(9.40 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Navrhuji, aby v části osmé vládního návrhu zákona, která se jmenuje "Přechodná a závěrečná ustanovení", § 108, došlo k následující úpravě - aby stávající odstavec byl očíslován jako odstavec číslo 1 a dále aby byl doplněn odstavec číslo 2, který zní: "Zadavatel může vyhlásit omezení soutěže na tuzemské osoby, které vyhlásí současně s podmínkami soutěže."

Dále aby byla upravena část 9, která nese název "Účinnost", § 111, a byl doplněn odstavec čtvrtý, který zní: "Ustanovení § 108 odst. 2 pozbývá platnosti po 31. lednu 2005."

Dovolte mi krátké zdůvodnění. V materiálu, který obhajuje novelu tohoto zákona, je konstatováno následující. V oblasti Evropských dohod je text, který si dovolím přečíst.

Závazky vyplývající z Evropské dohody, sdělení Ministerstva zahraničních věcí číslo 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, jsou ve vztahu k navrhované právní úpravě veřejných zakázek obsaženy v článku 68 této dohody, který má asymetrickou povahu ve prospěch uchazečů z České republiky. Takzvaná preferenční klauzule. Preference pro Českou republiku budou společnosti i firmy společenství uvedené v článku 49 respektovat nejdéle do konce přechodného období, to je do 31. ledna 2005.

Myslím si, že našemu ctěnému parlamentu nic nebrání v tom, abychom alespoň na tuto relativně krátkou a omezenou dobu dali prostor těm, kteří vyhlašují veřejnou soutěž, aby preferovali subjekty působící na území České republiky. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Kužvart a připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, dovolte mi přednést celkem pět pozměňovacích návrhů k tomuto sněmovnímu tisku číslo 363 vládního návrhu zákona o veřejných zakázkách.

První zní takto: V § 30 odstavec 2 písmeno b) se za slovem "ekonomické" vkládá čárka a slovo "ekologické".

Za druhé. V § 32 se v názvu slova "finanční a ekonomické" nahrazují slovy "finanční, ekonomické a ekologické".

Třetí změna. V § 32 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: "Ekologickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce o zakázku nad 50 milionů korun osvědčením o zavedení systému ekologického řízení."

Čtvrtá změna. V § 33 odstavec 1 písmeno b) bod 4 zní: "V souladu s § 32 odstavec 5 se uchazeč prokazuje osvědčením vystaveným příslušným orgánem prokazujícím ekologickou šetrnost výrobku." Dosavadní body 4, 5 a 6 se označují jako body 5, 6 a 7.

Poslední změna. V § 111 se doplňuje nový odstavec 3, který zní: "Ustanovení § 32 odstavec 5 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006."

Jen stručné zdůvodnění těchto pěti úprav. Kritérium ochrany životního prostředí v oblasti postupu při zadávání veřejných zakázek je ve vládním návrhu zákona zahrnuto podle mého soudu velmi obecně a v neurčité podobě. Podle § 56 odstavec 3 mají být ekologické vlastnosti předmětu veřejné zakázky pouze jedním z dílčích kritérií pro zadávání veřejných zakázek, a to navíc pouze kritériem demonstrativním, neboť obligatorním dílčím kritériem má být pouze nabídková cena. Toto řešení však nelze považovat z mého pohledu za dostatečné, navíc v zemích Evropské unie se prosazuje trend právě opačný.

Chtěl bych konstatovat, že Evropská komise vydala interpretativní sdělení, jehož cílem je analyzovat a navrhnout možnosti začlenění elementárních hledisek do zadávání veřejných zakázek v rámci stávajícího komunitárního práva. Začlenění požadavků na ochranu životního prostředí má být na začátku procesu veřejných nákupů, to je při definování technických specifikací, výběrových kritérií a kritérií pro zadávání zakázek.

Mám za to, že tak jak podrobně jsou v tomto návrhu zákona upraveny podmínky certifikace systému řízení jakosti, to znamená i se standardy řady 9000, tak by si stejně zasloužily i standardy i za 14000 v onom objemu, tedy nad 50 milionů korun, stejnou podrobnost popisu, jak toto vymáhat. Uvědomme si, že v řadě případů je ochrana životního prostředí pouhou nálepkou, zástěrkou, jakýmsi ozeleněním. Já si myslím, že by bylo vhodné, aby programové prohlášení této vlády bylo naplněno nejen slovy, ale i skutky a definovanými postupy, kritérii, která mají číselná vyjádření a která je možné mimo jiné také veřejností sledovat a kontrolovat.

Evropská komise dále uvádí, že je nutno požadovat, aby dodavatelé a jejich produkty byli držiteli ekoznačky, s tím, že by mělo být možno požadovat i jiné národní nebo nadnárodní ekologické značky, například skandinávskou Svanemarke, za podmínky, že bude zajištěn otevřený přístup i pro zboží, které má certifikát potvrzující splnění odpovídajících požadavků ve stejných oblastech. Čili shrnuto, mám za to, že touto úpravou, která - zdůrazňuji - je nad onen objem 50 milionů korun, máme šanci naplnit naše slova o ochraně životního prostředí konkrétními činy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má kolega Plachý, připraví se pan kolega Kala, po něm pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi dva krátké pozměňovací návrhy k předloženému vládnímu návrhu zákona o veřejných zakázkách.

První pozměňovací návrh se váže k § 30.V § 30 vložit nový odstavec 6, který zní.

(6) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

Následující odstavce přečíslovat.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. V případech, kdy technologická náročnost veřejné zakázky vyžaduje spolupráci více subjektů, bude záhodno umožnit dodavatelům předkládat společné nabídky. V takovém případě je však nutné předejít případnému oslabení právní pozice zadavatele ve vztahu k jednotlivým dodavatelům tím, že dodavatelé budou k plnění veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, nebudou si moci jednotlivé závazky související s plněním veřejné zakázky dělit mezi sebe a všichni budou zavázáni k řádnému plnění všech závazků souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP