(18.20 hodin)

Poslanec Michal Doktor: Slibuji, pane předsedající, že nebudu hovořit emotivně, neb je třeba zapsat do historických análů, že podruhé za dobu, kdy jsem v Poslanecké sněmovně, souhlasím alespoň zčásti s vystoupením pana poslance Michala Krause, byť znovu uvedu, že z naprosto jiných důvodů než on.

Myslím, že je zvláštní, že se minule - tím minule je myšleno to, že tento pozměňovací návrh byl podán v jiném návrhu zákona, při novele jiného zákona - tady vystoupili dva poslanci a kritizovali předmět i způsob provedení tohoto pozměňovacího návrhu, pak to vůbec nereflektovali autoři, pak to vůbec nereflektoval příslušný ministr, v jehož gesci je účinnost tohoto pozměňovacího návrhu, a přesto se tady objeví ten pozměňovací návrh podruhé, naprosto neupravený, bez řádného zdůvodnění, protože kdyby to zdůvodnění bylo provedeno, tak - a teď bez emocí prosím - musí být řečeno, že má být vybráno 678 milionů korun, 678 milionů korun z vybraného pojistného, které nepochybně bude napříště v dalším hospodářském období promítnuto pojišťovnami do znovu vyměřeného pojistného. Přece nikdo z nás si nemůže myslet, že pojišťovny jsou hlupáci, kteří, protože vy chcete naplnit bohulibé úmysly, prostě budou o ty peníze chudší. Oni to přece promítnou do svých nákladů a promítnou to do nákladů toho, kdo je pojištěn.

Jinými slovy - vy, pane poslanče, a skupina navrhovatelů původního pozměňovacího návrhu trestáte ty, kteří již pojištěni jsou. To myslím, že vaším záměrem nebylo, proto svoji výtku koriguji.

Základním omezením hospodaření hasičských záchranných sborů je prostě omezení, které plyne z toho, že tento sektor jako celek prošel velmi výrazným zainvestováním, pořízením spousty nové techniky, a protože zákon říká, že odpisy se musí fakticky odvádět v korunovém vyjádření na zvláštní účet, tak dnes jsou zdroje hasičských záchranných sborů daleko nejvíce v možnosti dalšího investování omezeny tím, že spousta peněz jde na zvláštní účet, a je to objem relativních investic, objem, který se rovná odpisům, které prostě odcházejí někam jinam. To je třeba říci.

Přece není možné připustit, aby v době, kdy vláda České republiky, Parlament ČR hlasuje o šetření zdrojů na výdajové straně státního rozpočtu - tuhle, tuhle, tuhle - a diriguje základní hospodářské omezení celé spotřební sféře, aby najednou tady bylo 678 milionů korun, tedy tři čtvrtě miliardy, o níž bude rozhodovat ministr vnitra se sborem, který je nějak korigován, nějak naplněn, byť on zůstává suverénem a absolutní autoritou toho, kdo tam ty lidi jmenuje, 678 milionů korun, které nepodléhají zákonu o rozpočtových pravidlech, parlament nemá absolutně žádnou kontrolu, nemá absolutně žádnou kontrolu veřejnost.

Já si myslím, že je to pozměňovací návrh, který je úplně z jiné planety, byť chápu, a já jsem to tady uvedl minule, že jako školený záchranář a instruktor sportovního potápění si dokážu prostě představit, že při vlastním výkonu záchranných prací by bylo spousta prací, spousta úkonů a spousta techniky, které bychom dokázali nakoupit, pořídit, a tím by se naše práce zlepšila, ale touto metodou, metodou další daně, tentokrát daně ze zpoplatnění těch, kteří již odpovědni jsou.

V žádném případě prosím! (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím. A z vystoupení pana poslance Kalouska jsem vyrozuměl, doufám že správně - obracím se na pana zpravodaje - že navrhuje návrh zákona zamítnout. (Protesty z lavic. Hlasy: Jen pozměňovací návrh.)

Zamítnout ten pozměňovací návrh? On říkal: "Zamítnout, zamítnout!" - Protože pan zpravodaj koriguje, že se to týkalo pouze pozměňovacího návrhu, o tom v tuto chvíli samozřejmě hlasovat nemůžeme, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. A do té je přihlášen pan poslanec Dlab a pan poslanec Martínek. Vás ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, minulý týden jste dostali na stůl dva pozměňovací návrhy. Jeden od skupiny poslanců, který je nadepsán "Radko Martínek a další", a druhý pozměňovací návrh, který je podepsán mým jménem. Svůj pozměňovací návrh stahuji a k pozměňovacímu návrhu, který předložila skupina poslanců vedená poslancem Martínkem mám tento pozměňovací návrh:

§ 24a bod 5 zní: Ministr vnitra rozhoduje o rozdělení příspěvků jednou polovinou mezi hasičské záchranné sbory krajů a jednou polovinou mezi jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí podle návrhu komise Ministerstva vnitra ze zástupců Hasičského záchranného sboru České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, krajů České asociace pojišťoven a občanských sdružení s celostátní působností, která se aktivně podílejí na požární ochraně a odborné přípravě členů a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Další věta, která začíná slovy "zástupci občanských sdružení", se celá vypouští, další text dále až do konce odstavce platí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dlabovi. Hovořit bude pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, nebudu zdržovat, jenom oznamuji, že inkriminovaný pozměňovací návrh, o kterém se tady vedla diskuse, vám byl rozdán do lavic a je nadepsán mým jménem a dalšími poslanci, kteří jsou spolupředkladateli tohoto návrhu zákona. Jinak pozměňovací návrh pana kolegy Dlaba považuji za rozumný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Hovořit bude pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych i já předložil jeden pozměňovací návrh. Doufám, že nezpůsobí takovou polemiku jako ten předchozí, přestože se přiznám, že ten předchozí patří k pozměňovacím návrhům, které by měly zaznít v divadle nebo v cirkuse.

Pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, sněmovní tisk č. 309/2. V bodě F7 se za bod 1 doplňují nové body, které znějí:

V § 35 odstavec 2 se číslovka 2003 nahrazuje číslovkou 2004.

Bod č. 3: V § 35 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:

Podílníci otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu podle odstavce 1, neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku nebo za závazky investičního fondu, které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu. Za tyto závazky ručí investiční společnost, která přeměněný otevřený podílový fond obhospodařuje, a tyto závazky zahrne do majetku příslušného podílového fondu.

Stávající body 2 a 3 se přečíslují na 4 a 5.

Pokusím se sdělit stručné zdůvodnění. V současné době zbývá otevřít šest investičních fondů s majetkem cca 3 miliardy korun. Tato přeměna se dotýká desítek tisíc podílníků. V případě, že nedojde k prodloužení lhůty, budou muset tyto fondy vstoupit do likvidace, což prodlouží výplaty výnosů podílníkům. Čekají na tuto chvíli již od kuponové privatizace. A výrazně sníží výnos díky nákladům na likvidaci. Na základě povinností vyplývajících fondům došlo z rozhodnutí valných hromad k přeměně investičních fondů na otevřené podílové fondy. Všechny tyto přeměny byly schváleny Komisí pro cenné papíry. V důsledku žalob drobného akcionáře pana doktora Vokrouhleckého došlo k pozdržení těchto změn do obchodního rejstříku. To znamená, že fondy svoji povinnost de facto splnily, ale nejsou v uvedené lhůtě schopny ovlivnit zápis na obchodním rejstříku.

Předkládaný návrh je pouze technickým vyjasněním procesu otevírání fondů a byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky a Komisí pro cenné papíry. Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP