(10.00 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

1. Elektronickou aukcí je postup, kterým je určena konečná cena veřejné zakázky v případě, pokud je součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.

2. Pořadí nabídek je určeno výsledky dosaženými při elektronické aukci. Pokud se uchazeč aukce neúčastnil, platí jeho nabídková cena a je zařazena do pořadí cen dosažených v aukci.

3. Postup při užití elektronické aukce stanoví prováděcí právní předpis.

Tolik vlastní text pozměňovacího návrhu. Nyní krátké zdůvodnění. Cílem tohoto návrhu je zakotvit do návrhu zákona možnost realizovat veřejnou zakázku, resp. stanovit její cenu pomocí elektronické aukce. Je to nová možnost pro zadavatele při vyhodnocování nabídek. S tímto způsobem jsou již dobré zkušenosti v privátní sféře. Výhodou tohoto systému je velmi rychlé stanovení nejvýhodnější ceny bez nutnosti fyzické přítomnosti účastníků na jediném místě v době konání této aukce. Elektronickou aukcí by bylo možno v řadě případů velmi efektivně a transparentně završit proces výběru dodavatele veřejné zakázky. Vládní návrh sice uplatnění tohoto aukčního systému nevylučuje, ale také se o něm vůbec nezmiňuje.

Tento návrh není v rozporu se směrnicemi Evropské unie a lze od něj očekávat velmi výrazné úspory financí ve veřejných rozpočtech.

Dámy a pánové, děkuji vám za podporu tohoto návrhu. Chtěl bych, aby se o tomto návrhu hlasovalo jako o celku, neboť má jeden logický smysl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Martínek, připraví se pan kolega Mládek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, provedu upřesnění jednoho bodu usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to k bodu č. 111 usnesení tohoto výboru. Bod 111 zní: V § 111 se slova "§ 50 odst. 4 písm. b) a d)" nahrazují slovy "§ 50 odst. 3, písm. b), c) a d)".

Nyní k mým pozměňovacím návrhům, a to k § 61 odst. 3. V § 61 v odst. 3 se vypouštějí ve druhé větě slova "se neuveřejňuje". Nový text druhé věty zní: "Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek."

Na konec odstavce 3 se doplňuje věta. Tato věta zní: "Tuto část zadavatel zveřejní obvyklým způsobem."

Nyní k § 51, což je paragraf o zadávání dokumentace stavby. První odstavec se upravuje následujícím způsobem. Zůstává stávající text "součástí zadávací dokumentace stavby je projektová dokumentace stavby /odkaz na 21 zpracovává do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky/, rozšířená o výkaz výměr", nyní se vypouštějí slova "a soupis prací a dodávek", tato vypuštěná slova se nahrazují slovy "v němž je uveden podrobný soupis prací a dodávek;". Pak text pokračuje "výkaz výměr", vypouštějí se slova "a soupis prací a dodávek", dále pokračuje text "musí obsahovat podrobný popis požadovaných standardů", vypouští se závěr věty, to znamená slova "které jednoznačně vymezují použité položky". Zavádějí se v tomto paragrafu dva nové odstavce, přičemž stávající odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. Nový odstavec 2 tedy zní: "Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a zadávací dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr s podrobným soupisem prací a dodávek." Nový § 3 pak zní: "Zadavatel je povinen poskytnout uchazečům výkaz výměr požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Mládek, připraví se pan kolega Zajíček.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi načíst pozměňovací návrhy, které jsem již avizoval v obecné rozpravě.

Navrhuji, aby v zákoně o veřejných zakázkách v § 84 odst. 2 písm. a) bylo nové znění: "Koordinaci současného uveřejňování informací o veřejných zakázkách v Obchodním věstníku a na centrální adrese:"

V § 84 odst. 4 navrhuji toto znění: "Zadavatelé jsou povinni poskytovat ministerstvu a současně i vydavateli Obchodního věstníku údaje o veřejných zakázkách a identifikační údaje včetně osobních údajů o zadavatelích, zájemcích a uchazečích v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3."

Poslední změna je v § 85 odst. 2, kde by mělo být nové znění: "Právně závazná je tištěná verze Obchodního věstníku. Tato tištěná verze Obchodního věstníku je současně zveřejňována v internetové verzi na portálu státní správy."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi načíst jeden velmi krátký pozměňovací návrh, který se týká části 9 předložené novely a který se týká účinnosti. Navrhuji do § 111 odst. 244 (?) vložit slova "s výjimkou ustanovení". Za tato slova vložit "§ 4 odst. 3 písm. f) a odstavec 6".

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Moje otázka zní, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Žádnou další přihlášku nevidím. Podrobnou rozpravu končím, a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Nyní bude následovat bod 41, což je zákon, který souvisí, nicméně procedurální návrhy je možné podat nyní. Mám zde avizovaný procedurální návrh pana kolegy Kohlíčka, takže mu uděluji slovo. Potom prosím pana poslance Kühnla, aby se připojil k procedurálnímu návrhu a použil tohoto bloku k jeho podání. Slovo má pan kolega Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl - vzhledem k tomu, že včera proběhlo druhé čtení ústavního zákona, který se váže na smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, bez jakýchkoliv dalších návrhů - provést třetí čtení po třetím dnes pevně zařazeném bodu, to znamená po vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 364.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP