(9.50 hodin)
(pokračuje Plachý)

Druhý pozměňovací návrh se váže k § 95. V § 95 odst. 2 vypustit ustanovení písmene d). Zbývající písmena přeznačit.

Dovolte mi opět krátké zdůvodnění. Navrhuji vypustit toto ustanovení, jelikož navrhovaná pravomoc úřadu zakázat plnění smlouvy porušuje v neodůvodněné míře zásadu ochrany práv nabytých třetími osobami v dobré víře. Využíváním této pravomoci by úřad zasahoval do sféry práv a oprávněných zájmů třetích osob, které v dobré víře uzavřely předmětnou smlouvu, popřípadě byly v subdodavatelském vztahu s osobou, která smlouvu v dobré víře uzavřela. I když bude předmětné ustanovení vypuštěno, budou dostatečně a standardním způsobem ochráněna práva osob, které by mohly být poškozeny uzavřením a plněním smlouvy porušující zákon. Tyto osoby se budou moci ve smyslu § 90 domáhat náhrady škody, která jim byla uzavřením a plněním takové smlouvy způsobena, a to vůči zadavateli.

Pro ilustraci uvedu situaci v některých okolních zemích. Ve slovenském zákoně o "verejnom obstarávaní" není orgánu dohledu umožněno vyslovit zákaz plnění smlouvy. Rušit různé postupy ve výběrovém řízení může orgán dohledu pouze do uzavření smlouvy. V německém zákoně proti omezením soutěže je napsáno v § 114 odst. 2: "Zakázku, která již byla udělena, není možné zrušit." Takže orgán dohledu nesmí zrušit výběrové řízení, kde byla již uzavřena smlouva. Evropská legislativa se této problematice věnuje v direktivě 89/665 v článku 2 odst. 1 a nevyplývá z ní požadavek na pravomoc orgánu dohledu zakázat plnění smlouvy. Týká se to také období před uzavřením smlouvy.

Dámy a pánové, děkuji za podporu uvedených pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Kala, připraví se pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Miloslav Kala: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jak jsem avizoval, navrhuji následující pozměňovací návrhy k návrhu zákona o veřejných zakázkách, tisk číslo 363.

Za prvé. V § 27 odst. 3 se navrhuje vložit písmeno d), které včetně poznámky pod čarou zní: "d) nové stavební práce nebo služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace či její součásti za předpokladu, že

1. předpokládaná cena podlimitní veřejné zakázky nepřesáhne 30 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce, nebo 4 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, jde-li o veřejnou zakázku na služby,

2. zadavatel vyzve k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění minimálně pět dodavatelů."

V souvislosti s tím se navrhuje upravit číslování poznámek pod čarou a vložit novou poznámku § 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 281/1997 Sb., zákona č. 259/1998 Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Za druhé. V § 30 odst. 2 písem. b) se za slova "způsobilosti dodavatele" navrhuje vložit slova "a zabezpečení jakosti".

Za třetí. V § 30 odst. 3 se za větu první navrhuje vložit tuto větu: "Zadavatel není oprávněn požadovat splnění kvalifikace nad rámec požadavků na splnění kvalifikace stanovených úplným výčtem v oznámení zadávacího řízení."

Za čtvrté. V § 53 odst. 2 se číslovka "12" nahrazuje číslovkou "7".

Za páté. V § 58 se navrhuje uvést odstavec 2 a 3 v tomto znění:

"(2) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 věcně příslušný ministr. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně sedm členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.

(3) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 vláda na návrh věcně příslušného ministra. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně devět členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky."

Za šesté. V § 84 odst. 2 písm. a) se navrhuje doplnit slova "a v Obchodním věstníku".

Za sedmé. V § 85 odst. 2 se na konci věty poslední navrhuje doplnit slova "a v Obchodním věstníku".

Za osmé. § 88 se navrhuje schválit původní znění uvedené ve vládním návrhu zákona, takže § 88 zní takto: "Účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení dodavatel zaměstnávající více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a jde-li o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky nebo o podlimitní veřejnou zakázku na služby, musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 20 %. Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností, musí být v nabídce uchazeče doložena potvrzením místně příslušného úřadu práce."

Za deváté. § 107 se navrhuje uvést v tomto znění: "Orgán dohledu zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí vydaná v uplynulém kalendářním roce ve Sbírce rozhodnutí orgánu dohledu v oblasti zadávání veřejných zakázek a na internetových stránkách orgánu dohledu."

V § 101 se nově vkládaný odstavec 6 navrhuje vypustit.

Za desáté. V § 111 se navrhuje slovo "čtvrtého" nahradit slovem "třetího", vložit slova "§ 3 odst. 1 písm. f)" a vypustit slova "§ 50 odst. 4 písm. b) a d)".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo panu kolegovi Pavlu Hrnčířovi, který je zatím posledním písemně přihlášeným poslancem do podrobné rozpravy. Ale již registruji přihlášku pana kolegy Martínka a pana kolegy Mládka.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si vám předkládat pozměňující návrh k návrhu zákona o veřejných zakázkách, ke sněmovnímu tisku 363, a to:

Za prvé. Vložit do § 17 nový odstavec písmeno k) nebo l) nebo m) - podle toho, které návrhy budou přijaty - který bude mít toto znění: k) elektronickou aukcí je způsob, kterým je určena cena veřejné zakázky.

Za druhé. Vložit nový § 64 Elektronická aukce a další paragrafy přečíslovat.

§ 64 Elektronická aukce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP