(9.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Ještě počkám na kontrolu hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, na rozdíl od mých nepřítomných předřečníků, na rozdíl od předřečníků, kteří dávali námitku na zpochybnění nikoliv bezprostředně, tak já činím tuto námitku bezprostředně po proběhnuvším hlasování. Na výsledku sjetiny mám křížek, nepochybně jsem hlasoval ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O námitce pana místopředsedy Ivana Langera rozhodneme v hlasování pořadové číslo 772. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 156, proti jeden. Námitka pana místopředsedy Ivana Langera byla přijata.

 

Budeme znovu opakovat hlasování o návrhu usnesení pana poslance Zahradila. Všechny vás odhlásím a žádám vás o novou registraci, abychom zjistili přesný počet poslanců ve sněmovně.

 

Rozhodneme o návrhu usnesení v hlasování pořadové číslo 773, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 773 z přítomných 176 pro 87, proti 14.

 

Počkám na výsledek kontroly hlasování. (Výsledek nikdo nezpochybňuje.)

V hlasování tento návrh nebyl přijat. Vzhledem k tomu, že byl přijat jen jeden návrh na usnesení, nebudeme hlasovat o usnesení jako o celku. Tím končím bod 172, rozpravu o mandátu a pozici vlády na Mezivládní konferenci v Bruselu.

 

Pokračovat budeme ve schváleném pořadu schůze bodem

 

89.
Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 500/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Ještě než se ujme slova, požádám pana poslance Krajíčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů jako zpravodaj určený pro první čtení. Požádám zároveň sněmovnu o klid, aby mohl ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach uvést předložený návrh. Věřím, že jeho kolegové jak z vlády, tak z koalice ho nechají hovořit. Pokud má někdo zájem hovořit k něčemu jinému, nechť jde do předsálí.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, který bych rád uvedl, patří mezi právní normy, které je třeba schválit před vstupem České republiky do Evropské unie. V Poslanecké sněmovně je projednáván podruhé. Původní vládní návrh zákona byl ve druhém čtení bez předložení konkrétních pozměňovacích návrhů zamítnut. V mezidobí byly opět analyzovány stávající právní předpisy ve vazbě na implementaci směrnice Rady č. 92/57/EHS. Návrh byl konzultován s některými poslanci a řadou odborníků z praxe ze zemí Evropské unie a upraven podle jejich zkušeností.

Jen možná pro zajímavost - od zamítnutí původního návrhu zákona z února 2003 došlo již ke 34 evidovaným úmrtím zaměstnanců následkem pracovního úrazu. Připomínám, že evidováni jsou pouze zaměstnanci, nikoliv osoby samostatně výdělečně činné, takže skutečný počet je pravděpodobně vyšší. K přibližně čtvrtině těchto úrazů nemuselo vůbec dojít. Pokud by na našich staveništích působili koordinátoři, podle zahraničních zkušeností mohlo být zachráněno 8 až 9 lidských životů.

Prosím vás o podporu v úsilí o ochranu zdraví a záchranu zbytečně zmařených lidských životů a schválení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předkládaný vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 500, je návrhem souvisejícím se vstupem České republiky do Evropské unie a snaží se transponovat legislativu Evropské unie do národního práva České republiky. Klade si za cíl dosažení úplné kompatibility s právem Evropské unie, zejména směrnicí Rady č. 92/57/EHS ze dne 24. června 1992. Tento cíl se odráží v celém textu návrhu zákona, který prakticky přebírá text směrnice.

Bezpečnost při práci a ochrana zdraví je součástí všech oborů lidské činnosti a o ní zákon nemáme. Naopak se snažíme samostatným zákonem obsáhnout úsek bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je pravdou, že staveniště jsou místy práce, kde jsou lidé na nich se vyskytující vystaveni zvýšenému ohrožení života nebo ohrožení zdraví. Zvýšená pracovní úrazovost a její závažnost, absence způsobená nemocností zaměstnanců, způsobená těžkou fyzickou prací, prací v nepříznivých klimatických podmínkách, jsou ovlivňovány zejména tím, že staveniště nejsou statickým prostředím. Těmto změnám se musejí pracovníci neustále přizpůsobovat a tyto změny si každodenně osvojovat.

V důvodové zprávě se konstatuje, že velký počet pracovních úrazů ve stavebnictví je způsoben mezi jiným nedostatečnou koordinací při provádění stavby jak ve fázi přípravy, tak ve fázi realizace, provádí-li více subjektů práce na staveništi současně nebo v úzké návaznosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP