potřetí a znovu požádám sněmovnu o klid. Věřím tomu, že se mi to podaří a že budete moci v klidu dokončit své vysvětlení. Prosím, pokračujte.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Myslím, že situace ve sněmovně ukazuje, že všichni poslanci a poslankyně jsou obeznámeni s touto normou už od projednávání v minulém čtení.

Myslím, že zásadní spor o tom, zda to řešit zvláštním zákonem, nebo v rámci zákona jiného, např. stavebního, je věcí, kterou nelze jinak řešit, a musím říci, že i když tento zákon bude zamítnut či vrácen znovu k přepracování, není možné v rámci Ministerstva práce předložit nic moc jiného než to, co předkládáme. Bohužel musím říci, že i při projednávání tohoto zákona s oponenty nebylo ani nastíněno v nějakém základním rámci, jak prakticky by tato implementace v rámci našeho právního řádu mohla být řešena.

Proto vás žádám, vážené poslankyně a poslanci, abyste propustili tento návrh zákona do druhého čtení. Je možné samozřejmě v rámci projednávání ve výboru ještě některé věci upravit, případně modifikovat, ale nemyslím si, že je možné reálným způsobem najít v čase, který nám zbývá do vstupu do Evropské unie, lepší řešení. Bohužel musím říci, že při těchto debatách žádné lepší řešení vymyšleno nebylo, a to stavím na stanoviscích mnoha odborníků, kteří se touto problematikou zabývají. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí. Zpravodaj ještě má zájem o závěrečné slovo? Ano, prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane místopředsedo, budu velmi stručný. Skutečně problematika bezpečnosti práce se vyskytuje ve všech odvětvích lidské činností, s tím nelze než souhlasit. Korektním řešením by bylo přijetí obecného zákona o BOZ a následných dalších norem pro jednotlivé obory. Touto cestou se např. vydala Slovenská republika a myslím, že je tato cesta výrazně korektnější. Ovšem, vážené kolegyně a kolegové, pokud budeme přijímat zákony takového druhu, pro jejichž přijetí hlavním argumentem bude přijetí směrnic Evropské unie a datum vstupu České republiky do EU, pak nezbývá než si povzdechnout s klasikem: Zachraň se kdo můžeš, Parlament zasedá.

Zrekapituloval bych jen proběhlou rozpravu. V obecné rozpravě vystoupili dva poslanci a zazněl návrh na zamítnutí tohoto zákona a podmíněný návrh na vrácení k dopracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás ještě jednou všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav poslanců ve sněmovně. Znovu přivolám ty, kteří se rozhodli vést své rozhovory na moje upozornění mimo sněmovnu.

 

Zahájím hlasování o zamítnutí předloženého návrhu zákona, a to jako hlasování 774. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 774 z přítomných 166 pro 47, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o podmíněném návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, a to v hlasování pořadové číslo 775. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 775 z přítomných 168 pro 83, proti 61.

 

Vzhledem k těsnému výsledku hlasování počkám, až jednotlivé kluby zjistí vůli svých klubů na výsledku počítačového zpracování. (Krátká pauza.) V pořádku, návrh nebyl přijat.

Budeme tedy pokračovat, a to budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům na projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, kdo má jiný návrh. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Rozhodneme o tom v hlasování 776, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 776 z přítomných 169 pro 151, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, lhůta pro jeho projednání podle jednacího řádu nebyla zkrácena ani prodloužena.

Končím bod č. 89 a vidím procedurální přihlášku pana poslance Stanislava Křečka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegyně a kolegové, jen pro zápis konstatuji, že při hlasování, kterým se hlasovalo o vrácení návrhu zákona, jsem hlasoval proti tomuto návrhu, a mám uvedeno, že jsem hlasoval pro návrh. Konstatuji to jenom pro zápis.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Budeme pokračovat v navrženém programu schůze a to je nový bod číslo

 

90.
Vládní návrh zákona o zaměstnanosti
/sněmovní tisk 527/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Než se ujme slova, požádám pana poslance Antonína Zralého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů jako zpravodaj určený pro prvé čtení.

Ještě před panem ministrem paní poslankyně Alena Páralová s procedurální připomínkou.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhla sloučení rozpravy pro body 90 a 91, sněmovní tisky 527 a 528. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, vládní předloha podle bodu 91 je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti. O tomto návrhu rozhodneme před samotným zahájením bodu. Ještě jednou vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Jde o procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy v hlasování číslo 777. Hlasování jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 777 z přítomných 125 pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP