(15.00 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, jenom zase opět dotaz, a pokud se mýlím, tak se hluboce omlouvám. Chci se zeptat, zdali v rozpravě ve třetím čtení byla přečtena legislativně technická úprava. Pokud nebyla, tak si myslím, že to je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Poradím se s kolegyní Kupčovou, která v tu chvíli řídila. Podle stenozáznamu, který byl předložen, je vystoupení ve třetím čtení kolegy Melčáka, který ho opakoval. Nebylo by to jako legislativně technická úprava, byl by to návrh ze třetího čtení, uvedený ve druhém čtení, předložený v rozpravě zpravodajem a v tom textu, jak byl předložen. Tam nejde o tisk. Musím upozornit pana kolegu Plevu, že nebyl předkládán k tisku 451/1, ale že to bylo k návrhu zákona.

Přečtu celý text kolegy Melčáka, abychom věděli, že je to opravdu hlasovatelné. Ze stenozáznamu: "Omlouvám se. Přednesu návrh na doprovodné usnesení, protože se domnívám, že vzhledem k tomu, že ještě nějakou dobu potrvá, i když zákon přijmeme ve třetím čtení, než zákon bude mít účinnost, tak doporučuji, aby zaznělo toto usnesení, abychom o něm případně ve třetím čtení hlasovali: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podporuje úsilí vlády České republiky o začlenění do Kimberleyského systému certifikace surových diamantů."

Je to shodné, jako přednesl teď zpravodaj. Není to vázáno na tisk 451/1, je to vázáno na schválený text zákona. Není potřeba zpochybňovat, že to je legislativně technické. Bude to jenom vyjádřeno hlasováním. Vaše ochota, nebo neochota. Souhlasí se mnou všichni? Požádám vás tedy o soustředěnost.

 

Budeme hlasovat o tomto doprovodném usnesení. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 486 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 486 z přítomných 156 pro 103, proti 16. Návrh doprovodného usnesení byl přijat.

 

Skončil jsem bod 190. O slovo se hlásí s přednostním právem před panem kolegou Vojířem pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, já jsem se velmi pozorně snažil sledovat průběh právě probíhajícího projednávání a třetího čtení tohoto zákona i sérii oněch pozměňovacích návrhů. Chtěl bych z tohoto místa požádat pana ministra financí, jestli by nám mohl potom, co byl zákon schválen hlasy vládní koalice, aspoň stručně charakterizovat obsah pozměňovacích návrhů, které byly schváleny, a definovat, jakým způsobem se liší původní vládní návrh od podoby, kterou jsme v této Poslanecké sněmovně schválili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr byl vyzván. S přednostním právem pan ministr financí a místopředseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Procedura proběhla podle mého názoru řádným způsobem a její výsledek je takový, že nebyl schválen žádný pozměňovací návrh, čili Poslanecká sněmovna schválila návrh ve znění tak, jak ho předložila vláda. Taková je situace.

Poslanecká sněmovna odmítla dílčí pozměňovací návrhy k usnesení hospodářského výboru, a odmítla tedy hospodářský výbor jako takový. Zůstala původní předloha, která je součástí příslušného tisku, tak jak ho obdržela Poslanecká sněmovna.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to realita. Proto jsem upozorňoval přesně na text jednacího řádu, podle kterého jsme rozhodovali. Prosím, nyní s řádnou přihláškou pan kolega Vojíř, předpokládám procedurální nebo faktická.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Zastupuji pana předsedu Tlustého.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, byl jsem s tím seznámen jako předsedající schůze.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nechtěl jsem se přetlačovat o to, kdo má větší přednost.

Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi pouze říci na margo tohoto projednávaného zákona, který podotýkám bude platit méně než půl roku, tak myslím si, že tato sněmovna takovýmto způsobem ještě nikdy takovouto dle mého názoru, tak jak jsme ji projednávali v hospodářském výboru, velmi srozumitelnou a jednoduchou formu zákona neprojednávala. Myslím si, že to je skandální, a myslím si, že bychom měli velmi vážně se zamyslet nad tím, jak takovéto zákony chceme projednávat. To na straně jedné.

Na straně druhé se také ještě nestalo, aby když byl přijat většinou, a to všech členů hospodářského výboru, komplexní pozměňovací návrh, který velmi dobře řešil úpravu stávající normy, a to ve velmi krátké době, tak aby tato sněmovna pak odmítla takovýto návrh zákona, takovýto pozměňovací návrh, a v podstatě se ukázalo, že jde o kompetenční spor, který má trvat pouze půl roku.

Myslím si, že to je skutečně velmi skandální. Trvalo to tři hodiny dneska, než jsme přijali to, že jsme vlastně schválili původní vládní návrh. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl v zastoupení předsedy klubu ODS pan kolega Oldřich Vojíř.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze se změnou, kterou jsme schválili před chvílí. Otevřu tedy bod

 

195.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

 

Táži se místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky, zda chce vystoupit na úvod druhého čtení. Nemá zájem vystoupit. Nyní se táži zpravodaje rozpočtového výboru pana kolegy Ladislava Šustra, jestli má zájem vystoupit ve druhém čtení. Stejnou otázku budu mít ke zpravodajům Tomu Zajíčkovi a Jaroslavu Plachému, kteří byli zpravodaji výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a hospodářského výboru, který projednal v původním druhém čtení tento tisk rozpočtového určení daní.

Nyní má slovo pan zpravodaj Ladislav Šustr. Ještě před zahájením obecné rozpravy, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Využiji této chvilky jenom proto, abych upozornil autory pozměňovacích návrhů, případně zpravodaje výborů, aby znovu načetli nebo jenom potvrdili platnost pozměňovacích návrhů, které chtějí, aby platily i v tomto druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upozornění panu zpravodaji. Je vidět, že za garanční výbor přesně sleduje proceduru. Má pan kolega Zajíček zájem vystoupit? Ještě není otevřena obecná rozprava, čili se stanoviskem zpravodaje.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Jenom krátce poprosím ctěnou sněmovnu, aby vzala na vědomí, že všechny návrhy, které byly v prvním druhém čtení načteny a jsou obsahem pozměňovacích návrhů, které jsou v tisku, že jsou v platnosti. Totéž jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, že všechny tyto pozměňovací návrhy, které byly schváleny výborem a doporučeny sněmovně k projednání, jsou platné i v tomto opakovaném druhém čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji panu zpravodaji Tomu Zajíčkovi. Pan poslanec Plachý jako zpravodaj hospodářského výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, také já v tisku 365/5 formálně zvedám část velké písmeno C týkající se návrhu hospodářského výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP