(11.40 hodin)
(pokračuje Čermák)

Tak i v tomhle se můžeme dostávat do trochu schizofrenních pozic - že žádáme výsledek, a nikdo nemůže mít prostředky, jak k tomu výsledku dojít.

I já připouštím, že novela nemá jednotící myšlenku. Je to novela, není to nový kodex, nebo nové řešení celé významné partie. je to přesně tak, jak to bylo těch třináct let a jak to ještě nějaké tři roky bude. Ale je tam řada věcí, jak jsme o nich mluvili, které je třeba vyřešit bezprostředně a bez velkého odkladu.

To, co nesnese vůbec žádný odklad, je řízení před soudem v oblasti protokolace. Zase - jistě účelem všech těchto nových ustanovení je, aby soudy zrychlily svou práci. Bohužel bez těchto dílčích změn to nejde udělat. Navíc, zůstane-li dosavadní novela v účinnosti od 1. ledna 2004, nebudou soudy schopny podle dosavadní platné úpravy pracovat. To je tedy důvod, proč žádáme o zkrácené řízení.

Myslím si, že první čtení není tím fórem, kde se řada jednotlivých věcných problémů dá vydiskutovat. Myslím, že návrh zákona má být propuštěn do druhého čtení a v určených výborech podroben podrobné věcné diskusi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za toto závěrečné slovo panu ministru Čermákovi. Zeptám se na závěrečné slovo paní zpravodajky. Prosím, slovo má paní poslankyně Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Já své závěrečné slovo omezím pouze na shrnutí. Řeknu jen, že v rozpravě vystoupilo pět poslankyň a poslanců a byly podány jednak návrhy na vrácení návrhu vládě k dopracování a na zamítnutí návrhu. Myslím, paní místopředsedkyně, že v tuto chvíli bychom měli o těchto dvou návrzích hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A ještě byl zde návrh na odročení, který předložil místopředseda sněmovny Ivan Langer - návrh na odročení projednávání tohoto návrhu zákona do doby, než bude předložena novela trestního zákona.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Ano, děkuji za doplnění.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže myslím, že budeme hlasovat v tomto pořadí. Registruji ale váš návrh na odhlášení a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu místopředsedy Ivana Langera - návrhu, který znamená odročení projednávání tohoto vládního návrhu zákona do doby předložení novely trestního zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 436. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 436. Z přítomných 170 pro se vyslovilo 82, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat druhým návrhem, který zazněl, tj. návrh na vrácení vládního návrhu k dopracování.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 437, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 437. Z přítomných 170 pro 83, proti 84. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Bude následovat hlasování o zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona.

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 438, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 438. Z přítomných 170 pro bylo 44, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasování s pořadovým číslem 439, které jsem zahájila, a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 439. Z přítomných 169 pro 156, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Byly zde vzneseny ještě další dva návrhy, které se týkaly jednak zkrácení a jednak prodloužení lhůty ve výboru k projednávání. Prvním návrhem byl návrh paní zpravodajky Parkanové na zkrácení lhůty o 36 dnů.

Registruji přihlášku paní poslankyně Evy Dundáčkové. Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Paní předsedající, tento návrh byl předložen s žádostí předsedy vlády o zkrácení lhůty a paní zpravodajka je pak jej upřesnila na zkrácení o 34 dnů, či dokonce o 36 dnů. Dovolte mi, abych odkázala na znění ustanovení § 91 odst. 2, v němž se praví, že zkrátit lhůtu o více než 30 dnů nelze, vznesou-li proti tomu námitku dva poslanecké kluby či padesát poslanců, a zároveň abych tady vznesla takovouto námitku jménem klubů ODS a KSČM. Tím považuji hlasování o zkrácení lhůty za bezpředmětné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám za toto upřesnění, které je v souladu s jednacím řádem. A můžeme se tedy zabývat pouze dalším návrhem a tímto dalším návrhem byl návrh na prodloužení lhůty k projednávání ve výboru o 30 dnů.

Hlásí se paní poslankyně Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Musím, paní předsedkyně, odkázat na § 91 odst. 3, který zase říká, že prodloužit lhůtu o více než 20 dní lze jen se souhlasem navrhovatele. Souhlas navrhovatele není dán.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se v tuto chvíli, protože jsem souhlas ani nesouhlas z jeho úst neslyšela. Prosím tedy - chtěla jsem ho k tomu vyzvat - aby nám sdělil, zda souhlasí s tímto návrhem na prodloužení, či nesouhlasí. On je navrhovatelem.

 

Ministr Karel Čermák Já s ním souhlasím. Omlouvám se, už v úvodním slovu jsem to zmínil, ale asi ne dost formálně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP