(17.40 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Nyní tato situace je většinou na území naší republiky již minulostí.

Ještě jednou tedy chci vás, vážená sněmovno, milé kolegyně, vážení kolegové, upozornit na tento problém, který má veškeré charakteristiky oné winwin strategy (?). Za prvé pomůžeme životnímu prostředí a za druhé pomůžeme ekonomicky veřejným rozpočtům, pomůžeme obcím, aby nemusely zbytečně spotřebovávat energii na osvětlování - zjednodušeně řečeno - pánu bohu do oken. A to by měl být cíl nás všech.

Takže v podrobné rozpravě odkáži na příslušné vám do lavic rozdané tisky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Milanu Kužvartovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Sehoř.

Paní a pánové, já bych vás poprosil, abyste se hlásili v souladu s jednacím řádem písemně. Určitě nám to usnadní průběh schůze.

Slovo má pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pan místopředsedo, já předpokládám, že v souladu s jednacím řádem je i přihlásit se rukou. A přihlásil jsem se tak proto, že jsem nechtěl původně vystoupit, ale donutil mě k tomu pan poslanec Kužvart. Chtěl bych jenom bodově říct ke světelnému znečištění, o kterém tady byla teď řeč.

Prakticky nás k tomu nikdo nenutí. Není to tak, že by nás k tomu nutila Evropská unie či cokoliv jiného. Budeme prakticky jedním z prvních států, jestli ne úplně první stát na světě, který bude mí takovou regulaci světelného znečištění. Přinese to mnoho soudních sporů. Budou z toho problémy, budeme různým podnikatelským aktivitám odškodňovat jejich již investované prostředky. Je to další návrh, který prostě působí proti podnikatelské sféře. To mě sice nepřekvapuje v této sněmovně, je to prakticky každý druhý návrh, ale upozorňuji na to, že tento návrh patří mezi návrhy, které jsou namířeny proti podnikatelům.

Regulujeme prostě něco, co není potřebné. Důvody se hledají třeba u hvězdáren nebo chráněných rezervací, ale přitom to platí pro celé území státu. Já dokážu pochopit, že kolem hvězdáren by třeba kilometr byly nějaké regulace nebo možná i kolem chráněného území, ale nechápu, proč by to mělo platit pro celé území státu.

Pokud jde o šetření energií, myslím si, že hlavním ukazatelem toho, kdo jak spotřebovává elektřinu, je cena a není třeba takových regulací, o kterých tady byla řeč.

Oslňování je naprosto nesmyslné, poněvadž 99 % oslnění na silnicích je protijedoucími auty.

Snažil jsem se jenom bodově říct, abychom ze sebe nedělali nějaké šašky a hlupáky a nevystavovali se kritice, že regulujeme pořád něco, co v tomto státě prostě není potřebné.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Hlásí se pan poslanec Miloš Kužvart.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěl vzkázat svému předřečníkovi, že kvituji velmi s povděkem, že sám uvedl, že toto není, a že jsem se neodkazoval na to, že to chtěla Evropská unie. Proč bychom měli se stále odkazovat "to chtějí v Evropské unii"? Pokud se naše sněmovna rozhodne, že se touto cestou vydá, bude to její svobodné rozhodnutí. Kromě Lombardie určité aspekty kvantifikace onoho světelného znečištění jsou například i na území města Řím. A já si myslím, že v Římě nemají nějaký problém, že by jim tam někdo poručníkoval, jak vypadá podnikání, či nikoliv. Je na nás, na sněmovně, jak se rozhodne. Nechme to, jak budou kolegyně, kolegové hlasovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužvartovi. Myslím, že v tuto chvíli mohu obecnou rozpravu ukončit a otevřít rozpravu podrobnou. Do ní se přihlásil jako první pan poslanec Pavel Hönig, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych přednést dva krátké pozměňovací návrhy k tisku č. 359, tj. vládní návrh zákona o ochraně ovzduší.

Za prvé. Článek 1 bod 11 se mění takto: § 3 odst. 10 zní: "Výrobci, dovozci a distributoři jsou povinni zajistit, aby sortiment motorových benzinů a motorové nafty dodávaných na trh obsahoval minimální množství biopaliva nebo jiného paliva z obnovitelných zdrojů, stanovené od 1. 5. 2004 prováděcím právním předpisem."

Bod dvě. V článku 3 bod 1 písm. a) se vypouští.

Předpokládaný právní předpis bude stanovovat v jednotlivých letech od 1. 5. 2004 procentuální obsah minimálního množství biopaliva nebo jiného paliva z obnovitelných zdrojů a podmínky, za jakých a co lze přimíchávat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hönigovi. Hlásí se pan poslanec Kužvart.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji Takže odkazuji na v písemné podobě vám na stolky rozdané dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká oblasti ochrany ozonové vrstvy Země, kdy podstata tohoto pozměňovacího návrhu je, že se zrušuje celá řada bodů obsažených ve sněmovním tisku číslo 359. Druhý pozměňovací návrh, třístránkový, se týká problému, který jsem v obecné rozpravě se pokusil podrobněji popsat, tzn. ochrany před světelným znečištěním. Týká se především té části, která je v hlavě 4a pod § 35.

Oba dva tyto pozměňovací návrhy jsou rozdány v písemné podobě, nebudu je číst na záznam, jsou k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloši Kužvartovi. Nyní se hlásí pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, čekal jsem ještě na přednesení pozměňovacího návrhu pana poslance Kužvarta, který byl víceméně k té problematice období platnosti tohoto zákona a období, kdy Česká republika vstoupí do Evropské unie. Pokud tento pozměňovací návrh zvedl, ke kterému jsem byl zmocněn při jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, dovoluji si pozvednout v tomto případě už jenom technicky pozměňovací návrh, a to k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, sněmovní tisk 359/1, a to k bodu číslo jedna.

Poznámky 3a) a 3b) znějí: 3a) Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

Poznámka 3b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou.

Tento pozměňovací návrh vznáším jenom proto, aby pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byly hlasovatelné.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Hlásí se pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kromě toho, že nebudu hlasovat pro návrhy pana poslance Kužvarta, tak navrhuji ještě další v podrobné rozpravě návrh, aby byly vyškrtnuty všechny paragrafy v původním předloženém návrhu, které se týkají světelného znečištění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP