(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pan předseda kýve, že váš námět slyšel. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Ptám se pana poslance Křečka, zdali hodlá vystoupit. Pokud ne, pan předseda Zaorálek také ne, tak připomenu, že se budeme v tuto chvíli zabývat návrhy na přikázání.

Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci. Pro ty, kteří jsou v dosahu sněmovny, chci říci, že budeme hlasovat o návrzích na přikázání. Věřme, že půjde o nekonfliktní hlasování.

Organizační výbor, resp. předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru ústavně právnímu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 315. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 109 hlasujících bylo pro 103, proti 3, takže tento návrh byl přijat.

 

V rozpravě zazněl návrh na přikázání výboru petičnímu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 316. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání petičnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 112 hlasujících bylo pro 50, proti 39, takže tento návrh nebyl přijat.

 

A já mohu konstatovat, že skončilo prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu předsedovi Lubomíru Zaorálkovi a panu zpravodaji Stanislavu Křečkovi.

 

Pustíme se do bodu

 

35.
Návrh poslanců Jarmily Boháčkové, Anny Čurdové, Evy Novákové, Hany Šedivé
a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 348/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 348/1. Prosím, aby se slova ujala zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Jarmila Boháčková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení poslanci, předkládaná novela zákona si klade za cíl vyřešit celkem čtyři okruhy problémů, které poměrně výrazně komplikují fungování příspěvkových organizací řízených územně samosprávnými celky. Jedná se o zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Za prvé. Návrh sjednocuje tvorbu fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných státem a u příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky, to je podle zákona č. 250/2000 Sb. Stávající právní úprava diskriminuje příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky. Zatímco zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, umožňuje státním příspěvkovým organizacím ze zlepšeného hospodářského výsledku převést do fondu odměn až 80 %, ze zlepšeného hospodářského výsledku zák. č. 250/2000 Sb. umožňuje pouze 20 %.

Za druhé. Návrh si klade za cíl odstranit nelogičnost, která je v zákoně pouhým nedopatřením. Zákon umožňuje tvorbu fondu odměn, avšak současně zakazuje prostředky tohoto fondu použít na výplatu odměn pro zaměstnance. Umožňuje hradit pouze překročení objemu prostředků na platy podle nařízení vlády, které upravuje limity prostředků na platy. V praxi to vypadá následovně. Příspěvková organizace si vytvoří odpovídající zdroje a vytvoří si tak fond odměn. Odměny zaměstnanců z tohoto fondu však poskytovat nesmí. Pokud chce čerpat z tohoto fondu, musí nejdříve porušit nařízení vlády a až toto překročení může uhradit z fondu odměn. Podstatou návrhu je umožnit výplatu odměn zaměstnancům rovnou z fondu odměn s tím, že povinnost organizace v případě překročení limitu na platy zůstává zachována.

Za třetí. Návrh dává příspěvkovým organizacím možnost uzavírat smlouvy o sdružení prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Jde o možnost, která se v praxi osvědčila a běžně se až do roku 2001 využívala, a to bez jakýchkoliv větších komplikací. Uzavírat smlouvy o sdružení v souladu s § 829 a následujících občanského zákoníku umožňovala příspěvkovým organizacím vyhláška č. 205/1991 Sb., o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. Tato vyhláška byla s účinností od 1. 1. 2001 zrušena. Stávající znění zákona č 250/2000 Sb. tuto problematiku nijak neřeší. Situace je o to naléhavější, že od 1. 1. 2003 vzniklo několik tisíc příspěvkových organizací, to je škol, školských zařízení a dalších příspěvkových organizací, které doposud byly organizační složkou státu. Uvedené organizace ze zákona tvoří fond kulturních a sociálních potřeb. Stávající úprava jim však neumožňuje, aby se sdružovaly. Vzhledem k tomu, že jde převážně o subjekty s malým počtem zaměstnanců, předložený návrh v zájmu optimálního využívání těchto prostředků usiluje o zajištění takové možnosti. Nejde tedy o povinnost, jde pouze v zájmu efektivnějšího využití prostředků o vytvoření možnosti sdružení těchto subjektů. Sdružený fond se v plném rozsahu řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, takže nedojde k žádnému rozšíření okruhu osob, kterým lze plnění z tohoto fondu poskytovat. V případě poskytování plnění ze sdruženého fondu jde pouze o časový posun, jinak se nic nemění. Návrh neumožňuje sdružené prostředky použít k pořízení hmotného majetku, takže nevznikne pochybnost, kdo byl majitelem takto pořízeného majetku.

Za čtvrté. Podle stávající právní úpravy je příspěvková organizace oprávněná uzavírat smlouvy o půjčce poskytnuté z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb, ne jen (?) po předchozím souhlasu zřizovatele. Cílem této novely je zrušení této povinnosti. Stejnou úpravu schválila Poslanecká sněmovna v loňském roce v zákoně č. 218/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech. Poskytování půjček zaměstnancům příspěvkové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a proto není nutné, aby zákon ukládal obci nebo kraji souhlasit s uzavíráním smluv se zaměstnanci při poskytování těchto půjček. V praxi tak nevzniká naprosto nadbytečná agenda.

Děkuji za pozornost a prosím poslance o podporu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Boháčkové a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedl svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 348. Jedná se o poslanecký návrh z dílny poslanců ČSSD. Podstatou předloženého návrhu je, jak zde zaznělo, sladit úpravu státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací územních samosprávných celků právě v oblasti, která se dotýká tvorby a užití fondu odměn, tvorby a použití fondu kulturních a sociálních potřeb u zmíněných příspěvkových organizací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP