(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Dále vystoupí pan poslanec Ladislav Šustr. Připraví se pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dovolím si dva pozměňující návrhy.

V tisku č. 302/2, tj. usnesení rozpočtového výboru v části A v bodě 48 slova "Ministerstvem pro místní rozvoj" nahradíme slovem "Ministerstvem".

Ještě jeden pozměňovací návrh, také v tomto tisku, v části F - Ostatní připomínky nahradit "účinnost 1. května 2004" datem "1. dubna 2004".

Zdůvodnění je k dispozici, nebudu vás tím zdržovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Šustrovi, další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže končím podrobnou rozpravu a v druhém čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 304/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády uvede tento bod pan ministr financí Sobotka. Jestli si přeje. Nepřeje si.

Mohu tedy konstatovat, že jsme v prvním čtení tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisk 304/1 a 304/2. Prosím nyní, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Václavek, který je zpravodajem rozpočtového výboru.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem zmocněn rozpočtovým výborem, abych vás seznámil s jeho usnesením, s tím, že rozpočtový výbor doporučuje sněmovně, aby souhlasila s vládním návrhem zákona, jak byl předložen, ale i s určitými pozměňovacími návrhy, které jsou, jak už řekl pan předsedající, vám známy z tisku číslo 304/2.

V podrobné rozpravě podám ještě dva pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chápu to jako přihlášku do podrobné rozpravy.

Nyní by měla vystoupit paní poslankyně Alena Páralová a informovat nás o jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. (Poslankyně Páralová nebyla v jednací síni, a proto předsedající přerušil jednání do 18.37.)

Budeme pokračovat v našem jednání, slovo má paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením č. 102 ze 16. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, sněmovní tisk 304.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 304.

II. Doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychleně dokončila práce na přípravě zákona, kterým budou stanovena odpovídající standardní pravidla pro druhý a třetí pilíř důchodového systému, tedy pro zaměstnanecké penzijní připojištění a individuální dobrovolný systém penzijního připojištění i životního pojištění. Současně žádá vládu, aby o stavu plnění tohoto usnesení podala informaci do 12. 12. 2003.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Otevírám obecnou rozpravu, mám jednu přihlášku. V tuto chvíli bude hovořit pan poslanec Radko Martínek. - Kolega Martínek byl asi omylem zařazen do druhých desek, takže si nepřeje mluvit.

Slovo má pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych znovu, tak jako v prvním čtení, se zmínit podle mého o zásadním problému. Produkt, který dnes vylepšujeme, nebo chceme vylepšit, vládním návrhem, není přímo produktem pilíře důchodového systému. Je to v podstatě velmi výhodné spoření a já si myslím, kdybychom měli zvednout ruku, tak zjistíme, že budeme hlasovat ve třetím čtení všichni ve střetu zájmu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP