Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. prosince 2003 v 9.02 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dvanáctý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Pavel Suchánek má náhradní kartu č. 12.

Nejdříve vás seznámím s omluvami na dnešní jednání. Omluveni poslanci na dnešní schůzi: Miloš Kužvart - účast na schůzi Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Budapešti, místopředsedkyně sněmovny paní Miroslava Němcová - účast na zasedání Politického výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Paříži, pro nemoc nebo hospitalizaci se omlouvají Zuzka Rujbrová, Evžen Snítilý, Vlasta Parkanová a Jiří Patočka. Z členů vlády se na dnešní jednání řádně omluvili pan premiér Vladimír Špidla, ministr zahraničí Cyril Svoboda a pan ministr Pavel Němec z důvodu zahraniční cesty. Jiné omluvy nemám.

Před zahájením řádného bodu chce vystoupit ještě pan poslanec Petr Pleva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si vás požádat o zařazení nového bodu, který by se jmenoval "Odvolání člena Rady České televize".

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Pan Ivan Binar, který byl zvolen v březnu t. r. do Rady České televize, podepsal čestné prohlášení, že v souladu s § 5 zákona o České televizi nezastává žádnou funkci v politické straně, v politickém hnutí, společenské organizaci či sdružení, občanské iniciativě apod. a že pro případ svého zvolení členem Rady České televize nebude při výkonu své funkce jejich jménem jednat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů. Dále podepsal, že pokud nesplňuje podmínky volitelnosti dle výše uvedeného bodu, prohlašuje, že v případě svého zvolení členem Rady České televize dnem svého zvolení tyto podmínky splní.

Pan Ivan Binar je neustále předsedou Obce spisovatelů, tedy flagrantním způsobem porušuje zákon o České televizi; dále také v médiích veřejně prohlásil, že v radě je proto, aby hájil zájmy Obce spisovatelů.

Proto sněmovna podle § 6 zákona o České televizi odst. 2 písm. a) odvolá člena rady z funkce, přestane-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena rady stanovené v § 5. Zde myslím, že není ani na vůli sněmovny, zda tak učiní, či ne, ale je to tzv. příkaz k hlasování. Proto si myslím, že pan Ivan Binar měl již dosti dlouhou dobu na to, aby uvedl své vlastní poměry do souladu se zákonem. Protože tak neučinil, je povinností sněmovny pana Binara odvolat.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen na konec bloku prvních čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to byl návrh pana poslance Petra Plevy. S dalším procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás požádal přece jenom o to, co jsem naznačoval před dvěma dny, o to, abyste zvážili možnost přeřazení bodu 102 a ještě k tomu bodu 103, což je po poradě s panem ministrem Milanem Urbanem. To jsou první čtení, která bychom přeřadili na konec prvních čtení, ovšem s dovětkem, že ne dříve než v pátek 19. prosince 2003. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že tento dovětek je zapotřebí podrobit zřejmě samostatnému hlasování, tak se tomu nebráním, a byl bych rád, kdyby ctěná sněmovna umožnila svým hlasováním to, aby takovýto proces mohl běžet až v pátek 19. prosince 2003.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl procedurální návrh pana poslance Oldřicha Vojíře. Hlásí se pan ministr vnitra a místopředseda vlády Stanislav Gross. Prosím, pane ministře. (Hluk v jednacím sále.) Prosím sněmovnu o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych reagovat na návrh, který předložil pan kolega Petr Pleva, a požádat ho, aby hlasování o tomto bodu, který navrhl zařadit, nechal na první možný termín příští týden, aby bylo možné do té doby ověřit, zda skutečně ty argumenty, které uvedl, jsou tak vážné. V případě, že by tomu tak bylo, tak samozřejmě by hlasování bylo třeba jiné, než když to spadne tady z čistého nebe.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vyjádření pana ministra vnitra. Pan navrhující poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem to navrhoval na konec bloku prvních čtení, protože prvních čtení je ještě hodně. Myslel jsem, že to bude příští týden. Pokud je to na úterý, tak je to možné samozřejmě udělat. Proti tomu nic nemám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili jsou obě varianty možné, jak úterý, tak na konec prvních čtení.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Čili teď se nebude hlasovat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, teď se nebude hlasovat. V případě souhlasu s návrhem, který přednesl pan poslanec Petr Pleva, zařadili bychom to na konec prvních čtení. Stejně tak až za prvá čtení, tak jsem tomu rozuměl, a na konec prvních čtení požadoval pan poslanec Oldřich Vojíř přesunutí bodů 102 a 103. To jsou procedurální návrhy, o kterých nechám hlasovat bez další rozpravy.

Věřím, že všichni, kteří měli v úmyslu hlasovat, jsou přítomni v sále.

O návrhu pana poslance Petra Plevy zařadit tento bod za první čtení rozhodneme v hlasování pořadové číslo... Ne, pan ministr a poslanec Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, proto jsem se ptal, jestli se bude hlasovat nyní. Požádal jsem o to, aby hlasování o zařazení proběhlo až v prvním možném termínu příští týden. Pokud by tomu tak nebylo, tak bychom museli asi díky tomu, že je to v tuto chvíli neznámý problém pro nás, využít příslušných ustanovení jednacího řádu a to si myslím, že by mohla být škoda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP