(14.30 hodin)
(pokračuje Palas)

Nárok je zakotven v souladu s Listinou základních práv a svobod bez ohledu na to, jaké intenzity omezení vlastnického práva dosahuje. Rovněž není nárok na náhradu škody vázán pouze na omezení vlastnických práv v rámci zvláště chráněných území.

Ve třetím odstavci je uvedeno možné snížení výše náhrady na omezení vlastnického práva a výše náhrady poskytnuté podle zvláštních předpisů. Jedná se o ustanovení, které má zabránit tomu, aby jedna újma nebyla hrazena víckrát, nebo ve výši, která přesahuje újmu skutečně vzniklou.

Ve čtvrtém odstavci je jako osoba povinná k poskytnutí náhrady újmy za omezení hospodaření stanoveno Ministerstvo životního prostředí, které má dostatečnou síť svých územních odborů k zajištění této působnosti. V souvislosti s náhradou újmy bude nutné stanovit bližší podmínky jejího poskytování, způsob určení výše, vzor uplatnění nároku a jeho náležitosti, k čemuž je zmocněno ve formě vyhlášky též Ministerstvo životního prostředí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem zaskočen mírou hluku v této sněmovně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, ano, máte pravdu, pane ministře. Vy se s tím rvete statečně, ale opravdu hluk v této místnosti je příliš vysoký.

Já vás žádám, kdo potřebuje něco projednat, ať jde prosím do těch prostor, které jsou před jednací síní. Máme tam nové obrazy, nealkoholický bufet, žádám vás, využijte těchto možností a nebavte se tady. Opravdu, apeluji na vás, veďte rozhovory venku v těch prostorách, které jsou k tomu určeny. Anebo mlčte. Tady patří slovo pouze panu ministrovi.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Dámy a pánové, teď zcela vážně. Těm, kteří jste poslouchali, děkuji za pozornost a žádám vás tímto o podporu pozměňovacího návrhu poslance a předsedy zemědělského výboru kolegy Skopala, který vychází ze snahy zajištěného rovného postavení vlastníků zemědělských a lesních pozemků v souladu s Listinou základních lidských práv a svobod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik tedy pan ministr. Nyní dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Josef Bíža, po něm do obecné rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Miloš Kužvart. Takže prosím pana poslance Bížu, aby se nyní ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Josef Bíža: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, Poslanecká sněmovna dnes projednává ve druhém čtení vládní návrh totální novely zákona č. 114/1992 Sb., která je skryta potřebou implementace Natury 2000 do našeho právního řádu. Ministerstvo životního prostředí, které předložilo tento návrh do vlády a ve sněmovně jej obhajovalo, si v tomto návrhu přisvojuje pravomoci, které z pracovního dokumentu komise v Natuře 2000 zásadně nevyplývají.

Jak jsem již oznámil v předchozím vystoupení, zemědělský výbor navrhuje zamítnutí zákona, který se ve sněmovně projednává téměř rok. Původní znění návrhu, které vzešlo z Ministerstva životního prostředí, bylo zcela přepracováno velkým množstvím pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců a několika komplexními pozměňovacími návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V průběhu projednávání bylo uspořádáno několik seminářů a až ten poslední na Dobříši přesvědčil pana ministra životního prostředí o nutnosti vzít v úvahu připomínky právnických a fyzických osob, které dlouhá léta pečují o přírodu.

Pracovní dokument komise o Natuře 2000, který jsme obdrželi od Ministerstva životního prostředí, popisuje zcela jasně výběr zvláštních oblastí ochrany přírody. Především konstatuje, že výběr lokalit je vědeckým procesem prováděným za použití standardních kritérií výběru, specifikovaných v příloze 3 směrnice. Tuto práci je možné svěřit na národní agentury či regiony. Mapování oblastí pod dohledem Ministerstva životního prostředí provádí však skupiny lidí, které nepovažují za nutné ohlásit se majitelům nemovitostí. Nesvědčí to o dobrých mravech těch, kteří je do terénu poslali, ani těch, kteří v něm pracují.

V původních návrzích zákona byla zcela přehlížena vlastnická práva. Vůbec nebyla vzata v potaz otázka zapojení krajiny jako poskytovatelky služeb. Touto novelou bude značně omezen přístup do rozsáhlých oblastí a ztížena hospodářská činnost. Mám pocit, že tvůrci novely zapomněli na to, že veškerá krajina u nás vznikla rukou člověka. Naštěstí jsou, vážení kolegové, pryč doby, kdy krajina byla devastována rozsáhlou těžbou uhlí.

Mnoho občanů si stěžuje na nevymáhatelnost práva. Vždyť s legislativní smrští vzniká nepřehledné množství zákonů, jejichž dodržování musí někdo kontrolovat, a náklady na státní správu se stále zvyšují. V tomto zákoně patří můj obdiv pracovníkům Ministerstva životního prostředí pouze v tom, že si pro kontrolu tohoto zákona a dodržování všech ustanovení navrhují vytvořit správu ochrany přírody. Doufám, vážené kolegyně a kolegové, že to bude tak i u dalších zákonů, které schvalujeme. Vyřešíme tím nezaměstnanost a zanedlouho zde bude jenom státní správa. A já se ptám, kdo to zaplatí.

Vážení, přestaňme se ve všech zákonech zaklínat Evropskou unií.

Děkuji vám za pozornost. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl pan poslanec Bíža. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Miloš Kužvart a pak vystoupí pan poslanec Václav Mencl. Nyní prosím poslance Kužvarta.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, jak tady již zaznělo, tento návrh zákona, novely zákona o ochraně přírody a krajiny, sem přišel před jedenácti měsíci a vypadal takto (ukazuje složku zákonů), takovýto fascikl - novela zákona, která je především vyvolaná přibližováním našeho práva právu Evropských společenství.

Jednání jednotlivých výborů bylo často přerušováno, zabývaly se tím podvýbory, zabývali jsme se touto materií i na různých seminářích. Co pro sněmovnu je určitě zásadní, je, že i když zde zaznívají slova o tom, jaká bude role státu a podobně, že jednáme o návrhu, který má nejen významný vliv na kvalitu ochrany přírody a krajiny, na účast veřejnosti, na rozhodování v těchto věcech, ale také v neposlední řadě záležitost finanční. A tady bych chtěl upozornit, že podle odhadů, které byly zpracovány na základě jednání především kolegů v zemědělském výboru, ten odhad finančních kompenzací způsobených tím, že tam či onde bude ještě nově vyhlášena velkoplošná ochrana přírody, je možná až dvě miliardy korun ročně.

Právě tyto informace, tato finanční náročnost vedla k tomu, že jednotlivé výbory k tomu zasedaly opakovaně. Jak tady zaznělo, tak zemědělský výbor vyslovil s tímto tiskem nesouhlas. Každopádně výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal k tomuto vládnímu návrhu své usnesení a celou řadu pozměňovacích návrhů, které však byly zaměněny, a proto jsem si sem přinesl k pultíku ještě tento sněmovní tisk s komplexním pozměňovacím návrhem výboru pro životní prostředí, který se týká novely zákona o ochraně přírody a krajiny.

Leč není to vše. Nakonec ještě vážený kolega předseda zemědělského výboru poslanec Skopal navrhl ještě další pozměňovací návrh k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. A nyní v situaci tlaku teoreticky minut, nejen hodin, natož dnů, budeme zde v rámci podrobné rozpravy projednávat celou řadu naprosto nesouřadných pozměňovacích návrhů, které jsou z obou stran toho spektra - chránit vše, dát kompenzaci všem, pokud možno, jak tady někteří předřečníci zmínili, alespoň tedy nedat ji opakovaně, omylem, až po návrh, že by se toto dít de facto nemělo. Pochopitelně toto jsou extrémní návrhy, které by neměly mít šanci na průchodnost touto ctihodnou sněmovnou.

Každopádně, vážená sněmovno, dovolte mi seznámit vás s výsledkem mého setkání se zástupci starostů z Krkonoš, Svazku měst a obcí a Regionálního sdružení Šumava a Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy. Chtěl bych říci, že na setkání s reprezentanty, kteří zastupují v oblasti Krkonoš 35 obcí, a na setkání paralelně se zástupci obcí na území šumavského národního parku jsme se shodli, že ta materie, tak jak je nyní diskutována, to znamená, vzali jsme za základ komplexní pozměňovací návrh z 1. října, je svým způsobem nepřijatelná z toho důvodu, že velmi centralizuje nejen výkon státní správy, ale co je důležité, převádí hospodaření s mnohamiliardovými majetky pod jeden jediný subjekt, pod jeden jediný moloch.

Velmi vítám to, s čím budou vystupovat někteří další kolegové, kolegyně v podrobné rozpravě, že dojde k určité úpravě tohoto návrhu a k návratu k původní dikci, k původnímu způsobu, to znamená, že zůstane zachována samostatnost správ národních parků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP