(11.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Souhlasíte tedy s prodloužením lhůty.

Budeme o tomto návrhu hlasovat. Znamená to, že Poslanecká sněmovna v hlasování pořadové číslo 440, které právě zahajuji, rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 440 z přítomných 172 poslanců pro 82, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se ještě paní zpravodajka.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Paní místopředsedkyně, ráda bych znovu zopakovala návrh, který zde zazněl při úvodním čtení, kdy jej předseda vlády -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní zpravodajko, já se vám omlouvám, ale nejsme v rozpravě. Tyto návrhy musí zaznít podle jednacího řádu v rozpravě. Myslím si, že v tuto chvíli není možné takovýto návrh předkládat.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Paní místopředsedkyně, právě vystoupil ministr a otevřel rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To si myslím, že je velmi svévolný výklad jednacího řádu. To nebylo otevření rozpravy.

Hlásí se paní ministryně Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, vzhledem k tomu, že byly pochyby o tom, zda pan ministr Čermák svým vystoupením otevřel rozpravu, když je předkladatelem, otevírám ji nyní svým vystoupením já.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, to respektuji. Slovo má poslankyně Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Podávám návrh na zkrácení lhůty pro projednávání o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. Hlásí se paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vzhledem k tomu, že se nacházíme v takto zvláštní procedurální situaci, tak rovněž využiji toho, že jsme se do ní dostali, a podávám oficiální návrh na prodloužení projednávání o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě do třetice s návrhem místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já nechci dávat žádný procedurální návrh. Jen se chci zeptat kolegů poslanců a poslankyň, zda vůbec rozumějí tomu, co se teď zde hraje za zvláštní hru, neboť já bych se rád nechal poučit, o co zde vlastně jde tím přetahováním o prodloužení, neboť je zjevné, že prosincovou schůzi nemůžeme zvládnout. Současně předkladatel ministr spravedlnosti řekl, že považuje zásah do trestního řádu za významný a že souhlasí s prodloužením lhůty tak, aby se projednávalo, a mám pocit, že se z toho stává přihlouplý spor téměř na úrovní pubertálních žáků základní školy o to, kdo tedy vyhraje, jestli se něco zkrátí, nebo něco prodlouží.

Zkusme se zamyslet nad podstatou návrhů, nad jejich konkrétním dopadem. A zkusme také naslouchat předkladateli. Mám pocit, že takovéto prsení se navzájem, bušení se do hrudi, kdo je lepší a kdo je horší, není hodné tohoto zákonodárného sboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Myslím, že to byla správná slova ve správnou chvíli, nicméně máme před sebou dva návrhy k hlasování. Jeden je návrh na zkrácení lhůty projednávání ve výboru o 30 dnů, druhý je protinávrh na prodloužení o 20 dnů.

 

O prvním rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 441. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 441 z přítomných 173 poslanců pro 80, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat druhým návrhem. Tím je návrh na prodloužení této lhůty.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 442. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 442 z přítomných 173 poslanců pro 84, proti 78. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že vládní návrh zákona byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Vážené kolegyně a kolegové, dívám se na hodiny. Na 12 hodin jsme si určili projednávání bodu, který se jmenuje "volby", a já se domnívám, že můžeme bez prodlevy k tomuto bodu přistoupit.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu 194, kterým je

 

194.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem na volbu kandidáta Poslanecké sněmovny na jmenování funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

V úvodu tohoto bodu mi dovolte krátkou rekapitulaci. Po neúspěšné volbě kandidáta na jmenování do funkce prezidenta NKÚ ve středu 29. října t. r. zařadila Poslanecká sněmovna na návrh volební komise tento nový bod s tím, že proběhne hlasování o stejných kandidátech, kteří byli navrženi poslaneckými kluby v srpnu letošního roku. Těmito kandidáty jsou Miroslav Beneš - ODS, Jitka Kupčová - ČSSD.

Jedná se tedy o volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Návrh Poslanecké sněmovny bude předložen prezidentu republiky, který podle ústavy jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Složením slibu do rukou prezidenta republiky se pak prezident NKÚ ujme své funkce na devět let.

Způsob hlasování zvláštní zákon nestanoví. Navrhuji opět volbu tajnou. Připomínám, že v případě nezvolení žádného kandidáta, tento bod končí.

Nyní bych vás poprosil, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhu na tajné hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám za úvod, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Táži se, zda se někdo do této rozpravy hlásí. Neregistruji žádnou přihlášku, a proto rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na to, že nebyly předneseny žádné návrhy, prosím, abyste nechala hlasovat o tajném hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 443. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 443 z přítomných 173 poslanců pro 129, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Můžete pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Teď bych prosil, abyste přerušila tento bod, a podal bych jenom informaci k následujícím dvěma volbám, u kterých body jsou již přerušeny, a můžeme tedy podat jenom informaci.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Přerušuji projednávání bodu 194 a máte opět slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pouze připomenu, že bude následovat rovněž

 

167.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu
do Parlamentního shromáždění NATO

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP